Tento článok venujeme malým živnostníkom, ktorí mnohokrát robia stavebné a iné práce len na základe ústnej alebo mailovej objednávky. Neriešia žiadne komplikované zmluvy o dielo. Zákon presne rieši, kedy takémuto živnostníkovi vznikne právo žiadať zaplatenie ceny za dokončené dielo. Zákonné riešenie je však veľmi prísne. Ďalej v článku sa dozviete, ako toto riešenie „zjemniť“

Podľa zákona platí, že zhotoviteľovi diela vznikne nárok na zaplatenie ceny za toto dielo až vtedy, keď ho dokončí bez akýchkoľvek vád a odovzdá ho objednávateľovi. Problémom je dokončiť dielo bez akýchkoľvek vád, najmä pri stavbách.

Toto prísne pravidlo je možné zjemniť tak, že sa zhotoviteľ diela dohodne s objednávateľom, že budú považovať dielo za vykonané aj vtedy, ak bude mať vady, ktoré nebránia jeho bežnému užívaniu (drobné vady).

Viac podrobností nájdete v článku nižšie.

Zákonné riešenie

Stavebné práce často realizuje väčšia stavebná firma, ktorá sa obráti na menšie stavebné firmy alebo živnostníkov, ktorí vystupujú ako jej subdodávatelia a realizujú pre ňu rôzne stavebné práce. Jednotlivé zákazky sú subdodávateľom zadávané zväčša ústne alebo vo forme emailu. Obe strany si väčšinou dohodnú len základné náležitosti ich spolupráce (obsah prác, technické náležitosti prác a ďalšie vecné záležitosti, cena za dielo/práce, termín zhotovenia) a nezaoberajú sa rokovaniami o obsiahlej zmluve o dielo a podpísaním jej dohodnutej finálnej verzie. Všetky ostatné záležitosti ich vzťahu sú preto riešené zákonom, pričom vo väčšine prípadov to bude Obchodný zákonník.

Obchodný zákonník vo svojom § 548 ods. 1 uvádza, že ak sa zmluvné strany nedohodnú na konkrétnom čase, kedy objednávateľ (väčšia stavebná firma) má zaplatiť zhotoviteľovi (živnostníkovi) cenu za dielo, platí, že nárok na zaplatenie ceny za dielo vznikne zhotoviteľovi až vtedy, keď je dielo vykonané.

Kedy je ale dielo vykonané? Na túto otázku nám dáva odpoveď § 554 ods. 1 Obchodného zákonníka. Dielo je vykonané vtedy, ak ho zhotoviteľ riadne ukončí a odovzdá objednávateľovi. Obe podmienky (riadne ukončenie a odovzdanie) je potrebné splniť.

Za riadne ukončenie diela sa považuje také, ktoré je bez vád. Dielo nemôže mať žiadnu vadu, aby mohlo byť považované za riadne ukončené a aby došlo k splneniu tejto prvej podmienky. A tu je najväčší problém. Koľko stavebných prác ste v živote videli bez vád? Asi len veľmi malé percento.

Druhou podmienkou je odovzdanie diela objednávateľovi. Splniť túto podmienku v zásade nie je problém. Dielo by malo byť odovzdané v mieste, ktoré si obe strany dohodli. Ak dohoda neexistuje, toto miesto je určené zákonom (zákonom určené miesta pre odovzdanie sú uvedené v § 554 ods. 2 až 4 Obchodného zákonníka).

Vo veľkej väčšine prípadov, kedy objednávateľ (väčšia stavebná firma) a zhotoviteľ (živnostník) budú mať medzi sebou dohodnutú len ústnu alebo emailovú objednávku stavebných prác, nevznikne zhotoviteľovi nárok na zaplatenie ceny za dielo. Dôvodom bude práve tá skutočnosť, že jeho dielo (zrealizované stavebné práce) nebude bez vád. Keďže zhotoviteľove dielo bude mať vady, nebude sa považovať za vykonané podľa § 554 ods. 1 Obchodného zákonníka a nemôže si pýtať od objednávateľa zaplatenie ceny za dielo, lebo podľa § 548 ods. 1 Obchodného zákonníka mu takéto právo nevzniklo.

Ako „zjemniť“ tvrdé zákonné riešenie

Zastávame ten názor, zákonná úprava vzniku nároku zhotoviteľa na zaplatenie ceny za dielo je prísna, a to najmä pri stavebných prácach. Radi by sme preto na tomto mieste poskytli radu menším stavebným firmám a živnostníkom (zhotoviteľom), ktorá ich môže pred takouto prísnosťou zákona ochrániť.

Pri dojednávaní podmienok objednávky sa často rieši predmet objednávky (aké práce majú byť urobené), termín zhotovenia, celková cena a termín jej splatnosti. Niekedy sa riešia aj pokuty za neskoré dokončenie objednávky.

Odporúčame Vám okrem týchto základných otázok zakomponovať do objednávky nasledovný text:

„Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je povinný zaplatiť cenu za dielo a dielo protokolárne prevziať aj vtedy, ak má vady, ktoré nebránia jeho bežnému užívaniu (drobné vady). Dielo s drobnými vadami budú zmluvné strany považovať za riadne ukončené. Týmto sa zhotoviteľ nezbavuje svojej povinnosti odstrániť objednávateľom vytknuté drobné vady diela v dohodnutej lehote.“

Tento text môžete dať priamo do znenia objednávky. V rámci emailovej komunikácie si nechajte celé znenie objednávky (vrátane nami odporúčaného textu) odsúhlasiť druhou stranou (objednávateľom). Samozrejme, najlepšie bude, ak obe strany vlastnoručne podpíšu znenie dohodnutej objednávky. Takýto podpis však nie je nevyhnutný.

Po dokončení objednávky vyzvite objednávateľa, aby si prišiel dielo (Vami vykonané stavebné práce) prevziať a podpísal Vám preberací protokol. V prípade, že dielo bude mať drobné vady, objednávateľ túto skutočnosť môže uviesť do protokolu (napr. poznámkou, že dielo preberá, hoci má drobné vady, ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť do 15 dní). Akonáhle budete mať v rukách takto podpísaný preberací protokol, budete môcť žiadať zaplatenie dohodnutej ceny za dielo. Opierať sa pritom budete o tú časť textu objednávky, ktorú sme Vám uviedli vyššie.

Čo Vám objednávateľ aj tak nemusí zaplatiť?

Aby ste neboli prekvapený, ak Vám objednávateľ napriek vyššie uvedenému nezaplatí celú časť ceny diela, radi by sme Vás pre úplnosť informovali, že pred odstránením všetkých vád (aj drobných) má objednávateľ právo Vám nezaplatiť časť ceny diela, ktorá by sa rovnala zľave, ak by ste vady neodstránili. Výška zľavy sa určí ako rozdiel medzi hodnotou diela, ktorú by malo, keby nemalo žiadne vady, a hodnotou toho istého diela s vadami.

Toto právo objednávateľa je spravodlivé a chráni ho pred nepoctivými zhotoviteľmi, ktorí nebudú chcieť odstrániť vytýkané vady diela. Ak však medzi takýchto zhotoviteľov patriť nebudete a odstránite všetky vady diela (aj tie drobné vady), objednávateľ Vám bude musieť doplatiť aj zadržaný zvyšok ceny.

Print Friendly, PDF & Email

Nechajte si poradiť:

Máte akékoľvek otázky alebo nejasnosti ohľadom ceny za dielo? Alebo riešite otázky týkajúce sa vadného diela? Nelámte si zbytočne hlavu nad niečím, s čím Vám vieme rýchlo a profesionálne poradiť. Obráťte sa na nás cez Online poradňu.

Klientska zóna

Už ste členom našej Klientskej zóny? Nie? To nás mrzí. Členov našej Klientskej zóny pravidelne informujeme, keď na našom webe publikujeme nový článok, uvedieme novú právnu službu alebo inú významnú novinku. Zasielame im tiež stručné právne upozornenia na dôležitú novú legislatívu. Neprichádzajte o tieto informácie. Vstúpte aj vy zadarmo do Klientskej zóny:

Viac informácií o Klientskej zóne nájdete TU.