(Aktualizované 02.02.2019)

Rozbitie čelného skla na aute v dôsledku vymrštenia kamienka oproti idúcim vozidlom patrí medzi najčastejšie poistné udalosti. Napriek tomu (alebo možno práve preto) sa poisťovne snažia túto škodu z PZP neuhrádzať. Poradíme Vám, ako sa brániť voči najčastejším argumentom poisťovní a ako dosiahnuť preplatenie opravy Vášho čelného skla poisťovňou.

Škoda spôsobená na čelnom skle motorového vozidla kameňom alebo iným predmetom vymršteným kolesom iného motorového vozidla je škodou, ktorá bola spôsobená okolnosťou majúcou svoj pôvod v prevádzke vozidla.

Ak poškodený so škodcom zhodne tvrdia, že sa škoda stala určitým spôsobom a poisťovňa chce za takýchto okolností uspieť v súdnom spore, musí sa jej podariť preukázať, že škoda sa stala inak, ako poškodený a škodca tvrdia. To je však prakticky nemožné.

Viac podrobností nájdete v článku nižšie.

Najčastejšie argumenty poisťovní

Argument č. 1: Samoletiaci kamienok

V rámci PZP máte poistenú škodu, ktorá vznikne inému v dôsledku prevádzky Vášho motorového vozidla. O aký druh škody ide?

Ak napríklad pri nastupovaní do auta príliš otvoríte dvere a buchnete nimi do vedľa stojaceho auta, na túto škodu sa PZP vzťahuje. Takisto ak v kolóne nestihnete ubrzdiť a nabúraným autom nie je len Vaše a auto stojace pred Vami, ale aj ďalšie auto stojace pred autom, do ktorého ste vrazili, zodpovedáte za škodu vzniknutú aj na tomto druhom aute a tá bude hradená z Vášho PZP, lebo vznikla v dôsledku prevádzky Vášho vozidla.

Na druhej strane, ak nastane taký prípad, že Vaše auto odťahujú, lebo zle parkuje, avšak pri jeho nakladaní na ťahač pracovníkom spadne, pričom sa poškodí vedľa stojace vozidlo, Vy za túto škodu zodpovedať nebudete. Druhé auto bolo síce poškodené v dôsledku nárazu s Vašim autom, tento náraz ale nebol spôsobený v dôsledku prevádzky Vášho vozidla, a preto náhrada škody nebude platená z Vášho PZP.

Poisťovne sa snažia nás a všetky súdy presvedčiť, že letiaci kamienok nemá nič spoločné s prevádzkou vozidla. Kamienok ležiaci na ceste, ktorý je vymrštený do vzduchu idúcim vozidlom, vraj nie je okolnosťou, ktorá vznikla v dôsledku prevádzky vozidla, ale je len okolnosťou vonkajšou, ktorá nemá s prevádzkou vozidla nič spoločné.

K tomuto argumentu pre Vašu informáciu dopĺňame, že za vonkajšiu okolnosť, ktorá nemá s prevádzkou vozidla nič spoločné a na ktorú sa, prirodzene, PZP nevzťahuje, je napríklad úder bleskom alebo krupobitie. Zdá sa Vám, že letiaci kamienok rozbíjajúci Vaše čelné sklo je to isté, ako keď Vám ho rozbije krupobitie? Nám nie.

Argument č. 2 (najčastejší): Nepreukázateľnosť škodovej udalosti

Poisťovne tvrdia, že vodič – škodca pri vedení vozidla nemôže reálne zaregistrovať, že práve on so svojim vozidlom kamienok vymrštil. Jeho uznanie viny a tvrdenie, že tak urobil, preto nemôže byť vierohodné. V prípade sporu by preto súd nemal na jeho výpoveď prihliadnuť a mal by brať jeho tvrdenia o tom, že za škodu zodpovedá, za ničím nepreukázané.

Argument č. 3: Spoluvina

Keď už poisťovne ťahajú za kratší koniec v súdnom spore a vidia, že neuspejú v celom rozsahu, snažia sa využiť aj Vašu spoluvinu na vzniku škody. Čím väčšiu spoluvinu totiž budete mať, tým menej Vám musia zo škody preplatiť.

Spoluvina Vám vzniká, ak ste sa o vznik škody nejakým svojim správaním pričinili aj Vy, resp. ak sa na vzniku škody podieľalo aj Vaše vozidlo svojou prevádzkou.

Vaša obrana podporená rozsiahlou judikatúrou súdov

Základným predpokladom úspechu v spore s poisťovňou je, aby sa vodič druhého vozidla, ktorý Vám vymrštil kamienok do čelného skla, ku škode priznal. Pokiaľ takýto vodič neprizná svoju vinu, nemáte ako reálne dokázať, že práve jeho vozidlo Vám vymrštilo kamienok do čelného skla (výnimočne to dokázať môžete, ak máte nainštalovanú kameru na palubnej doske, ktorá zaznamenáva, čo sa pred Vašim vozidlom deje).

Obrana proti argumentu č. 1

Národná banka Slovenka (orgán dohliadajúci na činnosť poisťovní) a neskôr aj občianskoprávne kolégium Najvyššieho súdu SR vydali jednoznačné stanoviská. Škoda spôsobená na čelnom skle motorového vozidla kameňom alebo iným predmetom vymršteným kolesom iného motorového vozidla je škodou, ktorá bola spôsobená okolnosťou majúcou svojou pôvod v prevádzke vozidla.

Dnes už existuje mnoho súdnych rozhodnutí, ktoré argument poisťovní č. 1 odmietajú. Odôvodňujú to napríklad nasledovne:

„Je nepochybné, že odskočenie (vymrštenie) kamienka spod kolies motorového vozidla je spôsobené rotáciou kolies motorového vozidla, krútiacim momentom kolesa, pričom rotácia je sprievodným javom pohybu motorového vozidla (t.j. bez rotácie kolies motorového vozidla by nedošlo k jeho pohybu). V tomto prípade preto nejde o žiadnu vonkajšiu okolnosť v podobe či už živelnej pohromy – blesku, vyvrátenia stromu vetrom, vbehnutie divej zvery, konanie tretej osoby, ktoré by nastali bez ohľadu na to, či sa poškodené vozidlo nachádzalo na vozovke alebo nie a nezávisle od rotácie kolies vyvolanej pohybom vozidla. Na rozdiel od týchto vonkajších udalostí, bez rotácie kolies vyvolanej pohybom motorového vozidla škodcu, by nedošlo k odskočeniu kamienka, a preto sa jedná o okolnosť, ktorá má svoj pôvod v prevádzke vozidla.“

Ako je možné na týchto obranných argumentoch vidieť, letiaci kamienok nie je to isté, čo blesk alebo krupobitie. Letiaci kamienok nie je vonkajšou okolnosťou, ktorá nemá s prevádzkou vozidla nič spoločné.

Obrana proti argumentu č. 2

Tvrdenia poisťovní v rámci argumentu č. 2 majú určité ratio. Lenže aby vyhrali súd, musia vedieť preukázať, že tvrdenie škodcu nie je pravdivé a že sa škoda stala inak, ako škodca a poškodený (Vy) zhodne tvrdia.

Súd totiž hodnotí dôkazy v rámci svojej voľnej úvahy. Ak je sudcovi z výpovede škodcu zrejmé, že sa naozaj nachádzal so svojim autom na mieste, kde došlo ku škode a v čase, kedy sa stala, a ďalej ak všetky sprievodné listinné dôkazy v prípade sú v súlade s tým, čo škodca tvrdí, nemá dôvod mu neveriť. Takisto ak neexistujú nezrovnalosti medzi tvrdeniami škodcu a poškodeného o tom, ako ku škode došlo, nemá prečo sudca považovať ich tvrdenia za nevierohodné. Výpoveď škodcu ako svedka sa v súdnom konaní zároveň považuje za dôkazný prostriedok. To znamená, že súd na základe nej môže považovať tvrdenia o priebehu škody za dokázané.

Ak chce poisťovňa za takýchto okolností uspieť v súdnom spore, musí sa jej podariť preukázať, že škoda sa stala inak, ako poškodený a škodca zhodne tvrdia. Poisťovňa ale vo veľkej väčšine prípadov nebude mať reálnu možnosť takéto niečo dokázať. Takmer nikdy nebude mať v rukách dôkaz, ktorý by tvrdenia poškodeného so škodcom dokázal vyvrátiť (napr. okoloidúci svedok, ktorý videl, že škoda sa stala inak).

Obrana proti argumentu č. 3

Zodpovednosti za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú svoj pôvod v prevádzke motorového vozidla sa nedá zbaviť (§ 428 Občianskeho zákonníka). Je to zodpovednosť objektívna, pri ktorej sa nehľadí na zavinenie. Súd preto nebude skúmať, či ste aj Vy zavinili škodu. Je to irelevantné.

Podľa § 431 Občianskeho zákonníka ale platí, že ak dôjde ku stretu vozidiel dvoch vodičov, vyporiadajú sa medzi sebou podľa účasti každého z nich na vzniknutej škode. Pri poškodení čelného skla, kedy za sebou idú dve vozidlá, ku stretu prevádzok vozidiel dochádza. Uvedené znamená, že ak by ste sa svojou prevádzkou vozidla pričinili o to, že vznikla škoda, pričom by ste zároveň aj porušili nejaký právny predpis, mohla by poisťovňa čiastočne uspieť. Ako príklad uvedieme nasledovnú situáciu:

V meste idete 70-tkou a od vozidla nachádzajúceho sa pred Vami Vám vletí kamienok do čelného skla, ktoré následne praskne. Celková škoda je 500 EUR. Ak by sa poisťovni podarilo dokázať, že ste v obci naozaj išli 70-tkou a ďalej znaleckým posudkom dokázať, že keby ste išli predpísanou rýchlosťou (najviac 50-tkou), čelné sklo by Vám neprasklo, ale mali by ste na ňom len menšiu štrbinku, ktorá sa dá opraviť za 20 EUR, poisťovňa by Vám nemusela preplatiť zvyšných 480 EUR.

Nevieme si ale predstaviť, že by sa poisťovni niečo takéto podarilo v praxi preukázať. Je to skôr len teoretická možnosť, než reálna. Ak sa im to ale podarí, môžu sa čiastočne zbaviť povinnosti preplatiť Vám opravu čelného skla.

Postup proti poisťovni

Po viacerých skúsenostiach sme naše rady, ako postupovať proti poisťovni, zmenili.

Ako prvý krok sme pôvodne radili našim klientom kontaktovať Národnú banku Slovenska („NBS“) cez ich elektronický formulár. NBS síce nemôže donútiť poisťovňu, aby Vám preplatila opravu čelného skla, ale vydá Vám písomné stanovisko, ktoré môžete použiť na súde. Lenže pre Vás je tento krok určitá strata času. Vy takéto stanovisko nepotrebujete, súdy ho už dávno poznajú a ak potrebujete peniaze čo najskôr, s NBS nestrácajte čas.

Nahlásenie Vášho prípadu NBS má podľa nášho názoru len jeden význam. NBS dohliada na činnosť poisťovní a keď bude mať veľa hlásení na nezákonný postup poisťovní, snáď s tým časom niečo urobí. Preto ak chcete dosiahnuť zlepšenie činnosti poisťovní v našom štáte, pridajte k tomu svoj malý dielik a informujte NBS o nezákonnom postupe poisťovne vo Vašom prípade.

Ako druhý krok sme odporúčali klientom napísať poisťovni predžalobnú výzvu pod hlavičkou našej kancelárie. Opäť strata času. Ak sa poisťovňa už raz rozhodla dobrovoľne Vám nezaplatiť, neurobila tak ani po doručení našej výzvy. Presvedčil ju až súd.

To nás vedie k tretiemu kroku, ktorým je podanie žaloby na súd. Tento krok je jediný, ktorý Vám dnes odporúčame urobiť. Ak poisťovňa nechce dobrovoľne platiť to, čo má, vie ju k tomu donútiť jedine súd.

Jednoducho povedané, ak chcete svoje peniaze získať, v takom prípade sa nevyhnete súdu. Ten je jediný, ktorý Vám dokáže pomôcť. Netreba sa toho ale obávať. Za svoje práva niekedy musíte zabojovať a súdy dnes už veľmi často priznávajú právo na preplatenie opravy čelného skla z PZP. Udialo sa tak zatiaľ vo všetkých prípadoch, v ktorých sme zastupovali klientov my.

Pamätajte však na to, že so svojim právom na preplatenie opravy čelného skla nemôžete čakať donekonečna. Na súd musíte podať žalobu najneskôr do 2 rokov odo dňa, kedy ste sa dozvedeli o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá.

Print Friendly, PDF & Email

Nechajte si poradiť:

Nahnevala Vás poisťovňa, keď Vám odmietla preplatiť opravu čelného skla? Tvrdí Vám, že kamienkom rozbité čelné sklo sa z PZP neuhrádza alebo že ste nedostatočne preukázali svoje právo na preplatenie opravy? Nechajte sa právne zastúpiť našou kanceláriou a všetko za Vás vybavíme. Pozrite si, ako bude prebiehať náš spoločný postup proti poisťovni a potom už len vyplňte formulár:

Ak máte chuť dozvedieť sa viac informácii o našej službe “Oprava čelného skla z PZP“, môžete si ich prečítať tu:

Klientska zóna

Už ste členom našej Klientskej zóny? Nie? To nás mrzí. Členov našej Klientskej zóny pravidelne informujeme, keď na našom webe publikujeme nový článok, uvedieme novú právnu službu alebo inú významnú novinku. Zasielame im tiež stručné právne upozornenia na dôležitú novú legislatívu. Neprichádzajte o tieto informácie. Vstúpte aj vy zadarmo do Klientskej zóny:

Viac informácií o Klientskej zóne nájdete TU.