V našom dávnejšom článku z roku 2015 sme vysvetľovali, prečo poisťovne postupujú nesprávne, ak z PZP nechcú uhrádzať tzv. amortizáciu – technické zhodnotenie, ktoré Vaše auto získalo opravou. Vysvetľovali sme, prečo takýto postup nezodpovedá realite, je nespravodlivý a dokonca často aj v rozpore so zákonom. Spomenuli sme tiež náš názor, že okrem preplatenia kompletných nákladov na opravu by poisťovňa mala hradiť aj stratu spočívajúcu v znížení trhovej ceny vozidla po nehode. Ústavný súd ČR dal nedávno tomuto názoru za pravdu.

Ústavný súd Českej republiky v apríli 2017 uviedol, že súdy musia rozhodovať tak, aby zabezpečili úplné odškodnenie poškodenej osoby. Cieľom úplného odškodnenia je pritom dosiahnutie takého stavu, aký existoval pred škodovou udalosťou (v našom prípade pred dopravnou nehodou). Ak preto dôjde v dôsledku dopravnej nehody k zníženiu trhovej hodnoty motorového vozidla, ktoré sa nepodarilo odstrániť ani jeho riadnou opravou, je potrebné priznať poškodenému aj takúto náhradu škody. Ak je vodič – škodca povinne zmluvne poistený, musí byť táto náhrada škody (strata na trhovej cene) hradená poisťovňou z povinného zmluvného poistenia.

Viac podrobností nájdete v článku nižšie.

Náš názor k náhrade škody spočívajúcej v znížení trhovej ceny vozidla po nehode

Takmer každý vodič, ktorý mal nepríjemnú skúsenosť s dopravnou nehodou, ktorá mu bola spôsobená iným vodičom, zažil, že po oprave vozidla mu poisťovňa vodiča – škodcu odmietla preplatiť náklady opravy v celej výške. Čím bolo poškodené vozidlo staršie, tým bolo percento nepreplatených nákladov vyššie. Poisťovne argumentovali tým, že ak pri oprave dôjde k odstráneniu niektorých starých (a poškodených) častí vozidla a k ich nahradeniu novými časťami, dôjde k zhodnoteniu vozidla, ktoré už nie je možné považovať za škodu. Preto sa táto hodnota nemá prečo preplácať z povinného zmluvného poistenia (PZP).

Uvedená argumentácia poisťovní nevyzerá na prvý pohľad zle. Avšak musíme konštatovať, že nie je v súlade s bežnou realitou a ani s tzv. „sedliackym rozumom“. Počas našej dlhoročnej praxe sme sa naučili, že ak právna argumentácia, nie je v súlade so „sedliackym rozumom“, vo väčšine prípadov nie je ani správna a už vôbec nie je spravodlivá. Aké argumenty existujú proti názoru poisťovní, ktoré zároveň už boli potvrdené aj najvyššími súdnymi autoritami Slovenskej republiky, uvádzame podrobnejšie v našom článku z roku 2015.

V spomínanom článku sme tiež vyjadrili názor, že okrem plnej náhrady nákladov na opravu by poisťovne mali z PZP hradiť aj náhradu za zníženú trhovú hodnotu poškodeného vozidla. Zrejme sa všetci zhodneme na tom, že 5-ročné nebúrané vozidlo má väčšiu trhovú hodnotu, ako úplne to isté 5-ročné vozidlo s rovnakým vybavením, ktoré ale bolo dvakrát búrané, hoci bolo riadne opravené.

Občiansky zákonník ohľadom náhrady škody hovorí, že poškodenému sa uhrádza skutočná škoda a to, čo mu ušlo (ušlý zisk). Za skutočnú škodu sa považuje taká hodnota, o ktorú sa reálne znížila hodnota majetku poškodeného. Ak sa z PZP nahradia celkové náklady opravy vozidla, nemalo by sa zabúdať ani na zníženie jeho trhovej ceny. Aj hodnota zníženia trhovej ceny je predsa hodnota, o ktorú sa znížila hodnota majetku poškodeného. Zníženie trhovej ceny vozidla (alebo akejkoľvek inej veci) by teda malo byť považované za skutočnú škodu.

Otázkou už len ostáva, ako určiť hodnotu tejto skutočnej škody. Najspoľahlivejším spôsobom, ako ju stanoviť, je obrátiť sa na znalca a požiadať ho o vypracovanie znaleckého posudku. Obzvlášť žiaduce bude vypracovanie znaleckého posudku, ak budete žiadať poisťovňu o náhradu straty na trhovej cene vozidla prostredníctvom súdu. Iným spôsobom spoľahlivo nedokážete pred súdom vyčísliť stratu na trhovej cene vozidla. Ak teraz dúfate, že sa snáď pred súdom neocitnete, musíme konštatovať nasledovné. Žiaľ, sme presvedčení, že ak sa dnes obrátite na poisťovňu s požiadavkou o náhradu straty na trhovej cene vozidla, budete sa vždy musieť obrátiť na súd. Mnohé poisťovne v súčasnosti stále nemajú záujem uhrádzať kompletné náklady za opravu (stále odrátavajú tzv. amortizáciu) a už tobôž nebudú mať podľa nášho názoru záujem dobrovoľne Vám preplatiť náhradu straty na trhovej cene vozidla. Ak sa pred súdom ocitnete, radi by sme Vám dali do rúk kvalitnú zbraň – rozhodnutie Ústavného súdu Českej republiky hovoriace o tom, že po nehode je okrem nákladov na opravu vozidla potrebné nahrádzať aj stratu na trhovej cene.

Čo hovorí Ústavný súd Českej republiky?

Ústavný súd Českej republiky (ÚS ČR) na úvod svojho rozhodnutia uviedol, že pojmy škoda a skutočná škoda síce nie sú definované zákonom, avšak sú už dostatočne vyšpecifikované právnou teóriou a judikatúrou (rozhodnutiami vyšších súdov). Za škodu sa považuje taká ujma, ktorá spočíva v zmenšení majetku a je vyjadriteľná v peniazoch. Za skutočnú škodu sa považuje taká ujma, ktorá znamená zmenšenie majetkového stavu poškodeného oproti stavu pred škodovou udalosťou (dopravnou nehodou) a ktorá sa rovná majetkovej hodnote, ktorú je potrebné vynaložiť na uvedenie poškodenej veci do pôvodného stavu.

Pri určovaní presnej hodnoty skutočnej škody a pri výklade súvisiacich zákonných ustanovení musia súdy postupovať ústavne konformným spôsobom. Ústava prikazuje orgánom verejnej moci (aj súdom) chrániť vlastnícke právo pred akýmkoľvek zásahom zo strany tretej osoby. Takáto ochrana by mala zabezpečiť, aby poškodený dostal plnú náhradu všetkej straty, ktorú v súvislosti so škodovou udalosťou utrpel. Cieľom odškodnenia je uviesť poškodeného do takého istého stavu, v akom sa nachádzal pred poškodením, t.j. ako keby škoda nikdy nevznikla.

Z uvedeného teda vyplýva, že orgány verejnej moci (súdy) nemôžu pristupovať pri hodnotení náhrady škody formalisticky, ale musia reflektovať sociálnu a ekonomickú realitu, najmä vplyv trhu. ÚS ČR konkrétne uvádza: „K právnímu názoru Nejvyššího soudu, podle něhož nelze rozdíl v tržní ceně havarovaného vozidla po provedené opravě považovat za škodu, Ústavní soud dále uvádí, že takový výklad odporuje zdejším soudem chráněnému principu úplného odškodnění zásahu do práv a nereflektuje sociální a ekonomickou tržní realitu.“ ÚS ČR svoj názor ďalej rozvádza: „Ekonomická hodnota vozidla (či obecně věci) totiž není determinována pouze jeho „technickou“ či „funkční“ hodnotou, nýbrž obecně tím, jaký užitek je svému vlastníku způsobilé přinést. Bez pojmu užitku nelze pojem hodnoty rozumně formulovat. Tento užitek samozřejmě může spočívat v tom, že vlastník bude vozidlo užívat v rámci běžného provozu, avšak například i v tom, že se může v kterémkoliv okamžiku v závislosti na svých aktuálních potřebách a preferencích rozhodnout, že vozidlo pronajme nebo prodá.“

Z uvedených argumentov ÚS ČR prijíma záver, že ak by aj došlo opravou veci k obnoveniu jej funkčnej hodnoty, avšak napriek tomu nie je zároveň obnovená aj jej trhová hodnota, vec neprináša svojmu rovnaký úžitok, aký prinášala pred škodou udalosťou, a teda škoda na tejto veci nie je úplne nahradená. ÚS ČR pritom dodáva, že je všeobecne známou skutočnosťou, že cena havarovaného vozidla je vždy nižšia, ako cena technicky rovnako vybaveného vozidla, ktoré havarované nikdy nebolo.

ÚS ČR pri záverečnom zhrnutí svojho rozhodnutia uvádza ešte jednu peknú myšlienku, ktorú sa oplatí citovať: „Právní názor obecných soudů, podle něhož se vedle nákladů na provedení opravy poškozeného vozidla nelze domáhat náhrady škody odpovídající rozdílu mezi jeho tržní hodnotu před poškozením a po opravě, nerespektuje již dříve Ústavním soudem formulované principy práva na náhradu škody a zejména se zcela míjejí s ekonomickou realitou, přičemž by mělo platit, že právo, jeho výklad a používání by ekonomickou realitu mělo respektovat, protože v opačném případě se stane kontraproduktivní, případně až virtuální.“

 

Ako teda postupovať voči našim slovenským poisťovniam? S trpezlivosťou a odvážne. Stotožňujeme sa so správnosťou názoru a argumentácie vyššie uvedeného rozhodnutia ÚS ČR, avšak slovenské súdy nemusia byť ochotné rovnako sa stotožniť s touto argumentáciou. Pred tým, než sa začnete súdiť s poisťovňou o náhradu straty trhovej ceny vášho vozidla, musíte byť pripravený súdny spor viesť niekoľko rokov (takmer určite sa budete odvolávať na vyššie súdy) a musíte byť pripravený ho nakoniec aj prehrať. Na druhej strane, ak sa nikto nepustí do ochrany svojich práv a nebudeme sa domáhať ochrany práva na preplatenie aj straty trhovej hodnoty vozidla z PZP, nikdy sa takéhoto preplatenia nedočkáme. Väčšina poisťovní sama a iniciatívne s takýmto preplácaním straty trhovej hodnoty vozidla nepríde.

Čitatelia, ktorí majú záujem si prečítať vyššie spomínané rozhodnutie ÚS ČR, môžu kliknúť SEM a celé znenie rozhodnutia si stiahnuť.

Print Friendly, PDF & Email

Nechajte si poradiť:

Mali ste nepríjemnú skúsenosť s poisťovňou, ktorá vám po oprave vášho vozidla odmietla uhradiť tzv. amortizáciu? Radi by ste okrem nej žiadali aj náhradu straty trhovej ceny vášho vozidla? Obráťte sa na nás cez Online poradňu. Radi vám pomôžeme a poradíme.

Klientska zóna

Už ste členom našej Klientskej zóny? Nie? To nás mrzí. Členov našej Klientskej zóny pravidelne informujeme, keď na našom webe publikujeme nový článok, uvedieme novú právnu službu alebo inú významnú novinku. Zasielame im tiež stručné právne upozornenia na dôležitú novú legislatívu. Neprichádzajte o tieto informácie. Vstúpte aj vy zadarmo do Klientskej zóny:

Viac informácií o Klientskej zóne nájdete TU.