Podmienky užívania

webového sídla www.hhb.sk

(ďalej len „VP“)

1.

Webové sídlo www.hhb.sk (ďalej spolu len "Stránka") je vytvorené za účelom prezentovania advokátskej kancelárie: HHB advokátska kancelária s.r.o., so sídlom Andreja Kmeťa 13, 036 01 Martin, IČO: 52 274 896 (ďalej len „Advokát“), za účelom informovania verejnosti v oblasti práva a za účelom umožnenia poskytovania právnych služieb aj prostredníctvom využívania elektronických prostriedkov komunikácie. Majiteľom a prevádzkovateľom Stránky je Advokát.

2.

Stránka obsahuje rôzne články, odporúčania, vzory, názory a iné druhy informácií. Akékoľvek informácie uvedené na Stránke a verejne sprístupnené (ďalej len "Informácie") sa nepovažujú za informácie poskytnuté v rámci poskytovania právnych služieb v zmysle zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o advokácii“). Všetky Informácie sú poskytované zadarmo.

3.

Informácie na Stránke nemajú záväzný charakter, ich obsah je len informatívny a medzi prevádzkovateľom Stránky a Vami ako jej návštevníkom nevzniká získaním Informácie a jej využívaním žiaden právny vzťah okrem vzájomných práv a povinností vyplývajúcich zo zákonnej ochrany autorského práva a práv duševného vlastníctva vzťahujúcich sa k Informáciám a Stránke.

4.

Robíme všetko preto, aby poskytované Informácie boli čo najpresnejšie, avšak napriek tomu nezodpovedáme za správnosť, úplnosť, zrozumiteľnosť a aktuálnosť Informácií. Ako návštevník Stránky beriete na vedomie, že Informácie nie sú poskytované a zverejňované v rámci právnych služieb a ich získavanie a využívanie realizujete výslovne na vlastnú zodpovednosť. Za akékoľvek Vaše konanie v súlade s Informáciami alebo na ich základe nesiete zodpovednosť výlučne Vy, nakoľko Informácie sú najmä všeobecného charakteru a nemusia byť použiteľné pre každý prípad. Vzhľadom na uvedené nenesieme žiadnu zodpovednosť za škodu vzniknutú v akejkoľvek súvislosti s Informáciami uvedenými na Stránke.

5.

Dbáme na bezpečnosť Vašich dát a zariadení rovnako ako aj na bezpečnosť našich dát a zariadení, avšak nezodpovedáme za akúkoľvek škodu zaznamenanú v dôsledku vírusov alebo iných škodlivých kódov, ktoré môžu nakaziť Vaše počítačové zariadenie alebo iný majetok vplyvom Vášho používania alebo prístupu na Stránku alebo vplyvom sťahovania ľubovoľných dát zo Stránky. Preto beriete na vedomie a súhlasíte, že akékoľvek sťahovanie dát zo Stránky konáte na vlastné nebezpečenstvo.

6.

V prípade, že máte ako návštevník Stránky záujem o získanie právnych rád, dodatočných informácií alebo akéhokoľvek iného úkonu v rámci právnych služieb (vyhotovenie zmluvy, právnych podaní a i.), môžete o ne požiadať prostredníctvom Online poradne alebo ich získať prostredníctvom Právneho e-§hopu, pre ktoré platia osobitné Podmienky spolupráce pri poskytovaní online právnych služieb a online právnych produktov, alebo môžete kontaktovať našu advokátsku kanceláriu priamo na jej kontaktných miestach.

7.

Informácie na Stránke sú chránené zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“) a sú považované za autorské dielo v zmysle Autorského zákona. Šírenie Informácií alebo iného obsahu Stránky bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora (Advokáta) a bez uvedenia zdroja šíreného obsahu (zdrojom sa rozumie táto Stránka alebo jej prevádzkovateľ/autor – Advokát) je porušením autorských práv. Advokát Vám týmto zároveň udeľuje súhlas na šírenie Informácií alebo iného obsahu Stránky prostredníctvom sociálnych sietí (Facebook, Twitter a i.) spolu s uvedením ich zdroja. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade použitia obsahu Stránky v rozpore s týmto bodom VP a bez predchádzajúceho písomného súhlasu Advokáta môžete spáchať trestný čin porušovania autorských práv v zmysle § 283 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona alebo nám spôsobiť škodu, za ktorú budete niesť zodpovednosť v zmysle príslušných právnych predpisov.

8.

Stránka vrátane jej obsahu, Informácií, vizualizácie, dizajnu, všetkých vyobrazení ako aj všetkých databáz tvoriacich jej obsah, ktoré nie sú chránené v zmysle Autorského zákona, sú chránené ostatnými právami duševného vlastníctva vrátane práv na dobré meno a ochranných známok. Advokát Vám týmto udeľuje súhlas na užívanie Stránky a Informácií výlučne pre Vaše osobné nekomerčné použitie za predpokladu, že budete pri jej užívaní plne rešpektovať jeho práva duševného vlastníctva. Nie je dovolené reprodukovať, upravovať, kopírovať, šíriť alebo používať na komerčné účely alebo na akékoľvek prezentačné účely akýkoľvek obsah na Stránke vrátane Informácií bez predchádzajúceho súhlasu Advokáta okrem šírenia Informácií alebo iného obsahu Stránky prostredníctvom sociálnych sietí (Facebook, Twitter a i.) spolu s uvedením ich zdroja podľa predchádzajúceho bodu týchto VP.

9.

Vyhradzujeme si právo moderovať všetky komentáre návštevníkov nachádzajúce sa na tejto Stránke.

10.

Nie je dovolené uvádzať komentáre, ktoré obsahujú akékoľvek informácie protizákonného charakteru, ktoré porušujú akékoľvek práva a právom chránené záujmy tretích osôb alebo ktoré nabádajú na akúkoľvek protizákonnú činnosť. Nie je dovolené uvádzať ani komentáre s morálne odsúdeniahodným obsahom a komentáre, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi.

11.

Za obsah komentárov uvedených na tejto Stránke nesie zodpovednosť výlučne ich autor.

12.

Akákoľvek reklamná komunikácia medzi nami a členmi Klientskej zóny je realizovaná v súlade s § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR).

13.

Pri používaní Stránky môžete vyjadriť svoj súhlas v na to určenom formulári s tým, že na Stránke používame súbory "cookies". Viac informácií o súboroch "cookies" nájdete TU.

14.

Orgán dozoru, orgán, ktorý rozhodol o udelení oprávnenia, na základe ktorého poskytujeme právne služby, a orgán (profesijná organizácia), ktorého sme členom, je:

Slovenská advokátska komora
Kolárska 4
813 42 Bratislava
www.sak.sk

Pravidlá výkonu povolania advokáta a poskytovania právnych služieb ustanovené Slovenskou advokátskou komorou ako samosprávnou stavovskou organizáciou ako aj informácie o možnostiach a podmienkach mimosúdneho riešenia našich prípadných vzájomných sporov môžete nájsť TU. S prihliadnutím na § 6 zákona č. 136/2010 Z. z. Vás informujeme, že akademický titul „JUDr.“ nám bol udelený na území Slovenskej republiky, že odmena za poskytované služby je určovaná vždy individuálne podľa vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb a že výkon povolania je zo zákona poistený vo Wüstenrot poisťovňa, a.s., Karadžičova 17, 825 22, Bratislava 26.

15.

Obsah týchto VP môže byť kedykoľvek zmenený. Táto zmena je účinná dňom jej zverejnenia na webovom sídle www.hhb.sk.

16.

V prípade, že s ktorýmikoľvek vyššie uvedenými ustanoveniami týchto VP nesúhlasíte a nie je vo Vašom záujme ich dodržiavať, opustite, prosím, túto Stránku. Navštevovaním tejto Stránky vyjadrujete súhlas so znením VP a zaväzujete sa ich dodržiavať.

17.

Na právne vzťahy týmito VP neupravené sa budú primerane vzťahovať príslušné ustanovenia Podmienky spolupráce pri poskytovaní online právnych služieb a online právnych produktov, Zákona o advokácii, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a ostatné platné právne predpisy Slovenskej republiky, a to v uvedenom poradí.

18.

Tieto VP sú účinné dňom 01.07.2020.