Podnikateľ musí toho denne riešiť veľa. Svoj každodenný biznis, administratívu so štátom, komunikáciu so svojimi pracovníkmi. Keď do toho zrazu príde poštou akási žaloba, ktorú naňho podal obchodný partner, pričom rozhodovať o nej chce akýsi neznámy súkromný rozhodca, môže to väčšina podnikateľov považovať za nepekný vtip, ktorým sa nechcú ďalej zaoberať. Lenže o vtip zväčša nejde a takýto podnikateľ môže skončiť v exekúcii. Žalobu, ktorou sa začalo rozhodcovské konanie, preto neignorujte, ale bráňte sa voči nej. Najmä ak ste nikdy žiadnu rozhodcovskú zmluvu alebo doložku neuzavreli.

Ak je proti vám začaté rozhodcovské konanie, pričom rozhodcovskú zmluvu alebo doložku ste nikdy neuzavreli, odporúčame vám sa hneď od začiatku aktívne brániť.

Najskôr napíšte odpoveď na doručenú žalobu, v ktorej namietnete právomoc rozhodcu rozhodovať váš spor. Ak rozhodca vašu námietku zamietne, toto jeho rozhodnutie napadnite návrhom podľa § 21 ods. 4 zákona o rozhodcovskom konaní, ktorý podáte na všeobecný súd.

Ak ste oba vyššie odporučené kroky spravili a medzičasom vám bol aj tak doručený rozhodcovský rozsudok, musíte podať ešte žalobu o zrušenie rozhodcovského rozsudku. Odporúčame vám v žalobe žiadať aj o odklad vykonateľnosti rozhodcovského rozsudku.

Viac podrobností nájdete v článku nižšie.

Rozhodcovské súdy sú výbornou alternatívou k pomalým štátnym (všeobecným) súdom. Sú rýchle a na základe ich rozsudkov môže byť vykonaná exekúcia. Rýchlosť je práve to, čo sa v podnikaní najviac cení. Lenže rozhodcovské súdy napriek mnohým uplynutým rokom stále nemajú na území Slovenskej republiky dobré meno a aj napriek mnohým legislatívnym úpravám, ktoré mali rozhodcovské konanie vylepšiť, sú tu stále súdy alebo konkrétni súkromní rozhodcovia, ktorí zneužívajú tento systém a robia zlé meno rozhodcovským konaniam. Nekalým rozhodcovským konaniam sa treba brániť.

Ak vám došla poštou žaloba, na základe ktorej sa začalo rozhodcovské konanie, skúste si spomenúť, či ste niekedy v minulosti s obchodným partnerom, ktorý vás teraz žaluje, uzavreli rozhodcovskú zmluvu alebo doložku. Ak nie, zrejme vás niekto chce podvodne vtiahnuť do rozhodcovského konania, ktoré vie, že vy prehráte. Rozhodcovské konanie totiž nemôže byť platne zrealizované, ak ste pred tým vôbec neuzavreli rozhodcovskú zmluvu alebo doložku. Problémom ale je, že náš zákon pozná veľmi benevolentné a netradičné spôsoby jej uzavretia. Mohlo sa teda stať, že ste ju uzavreli a ani ste si to neuvedomili. Ak sa chcete uzavretiu rozhodcovskej zmluvy alebo doložky vyhnúť, musíte poznať spôsoby jej uzavretia.

Kedy sa uzavrie rozhodcovská zmluva alebo doložka?

Na úvod si len stručne vysvetlíme, aký je rozdiel medzi rozhodcovskou zmluvou a rozhodcovskou doložkou. Rozhodcovská zmluva je samostatný dokument, samostatná zmluva, ktorá hovorí, že spory medzi jej zmluvnými stranami sa majú riešiť pred konkrétnym rozhodcovským súdom alebo rozhodcom. Rozhodcovská doložka má presne rovnaký účinok, ale nebýva uzavretá ako samostatná zmluva. Nachádza sa v rámci inej zmluvy ako jej samostatný článok alebo bod. Napríklad v kúpnej zmluve budete mať okrem platobných a dodacích podmienok niekde napísanú aj rozhodcovskú doložku. V praxi sa častejšie uzatvárajú rozhodcovské doložky.

Zákon o rozhodcovskom konaní (nespotrebiteľský, t.j. platný pre podnikateľov) pripúšťa nasledovné spôsoby uzavretia rozhodcovskej doložky:

» štandardnou písomnou formou – ide o klasické uzavretie doložky, kedy sa zmluva s doložkou napíše, vytlačí a obe zmluvné strany ju po prečítaní podpíšu;

» písomnou komunikáciou medzi podnikateľmi – k uzavretiu rozhodcovskej doložky dochádza pri vzájomnej písomnej komunikácii; napríklad tak, že podnikateľ dostane písomnú objednávku, ktorá obsahuje rozhodcovskú doložku a tým, že ju bez výhrad písomne potvrdí, prijme aj rozhodcovskú doložku;

» elektronickou komunikáciou medzi podnikateľmi zachytávajúcou prejavy vôle oboch strán uzatvoriť rozhodcovskú doložku – tento spôsob uzavretia doložky je podobný predošlému s tým rozdielom, že komunikácia nie je písomná, ale je elektronická; pri elektronickej komunikácii zároveň nesmú byť pochybnosti o tom, že prebieha skutočne medzi tými podnikateľmi, medzi ktorými sa javí, že prebieha;

» odkazom v zmluve alebo v písomnej komunikácií strán na dokument obsahujúci rozhodcovskú doložku v prípade, ak sa takáto doložka má podľa vôle oboch strán stať súčasťou ich zmluvného vzťahu.

Posledný spôsob býva najčastejšie zneužívaný. Realizuje sa najčastejšie tak, že pri písomnej alebo aj elektronickej komunikácii jedna zo strán odkáže tú druhú na svoje všeobecné obchodné podmienky, ktoré v sebe obsahujú rozhodcovskú doložku. Napríklad v objednávke dá jeden podnikateľ do pätičky dokumentu zmienku, že na objednávku a jej vybavenie sa vzťahujú jeho všeobecné obchodné podmienky, ktoré má zverejnené niekde na webovej stránke. Ak druhý podnikateľ jeho všeobecné obchodné podmienky neodmietne a bez výhrad objednávku prijme, prijal tým zrejme aj všeobecné obchodné podmienky vrátane rozhodcovskej doložky. Následnému rozhodcovskému konaniu sa potom dá už len ťažko vyhnúť.

Ak ste sa v takejto situácii ocitli práve vy, nezúfajte. Šikovný právnik z nej vie veľakrát „vykľučkovať“ a ak ste skutočne nemali vedomosť o všeobecných obchodných podmienkach a už vôbec nie o nejakej rozhodcovskej doložke, je šanca, že rozhodcovské konanie nebude pre vás záväzné. Ako sme ale povedali, potrebujete na to dobrého právnika a tiež rozumného sudcu, ktorý dokáže vašu situáciu pochopiť a správne ju podradiť pod príslušné zákonné ustanovenia.

Vyššie menované štyri spôsoby uzavretia rozhodcovskej doložky sú jediné, ku ktorým môže dôjsť pred začatím rozhodcovského konania. Sú ale dva doplnkové spôsoby, pri ktorých môže dôjsť k dodatočnému uzavretiu rozhodcovskej doložky a k vzniku právomoci rozhodcovského súdu rozhodovať váš spor. Je potrebné ich poznať a dať si na ne pozor. Ide o nasledovné doplnkové spôsoby, ktoré môžu nastať po začatí rozhodcovského konania:

» tiché uzavretie rozhodcovskej zmluvy v dôsledku nenamietania právomoci rozhodcu vo vašej odpovedi na žalobu;

» ak právomoc rozhodcu vo svojej žalobnej odpovedi namietate, ale on vám námietku zamietne, toto jeho rozhodnutie musíte napadnúť na štátnom (všeobecnom) súde, inak môže podľa niektorých právnych názor dôjsť k vzniku rozhodcovskej zmluvy (my sa s týmto názorom po odbornej stránke nestotožňujeme, ale pre istotu vás naň upozorňujeme)

Oba tieto doplnkové spôsoby uzavretia rozhodcovskej zmluvy a najmä obranu proti nim rozoberáme ďalej.

Námietka hneď pri vašej prvej odpovedi na žalobu

K tzv. tichému uzavretiu rozhodcovskej zmluvy môže dôjsť vtedy, ak vám príde žaloba, vy na ňu odpoviete, svoju odpoveď adresujete rozhodcovi (lebo on vám poslal žalobu, aby ste sa k nej vyjadrili), avšak nikde v nej nenapíšete, že neuznávate právomoc rozhodcu rozhodovať váš spor, lebo ste nikdy žiadnu rozhodcovskú zmluvu alebo doložku neuzavreli. Právna teória aj náš zákon hovoria, že ak takúto námietku nepodáte, vnútorne ticho súhlasíte s právom rozhodcu rozhodnúť váš spor. Ak rozhodca dovtedy nemal právomoc váš spor rozhodovať, takto ju získa.

Zrejme vám hneď napadlo, že uvedené následky nepodania námietky nedostatku právomoci rozhodcu vedia byť veľmi ľahko zneužité. Veru, v praxi zneužívané aj sú.

Aby ste predišli týmto negatívam a aby ste sa vyhli rozsudku vydanému rozhodcom, ktorý s najväčšou pravdepodobnosťou nebude nestranný, pamätajte si jedno. Ak budete odpovedať na žalobu, vo svojej odpovedi vždy namietajte aj nedostatok právomoci rozhodcu rozhodovať váš spor z dôvodu, že ste nikdy neuzavreli rozhodcovskú zmluvu alebo doložku, ktorá by ho k niečomu takémuto oprávňovala. Ak neskôr aj bude rozsudok vydaný proti vám, stále ho môžete napadnúť žalobou na štátnom (všeobecnom) súde a žiadať o zrušenie rozhodcovského rozsudku. Naopak, ak vo svojej žalobnej odpovedi nenamietnete právomoc rozhodcu, už vám nepomôže ani štátny súd.

Možno vám napadla otázka, či je riešením na žalobu jednoducho neodpovedať. Po právnej stránke musíme konštatovať, že viaceré súdy a aj odborná literatúra považuje absenciu vašej odpovede na žalobu za dostatočnú k tomu, aby rozhodcovi nevznikla právomoc rozhodnúť váš spor. Inak povedané, ak na žalobu neodpoviete vôbec, rozhodcovi nevznikne právomoc rozhodnúť váš spor. Samozrejme, to platí, ak ste žiadnu rozhodcovskú zmluvu alebo doložku nikdy neuzavreli. Lenže hrať sa na „mŕtveho chrobáka“ a neodpovedať na žalobu je rizikové. Môže sa vám stať, že rozhodca vydá rozsudok vo váš neprospech a zrazu máte na krku exekúciu. Náš exekučný súd totiž nie vždy poctivo skúma (najmä nie pri podnikateľoch), či došlo ku skutočnému uzavretiu rozhodcovskej zmluvy a či rozhodca skutočne mal právomoc rozhodovať príslušný spor. Väčšinou si len pozrie rozhodcovský rozsudok, preskúma jeho základné formality a exekúciu povolí. Brániť sa potom už proti prebiehajúcej exekúcii je mimoriadne náročné. Najmä v situácii, keď už kvôli uplynutému času nemôžete napadnúť rozhodcovský rozsudok na štátnom súde.

Preto vám určite odporúčame aktívne sa brániť proti neoprávnenému rozhodcovskému konaniu od samého začiatku. Podstatne tým zvýšite svoje šance na celkový konečný úspech.

Napadnutie rozhodnutia rozhodcu, ktorým si priznal právomoc, na štátnom (všeobecnom) súde

Ak si zoberiete našu prvú radu k srdcu a na žalobu odpoviete, pričom vo svojej odpovedi namietnete právomoc rozhodcu, rozhodca musí o takejto vašej námietke rozhodnúť. Rozhodca, ktorý nebude nestranný, vám túto námietku určite odmietne, aj keby bola opodstatnená.

Po tom, čo vám príde poštou rozhodnutie rozhodcu, ktorým vám zamietol alebo inak neuznal vašu námietku, máte 30 dní, aby ste podali na štátny (všeobecný) súd návrh podľa § 21 ods. 4 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní. Návrhom budete žiadať od štátneho súdu, aby preskúmal zákonnosť rozhodnutie rozhodcu, ktorým vám zamietol vašu námietku a uznal si svoju právomoc rozhodnúť váš spor.

Prečo vám odporúčame tento krok nevynechať? Lebo existujú právne názory, ktoré hovoria, že ak návrh podľa § 21 ods. 4 zákona o rozhodcovskom konaní nepodáte, opäť vznikne rozhodcovi právomoc rozhodnúť váš spor. Podobne, ako keby ste vo svojej odpovedi na žalobu neuviedli námietku nedostatku právomoci rozhodcu.

My s takýmto právnym názorom nesúhlasíme, nevyplýva podľa nášho názoru zo žiadneho paragrafu zákona o rozhodcovskom konaní a existuje viacero nezmyselných následkov, ktoré by nastali, ak by mal uvedený právny názor platiť. Viac podrobností ale nejdeme riešiť v tomto článku, keďže to by bolo na dlho. Z opatrnosti vám ale vždy radšej odporúčame podať návrh podľa § 21 ods. 4 zákona o rozhodcovskom konaní na štátny súd.

Žaloba o zrušenie rozhodcovského rozsudku

Ak vám už bol doručený rozhodcovský rozsudok vydaný rozhodcom, o ktorom od začiatku tvrdíte, že nemá právomoc rozhodovať, lebo ste mu ju nikdy neudelili, musíte takýto rozsudok napadnúť žalobou na štátnom (všeobecnom) súde. Takýto druh žaloby je špecifický, a preto sa môže podať len na Okresnom súde Bratislava V (platí pre oblasť, do ktorého spadá územie krajských súdov v Bratislave, Nitre a Trnave), na Okresnom súde Banská Bystrica (platí pre oblasť, do ktorého spadá územie krajských súdov v Trenčíne, Žiline a Banskej Bystrici) a na Okresnom súde Košice I (platí pre oblasť, do ktorého spadá územie krajských súdov v Košiciach a Prešove).

Žalobu o zrušenie rozhodcovského rozsudku musíte podať na súde do 60 dní, od kedy vám bol rozhodcovský rozsudok doručený. Namietajte v nej všetko, čo vidíte na rozhodcovskom rozsudku ako chybné a prečo by mal byť podľa vás zrušený. Namietajte najmä neexistenciu rozhodcovskej zmluvy alebo doložky a nedostatok právomoci rozhodcu rozhodovať vo vašom spore.

Keďže rozhodcovský rozsudok je exekučným titulom, na základe ktorého môže byť hneď vykonaná exekúcia, určite vám odporúčame do žaloby zakomponovať aj tzv. návrh na nariadenie odkladu vykonateľnosti rozhodcovského rozsudku. Ak súd takúto vykonateľnosť rozhodcovského rozsudku odloží, exekúcia nebude môcť byť zatiaľ vykonaná.

Nebuďte pasívny a proti zneužitiu zákonov sa bráňte

Keď splníte všetky vyššie odporučené kroky a skutočne ste nikdy žiadnu rozhodcovskú zmluvu alebo doložku neuzavreli, veríme, že na konci boja budete sláviť úspech. Rozhodcovský rozsudok bude zrušený a neutrpíte žiadnu škodu, prípadne vám bude nahradená. Aby sa tak ale stalo, musíte sa naozaj aktívne a najmä včas brániť.

Keďže ide o odborne dosť náročnú obranu (v tomto článku je zhrnutá skutočne len zľahka), odporúčame vám, aby ste už prvý krok realizovali s vašim právnikom. Hneď po tom, ako dostanete žalobu od rozhodcu, kontaktujte svojho právnika a už spolu s ním pripravujte žalobnú odpoveď a všetky ďalšie obranné kroky. Ak právnika nemáte, radi vám pomôžeme aj my.

Na úplný záver chceme napísať ešte jednu myšlienku, aby nevyznel tento článok príliš negatívne voči rozhodcovským konaniam. Ako právnici si plne uvedomujeme jeho neoceniteľné výhody oproti bežným súdnym konaniam. Je to spôsob rozhodovania, ktorý najmä v podnikateľských kruhoch dokáže zabezpečiť rýchle a efektívne vymoženie práv. Lenže ako mnoho iných dobrých vecí v spoločnosti, aj rozhodcovské konanie je často zneužívané. A proti takémuto zneužívaniu chceme vždy stáť a poškodeným pomáhať brániť sa.

Print Friendly, PDF & Email

Nechajte si poradiť:

Ocitli ste v problémoch kvôli rozhodcovskému konaniu? Bola vám doručená žaloba, rozhodcovský rozsudok alebo už bola nebodaj začatá exekúcia, ktorá začala práve na základe rozhodcovského rozsudku? Nech sa už nachádzate v akejkoľvek fáze a hľadáte pomoc, sme tu pre vás. S rozhodcovskými konaniami sa zaoberáme už niekoľko rokov a riešime aj viaceré prípady zneužívania pravidiel rozhodcovského konania. Kontaktujte nás cez Online poradňu.

Klientska zóna

Už ste členom našej Klientskej zóny? Nie? To nás mrzí. Členov našej Klientskej zóny pravidelne informujeme, keď na našom webe publikujeme nový článok, uvedieme novú právnu službu alebo inú významnú novinku. Zasielame im tiež stručné právne upozornenia na dôležitú novú legislatívu. Neprichádzajte o tieto informácie. Vstúpte aj vy zadarmo do Klientskej zóny:

Viac informácií o Klientskej zóne nájdete TU.