Váš sused si okolo svojej chaty konečne postavil plot, avšak zle si vymeral svoj pozemok a zabral Vám 0,5 m z Vášho pozemku. Alebo máte susedov, ktorí si pravidelne nahlas púšťajú hudbu alebo Vás inak rušia nadmerným hlukom. Možno si Váš sused urobil rekonštrukciu bytu, avšak zle a Vám popraskali steny. Takýchto susedských sporov by sme mohli vymenúvať snáď donekonečna. Ako ich ale efektívne riešiť? Mnohí Vám zrejme poradia dva spôsoby. Za prvé, obráťte sa na políciu. Tá bude riešiť Váš spor maximálne ako priestupok, ale konanie Vášho suseda možno často nebude také závažné, aby mohlo byť za priestupok považované. Z druhé, obráťte sa na súd. Tento spôsob riešenia je taký zdĺhavý, že kým dôjdete na jeho koniec, možno aj zabudnete, prečo ste sa na súd obrátili. Existuje však aj tretie riešenie. Obráťte sa na obec.

Obec má právo vydať vykonateľné rozhodnutie, ktorým môže chrániť tzv. pokojný stav. Je to posledný stav, ktorý existoval pred zásahom doňho. Toto právo obce je málo využívané, dokáže však pružnejšie riešiť zásah do pokojného stavu, než to dokáže súd. Vzhľadom na svoju povahu môže byť využité najmä na riešenie susedských sporov.

Viac podrobností nájdete v článku nižšie.

Obec ako ochranca pokojného stavu

V roku 2004 sa v § 5 Občianskeho zákonníka vykonala drobná zmena, vďaka ktorej sa môžeme v prípade občianskoprávneho sporu, v ktorom došlo k zásahu do tzv. pokojného stavu, obrátiť na obec (pod obcou sa rozumie aj mesto alebo jeho mestská časť) a žiadať predbežnú ochranu. Ustanovenie § 5 Občianskeho zákonníka znie:

“Ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany na obci. Obec môže predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Tým nie je dotknuté právo domáhať sa ochrany na súde.”

Z charakteru tohto zákonného ustanovenia vyplýva, že sa bude využívať najmä pri susedských sporoch. Napriek tomu, že obce majú právo poskytnúť predbežnú ochranu podľa § 5 Občianskeho zákonníka už takmer jednu dekádu, stále je tento inštitút veľmi málo využívaný. Rozhodli sme sa Vás preto o ňom podrobnejšie informovať.

S akým sporom sa na obec obrátiť

Účelom § 5 Občianskeho zákonníka je ochrana posledného pokojného stavu. Pokojný stav je taký stav, ktorý nie je nikým rušený a ktorý nikoho neruší. Inak povedané, je to stav, ktorý nikto nevníma na svoju ujmu.

Posledný pokojný stav je taký stav, ktorý existoval tesne pred zásahom do neho.

K zásahu do pokojného stavu dôjde vtedy, ak nastane jeho zmena určitým protiprávnym konaním alebo určitou protiprávnou skutočnosťou, ktorú možno niekomu pripísať a kvôli ktorej je niekto vo svojom pokojnom stave rušený. Túto definíciu je najlepšie vysvetliť na príklade.

Váš pokojný stav je bývanie v byte, v ktorom je zabezpečené relatívne ticho a najmä nočný pokoj. Doteraz ste takéto bývanie mali. Sused však nad Vami prenajal byt piatim študentom. Od tohto momentu sa začali pravidelne organizovať večierky do neskorej noci, v priemere jeden večierok za týždeň. Určitá skutočnosť, od ktorej nastala zmena Vášho pokojného stavu a ste ňou rušený, je práve organizovanie večierkov. Organizovanie večierkov porušujúce nočný pokoj je tiež protiprávnym konaním. Toto konanie je zároveň možné niekomu pripísať – študentom nájomníkom.

Zásah do pokojného stavu môže byť jednorazový, opakujúci sa alebo trvajúci. Aby Vás pred ním ale mohla obec ochrániť vydaním predbežného rozhodnutia, musí ísť o zrejmý zásah.

O zrejmý zásah do pokojného stavu pôjde vtedy, ak tento bude na prvý pohľad evidentný bez toho, aby ho bolo nutné overovať ďalšími prostriedkami, najmä znaleckými posudkami. Na druhej strane však treba dodať, že v určitých prípadoch si jednoduchšie znalecké posudky alebo odborné vyjadrenia môže obec zaobstarať, nakoľko jej úlohou je riadne posúdiť daný prípad. Preverenie zásahu do pokojného stavu bude obec najčastejšie vykonávať miestnym zisťovaním.

V našom príklade uvedenom vyššie o zrejmý zásah (organizovaním večierkov) ide. Je potrebné ho preukázať najmä svedeckými výpoveďami ďalších susedov alebo ich písomným čestným vyhlásením, nevyžaduje sa však žiadne náročné zisťovanie existencie tohto zásahu do pokojného stavu ani znalecké dokazovanie.

Podanie návrhu na obec

Ak Váš prípad spĺňa charakteristiku sporu uvedenú v predchádzajúcej časti tohto článku, môžete podať na obec návrh na vydanie rozhodnutia chrániaceho Váš pokojný stav.

Občiansky zákonník ani Správny poriadok nikde neuvádzajú, do kedy sa možno na obec obrátiť po zrejmom zásahu do pokojného stavu. Z praxe súdov v Českej republike vyplynulo pravidlo, v zmysle ktorého sa nový pokojný stav vytvára po troch mesiacoch od zmeny, proti ktorej nikto nepodá podnet. Tieto tri mesiace preto možno vnímať ako lehotu, do kedy je potrebné sa na obec obrátiť po zásahu do pokojného stavu. Uvedené pravidlo však nie je záväzné. Napriek tomu Vám neodporúčame dlho váhať, ak k zásahu do Vášho pokojného stavu dôjde.

Úlohou obce je chrániť faktický stav, nie právny

Váš návrh má byť adresovaný obci, kde ku zásahu do pokojného stavu došlo. Návrh by mal obsahovať okrem všeobecných náležitostí (Vaše údaje ako navrhovateľa, popis Vášho prípadu, návrh rozhodnutia obce) predovšetkým opis pokojného stavu, ktorý existoval pred zásahom, a podrobné popísanie zásahu. Existenciu zásahu Vám odporúčame obci aj preukázať, a to najmä čestnými vyhláseniami susedov, fotografiami alebo rôznymi listinnými dôkazmi. Čím lepšie dôkazy budete mať, tým bude Vaša šanca na úspech vyššia.

V návrhu Vám odporúčame tiež uviesť, že sa dožadujete rozhodnutia podľa § 5 Občianskeho zákonníka. Uvedenie tejto informácie je vhodné z toho dôvodu, že obec by inak mohla vyhodnotiť Váš návrh ako sťažnosť alebo ako podnet na prešetrenie priestupku, ktoré sú jej omnoho častejšou agendou, hoci takýto postup by nebol správny. Najmä v menších obciach majú malé skúsenosti s aplikáciou § 5 Občianskeho zákonníka, preto jeho zdôraznením vo Vašom návrhu znížite riziko pochybenia zo strany obce.

Samotné podanie návrhu nie je spoplatnené. Keďže ale obec bude často vykonávať miestne zisťovanie za účelom získania dostatku informácií o Vašom prípade, dovoľujeme si Vás informovať, že to je spoplatnené sumou 16,50 EUR. To platí ale len pre prípad, že jeho vykonanie navrhnete priamo Vy alebo ho vyžaduje osobitný predpis. Preto poplatok za miestne zisťovanie nebude vyrubený v každom prejednávanom prípade.

Prejednanie veci a rozhodnutie

Obec bude postupovať pri rozhodovaní o Vašom návrhu v zmysle Správneho poriadku. To znamená, že po podaní Vášho návrhu môže nariadiť aj ústne pojednávanie. Prejednanie Vášho sporu pred obcou sa tak bude veľmi podobať súdnemu konaniu. Obec sa však nemá prioritne zaoberať právnym posúdením veci a ani chrániť právny stav. Jej úlohou je chrániť faktický stav, skúmať či bol pokojný a či došlo k zásahu doňho. Jedinou právnou otázkou, ktorou sa obec musí zaoberať, je, či bol zásah vykonaný v súlade s právom alebo protiprávne. Zásah do pokojného stavu vykonávaný v súlade s právom (napríklad realizácia povolených stavebných úprav) nemožno rozhodnutím obce zakázať.

Po riadnom zistení všetkých skutočností vydá obec (jej starosta) rozhodnutie. Toto rozhodnutie môže byť trojakého charakteru:

a) obec Váš návrh zamietne ako nedôvodný;

b) podľa § 48 Správneho poriadku obec schváli zmier medzi Vami a pôvodcom zásahu do pokojného stavu;

c) obec predbežne zakáže zásah do pokojného stavu alebo pôvodcovi zásahu uloží povinnosť obnoviť predošlý pokojný stav.

Proti rozhodnutiu podľa písmena a) a c) je možné sa odvolať. O odvolaní bude rozhodovať miestne príslušný krajský súd (podľa § 27 ods. 2 Zákona o obecnom zriadení v spojení s § 246 ods. 1 a § 246a ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku). Ak sa teda niekto voči rozhodnutiu obce odvolá, Váš spor sa dostane pred súd a jeho koniec sa značne oddiali.

Toto konanie je relatívne rýchle a málo nákladné

Najlepšie preto je, ak dosiahnete zmier. Ten je obcou hneď vykonateľný. To znamená, že obec je oprávnená osobu, ktorá zmier nerešpektuje, opakovane pokutovať, splnenie povinnosti vynútiť (napríklad vyprataním časti nehnuteľnosti alebo odňatím veci) alebo splniť povinnosť náhradným výkonom na náklady povinnej osoby (napríklad ak má niekto povinnosť odstrániť plot a tú si nesplní, obec môže dať odstrániť plot stavebnej firme na náklady toho, kto si svoju povinnosť nesplnil).

Tu si ešte dovoľujeme doplniť, že rovnako vykonateľné je aj rozhodnutie obce podľa písmena a) a c), ak sa proti nemu v lehote 15 dní nepodá odvolanie.

Výhody a nevýhody

Obrátiť sa na obec, najmä v prípade susedského sporu, považujeme za veľmi výhodné z viacerých hľadísk. Toto konanie je relatívne rýchle a málo nákladné. Možno ním efektívne dosiahnuť požadovaný výsledok.

Nevýhoda pramení z častej neznalosti práva obce postupovať podľa § 5 Občianskeho zákonníka. Predovšetkým starostovia malých obcí ani zamestnanci obecného úradu nemajú dostatočné právne vzdelanie, aby uvedený postup riadne zvládli, a tak z obavy pred možnými pochybeniami často odkazujú navrhovateľov na súd. Na obhajobu starostov by sme chceli uviesť, že pre postup a vydanie rozhodnutia podľa § 5 Občianskeho zákonníka je naozaj veľmi žiaduce právnické vzdelanie, aby vydané rozhodnutia boli v súlade so základnými právnymi princípmi a aby ich neskôr súdy nemuseli rušiť „ako na bežiacom páse“.

Ďalšou nevýhodou je, že ak sa voči vydanému rozhodnutiu obce odvolá protistrana, skončí Váš prípad na súde aj napriek tomu, že na jeho začiatku ste sa súdu chceli vyhnúť. Túto skutočnosť nijako neovplyvníte.

Ak sa však do susedského sporu dostanete, nemáte veľa možností, kam sa obrátiť. Ako sme už uviedli v úvode tohto príspevku, môžete sa obrátiť na políciu, na súd alebo na obec. S prihliadnutím na charakter Vášho prípadu Vám odporúčame postupovať nasledovne:

  • na políciu sa Vám oplatí obrátiť, ak si Vaša situácia vyžaduje okamžitý zásah
  • na obec Vám odporúčame sa obrátiť, ak chcete Váš spor vyriešiť aspoň dočasne. Možno sa Vám takto dokonca podarí dosiahnuť aj konečné riešenie
  • ak chcete spor vyriešiť definitívne, obráťte sa na súd. Na súd sa môžete obrátiť aj potom, čo Váš prípad najprv prejedná obec

Napriek určitým negatívam prevažujú podľa nás výhody (časové a finančné), ktoré ochrana pokojného stavu zo strany obce prináša. Škoda by bola nevyužiť tento prostriedok ochrany Vašich práv.

Print Friendly, PDF & Email

Nechajte si poradiť:

Máte spor so susedmi? Radi by ste návrh na vydanie rozhodnutia zo strany obce pripravili a podali, ale neviete ako? Sme tu pre Vás. Popíšte nám Vaše problémy do Online poradne a my Vám povieme, ako si s nimi môžete poradiť.

Klientska zóna

Už ste členom našej Klientskej zóny? Nie? To nás mrzí. Členov našej Klientskej zóny pravidelne informujeme, keď na našom webe publikujeme nový článok, uvedieme novú právnu službu alebo inú významnú novinku. Zasielame im tiež stručné právne upozornenia na dôležitú novú legislatívu. Neprichádzajte o tieto informácie. Vstúpte aj vy zadarmo do Klientskej zóny:

Viac informácií o Klientskej zóne nájdete TU.