Už niekoľko mesiacov platí zmenená právna úprava zákonných úrokov z omeškania. Napriek tomu sa aj naďalej veľakrát stáva, že sa pri vyhotovovaní zmlúv, výziev k úhrade alebo žalôb na zaplatenie dlžnej sumy postupuje stále podľa pôvodnej úpravy úrokov z omeškania. Preto sme sa rozhodli Vám jednoducho a na konkrétnych príkladoch uviesť, ako si správne vypočítať a uplatniť voči svojmu dlžníkovi zákonné úroky z omeškania spoločne s malým dodatok k tomu – s paušálnou náhradou nákladov spojených s uplatnením Vašej pohľadávky.

Ak sa Váš zmluvný vzťah riadi Občianskym zákonníkomk základnej úrokovej sadzbe ECB prirátate 5 percentuálnych bodov a dostanete hodnotu ročného zákonného úroku z omeškania (napr. 0,50 % + 5 = 5,50 % p.a.). Zmluvne si vyšší úrok z omeškania dohodnúť nemôžete.

Ak sa Váš zmluvný vzťah riadi Obchodným zákonníkom, môžete si zvoliť fixnú úrokovú sadzbu alebo variabilnú úrokovú sadzbu. Fixná úroková sadzba sa vypočíta tak, že k základnej úrokovej sadzbe ECB prirátate 9 percentuálnych bodov a dostanete hodnotu ročného zákonného úroku z omeškania (napr. 0,50 % + 9 = 9,50 % p.a.) a ďalej sa už nemení, ani ak sa neskôr zmení základná úroková sadzba ECB. Variabilná úroková sadzba sa mení každého polroka. K základnej úrokovej sadzbe ECB sa ale pripočítava len 8 percentuálnych bodov. Zmluvne si vyšší úrok z omeškania dohodnúť môžete.

Pri vymáhaní pohľadávky medzi podnikateľmi si môže veriteľ požadovať navyše 40,- EUR ako tzv. paušálnu náhradu nákladov.

Viac podrobností nájdete v článku nižšie.

Občiansky alebo Obchodný zákonník?

Prvý krok, ktorý musíte urobiť, je zistiť, či ste so svojím dlžníkom uzavreli dohodu, ktorá sa spravuje Občianskym alebo Obchodným zákonníkom. Základné pravidlo, ktoré Vám pri tomto kroku pomôže, je nasledovné:

  • Občiansky zákonník – riadia sa ním všetky zmluvy a dohody (záväzkové vzťahy) vzniknuté medzi nepodnikateľmi.
  • Obchodný zákonník – riadia sa ním všetky zmluvy a dohody (záväzkové vzťahy) vzniknuté medzi podnikateľmi, ak sa týkajú ich podnikateľskej činnosti.

Určenie toho, či sa Váš právny vzťah riadi Občianskym alebo Obchodným zákonníkom, je niekedy komplikovanejšie, preto Vám odporúčame sa poradiť s odborníkom, ak máte vo Vašom prípade pochybnosti.

Zároveň je dobré si pamätať, že v zmluve si sami môžete určiť, či sa Váš záväzkový vzťah má riadiť Občianskym alebo Obchodným zákonníkom. Samozrejme, Váš zmluvný partner s takýmto určením musí súhlasiť.

Úrok z omeškania pri občianskoprávnom vzťahu

Ak sa Váš zmluvný vzťah riadi Občiansky zákonníkom a dlžník Vám včas neuhradil, čo podľa zmluvy mal, môžete postupovať nasledovne:

Odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti dlhu počítate úrok z dlžnej sumy až do dňa potrebného pre Vaše účely (napr. pre ich vyčíslenie do Vami pripravovanej výzvy k úhrade), najneskôr však do dňa zaplatenia celej dlžnej sumy. Výška úroku je o 5 percentuálnych bodov vyššia ako je základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky (ECB). Aktuálnu výšku základnej úrokovej sadzby ECB nájdete tu (je to stredný stĺpec s názvom „Hlavné refinančné operácie“).

Výška úrokov platná k prvému dňu omeškania platí pre celú dobu omeškania dlžníka. Ku dňu zverejnenia tohto článku boli úroky z omeškania pri občianskoprávnom vzťahu vo výške 5 + 0,50 = 5,50 % ročne. Ak by za rok bola základná úroková sadzba ECB 1 %, úrok v našom prípade by sa nezmenil na hodnotu 6 %, ale stále by ostal na pôvodnej hodnote – 5,50 % ročne.

PRÍKLAD:

Dlh je vo výške 5.000 EUR a jeho splatnosť nastala dňa 31.05.2013. Úroky vypočítavame ku dňu 31.08.2013 (v ten deň pripravujeme napríklad výzvu k úhrade a chceme na nej uviesť aj úroky), pričom dlh nebol do tohto dňa ani len čiastočne uhradený.

  • úrok z omeškania je vo výške 5,50 % ročne, pričom za 92 dní omeškania s úhradou sumy 5.000 EUR majú úroky hodnotu 69,32 EUR.

Za predpokladu, že úroky vypočítavame ku dňu 31.08.2013, avšak dlh bol čiastočne uhradený (dňa 01.07.2013 vo výške 1.000 EUR a 15.08.2013 vo výške 500 EUR), postupujeme nasledovne:

  • od 01.06.2013 (prvý deň omeškania) do 01.07.2013 majú úroky hodnotu 23,36 EUR a sú vypočítané zo sumy 5.000 EUR za 31 dní omeškania;
  • od 01.07.2013 do 15.08.2013 majú úroky hodnotu 27,12 EUR a sú vypočítané zo sumy 4.000 EUR za 45 dní omeškania;
  • od 15.08.2013 do 31.08.2013 majú úroky hodnotu 8,44 EUR a sú vypočítané zo sumy 3.500 EUR za 16 dní omeškania;

Spolu má úrok hodnotu 58,92 EUR

Úrok z omeškania pri obchodnoprávnom vzťahu

Ak sa Váš zmluvný vzťah riadi Obchodným zákonníkom a dlžník Vám včas neuhradil svoj dlh, môžete postupovať pri výpočte úrokov rovnakým spôsobom, ako uvádzame vyššie.

Výška úroku však bude určená inak. Na začiatku si môžete určiť, či si uplatníte fixnú alebo variabilnú úrokovú sadzbu. Váš výber úrokovej sadzby bude konečný, t.j. nebudete ho môcť neskôr meniť alebo vzájomne obe varianty akokoľvek kombinovať.

Fixná úroková sadzba nie je o 5 percentuálnych bodov, ale až o 9 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba ECB. Aktuálnu výšku základnej úrokovej sadzby ECB nájdete tu (je to stredný stĺpec s názvom „Hlavné refinančné operácie“). Výška úrokov platná k prvému dňu omeškania platí pre celú dobu omeškania dlžníka. Ku dňu zverejnenia tohto článku boli fixné úroky z omeškania pri obchodnoprávnom vzťahu vo výške 9 + 0,50 = 9,50 % ročne, pričom tieto sa meniť až do zaplatenia dlhu nebudú.

Variabilná úroková sadzba je „len“ o 8 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba ECB. Na rozdiel od fixnej úrokovej sadzby sa však variabilná úroková sadzba mení vždy k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka omeškania dlžníka. Ak dokážete predvídať rast základnej úrokovej sadzby ECB (napr. že od 01.01.2014 bude v hodnote viac ako 1,50 %), odporúčame Vám zvoliť si túto úrokovú sadzbu. V opačnom prípade Vám odporúčame zvoliť si istotu, a to výberom fixnej úrokovej sadzby.

Ako môžete sami vidieť, urobiť rozhodnutie pre fixnú alebo variabilnú úrokovú sadzbu nie je vôbec jednoduché.

PRÍKLAD:

Dlh je vo výške 5.000 EUR a jeho splatnosť nastala dňa 31.05.2013. Úroky vypočítavame ku dňu 31.08.2013 (opäť ideme pripravovať výzvu k úhrade), pričom dlh nebol do tohto dňa ani len čiastočne uhradený. Zvolili sme si na začiatku fixnú úrokovú sadzbu.

  • úrok z omeškania je vo výške 9,50 % ročne, pričom za 92 dní omeškania s úhradou sumy 5.000 EUR majú úroky hodnotu 119,73 EUR.

Za predpokladu, že úroky vypočítavame ku dňu 31.08.2013, avšak dlh bol čiastočne uhradený (dňa 01.07.2013 vo výške 1.000 EUR a 15.08.2013 vo výške 500 EUR), postupujeme nasledovne:

  • od 01.06.2013 (prvý deň omeškania) do 01.07.2013 majú úroky hodnotu 40,34 EUR a sú vypočítané zo sumy 5.000 EUR za 31 dní omeškania;
  • od 01.07.2013 do 15.08.2013 majú úroky hodnotu 46,85 EUR a sú vypočítané zo sumy 4.000 EUR za 45 dní omeškania;
  • od 15.08.2013 do 31.08.2013 majú úroky hodnotu 14,58 EUR a sú vypočítané zo sumy 3.500 EUR za 16 dní omeškania;

Spolu má úrok hodnotu 101,77 EUR

Paušálna náhrada nákladov

V obchodnoprávnych vzťahoch je možné okrem úroku z omeškania požadovať ešte malý dodatok k tomu. Pri uplatnení Vašej pohľadávky môžete od svojho dlžníka požadovať aj paušálnu náhradu nákladov, ktorá je v hodnote 40 EUR. V minulosti bolo možné požadovať náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky takisto, avšak vždy bolo potrebné preukazovať jej výšku a oprávnenosť. Dnes je táto prekážka vďaka paušálnej náhrade nákladov odstránená.

Ak by nám teda dlžník dlhoval 5.000 EUR k 31.08.2013, ako spomíname v príklade vyššie, mohli by sme od neho požadovať nasledovnú sumu k úhrade:

5.000 EUR + 119,73 EUR (úroky z omeškania) + 40 EUR (paušálna náhrada nákladov)

Niekoľko upozornení na záver

Vyššie uvedená úprava úrokov z omeškania platí pre záväzkové vzťahy, ktoré vznikli po 01.02.2013. Ak si chcete uplatniť úroky z omeškania zo záväzkového vzťahu, ktorý vznikol do 31.01.2013, hoci splatnosť dlhu nastala napríklad až 15.03.2013, úroky z omeškania si musíte uplatniť podľa predchádzajúcej právnej úpravy. Za deň vzniku záväzkového vzťahu sa napríklad považuje deň podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami.

V prípade občianskoprávneho vzťahu platí, že v zmluve si nemôžete dohodnúť vyššie úroky z omeškania, aké stanovuje zákon. Nižšie úroky z omeškania si, samozrejme, zmluvne dohodnúť môžete. Naopak v obchodnoprávnom vzťahu majú prednosť zmluvné úroky z omeškania, a to aj vtedy, ak by boli dohodnuté vyššie, než stanovuje zákon (nesmú byť však ani príliš vysoké, inak by hrozilo, že budú v rozpore s dobrými mravmi, a teda neplatné).

Print Friendly, PDF & Email

Nechajte si poradiť:

Máte záujem získať zadarmo skvelú kalkulačku, podľa ktorej si budete môcť kedykoľvek počítať úroky z omeškania? Stiahnite si ju od nás:

Myslíte si, že by na Vašich dlžníkov zapôsobilo viac, ak im bola doručená výzva k úhrade pod hlavičkou našej kancelárie? Súhlasíme s Vami. Radi im takúto výzvu zašleme. Obráťte sa na nás cez ONLINE PORADŇU a my už zariadime zvyšok.

Klientska zóna

Už ste členom našej Klientskej zóny? Nie? To nás mrzí. Členov našej Klientskej zóny pravidelne informujeme, keď na našom webe publikujeme nový článok, uvedieme novú právnu službu alebo inú významnú novinku. Zasielame im tiež stručné právne upozornenia na dôležitú novú legislatívu. Neprichádzajte o tieto informácie. Vstúpte aj vy zadarmo do Klientskej zóny:

Viac informácií o Klientskej zóne nájdete TU.