Technika nám umožňuje nahrávať si prejavy iných osôb čím ďalej, tým jednoduchšie. Mnohí si preto častokrát nahrávajú telefonické hovory alebo iné zvukové prejavy (napr. obchodné rokovania). Otázka ale znie, či sú tieto nahrávky robené v súlade so zákonom.

Za osobný prejav sa považuje taký prejav, v ktorom konkrétna osoba vyjadrila svoju vnútornú duševnú sféru s úmyslom ďalšieho nerozširovania svojho prejavu.

Za profesijný prejav môžeme označiť všetky ostatné prejavy, ktoré nie sú osobné.

Od osoby, ktorej osobný prejav plánujete nahrať, musíte mať celkovo dva súhlasy. Prvý na zhotovenie nahrávky a druhý na plánovaný spôsob jej použitia. Samozrejme, praktické je, ak sa Vám podarí dostať súhlas súčasne aj na zhotovenie nahrávky a aj na plánovaný spôsob jej použitia. Prejav profesijného povahu si môžete nahrávať a používať aj bez súhlasu nahrávanej osoby.

Viac podrobností nájdete v článku nižšie.

V našom dávnejšom článku Ako urobiť nahrávku a použiť ju pred súdom sme sa venovali najmä tomu, ako správne urobiť nahrávku, ak je vašim cieľom jej použitie pred súdom alebo políciou. V tomto článku sa budeme podrobnejšie venovať rozdielnej právnej ochrane medzi prejavom osobnej povahy a prejavom v rámci výkonu svojho povolania alebo v rámci výkonu obchodnej alebo verejnej činnosti. Poznať tento rozdiel je pre Vás dôležité v prípade, ak si chcete vyhotoviť nahrávku legálne a mať istotu, že ju budete môcť použiť na sledovaný účel.

Rozdiel medzi prejavom osobnej povahy a profesijným prejavom

Pred tým, než začneme rozoberať rozdielnu právnu ochranu medzi osobným a profesijným prejavom, je potrebné vedieť, ako rozlíšite, či je prejav osobný alebo nie.

Veľmi radi by sme vám uviedli presné hranice a pravidlá, na základe ktorých ľahko rozlíšite, kedy má určitá osoba prejav osobnej povahy a kedy jej prejav možno považovať už za profesijný. Takéto pravidlá však neexistujú. Súdy musia hodnotiť každý prejav, ktorý je predmetom súdneho sporu, individuálne. V živote existuje toľko rôznych situácií, ktoré sa ešte k tomu vývojom spoločnosti stále menia, že nie je možné vytvoriť univerzálne pravidlá, na základe ktorých sa budú dať jednoducho rozlíšiť osobné prejavy osôb od profesijných. Existujú ale základné pravidlá, ktoré nám aspoň trošku dopomôžu konkrétny prejav posúdiť.

Za osobný prejav sa považuje taký prejav, v ktorom konkrétna osoba vyjadrila svoju vnútornú duševnú sféru s úmyslom ďalšieho nerozširovania svojho prejavu. Slovenský právny poriadok nevyžaduje, aby bol tento prejav zároveň aj dôverného charakteru (niektoré zahraničné právne poriadky chránia len dôverné prejavy). Stačí, ak je prejav osobným a už je na našom území chránený.

Teraz sa isto pýtate, aký je rozdiel medzi osobným a dôverným prejavom. Opäť neexistuje všeobecné pravidlo, ktoré by tento rozdiel zadefinovalo. Zjednodušene sa dá povedať, že dôverný prejav svojim obsahom intenzívnejšie zasahuje do súkromia a vnútornej duševnej sféry konkrétnej osoby, než prejav osobný. Osobný prejav môže byť v tomto smere „povrchnejší“, menej súkromný – stačí, ak sa týka osobnej sféry konkrétnej osoby a netýka sa jej profesie po obsahovej stránke a ani po stránke okolností, za ktorých bol prejav urobený.

Za profesijný prejav môžeme označiť všetky ostatné prejavy, ktoré nie sú osobné. Patria sem teda prejavy urobené v rámci povolania, obchodnej činnosti (napr. obchodné rokovania), verejnej činnosti (napr. pri úradnom prejednaní záležitostí, pri verejnom prejave).

Ako sme však už uviedli v úvode tejto časti, v praxi bude častokrát dochádzať k náročnému rozlíšeniu medzi prejavom osobným a profesijným. Mnoho našich prejavov sa týka súčasne našej profesie a aj súkromia, resp. pri vyjadrovaní sa o profesijných záležitostiach vnášame do prejavu rôzne hodnotiace úsudky osobného charakteru, ktoré nechceme, aby boli ďalej šírené alebo niekomu inému sprístupnené. V prípade pochybností o tom, či ide o prejav osobný alebo profesijný, preto odporúčame hodnotiť prejav radšej ako osobný. Najmä ak daný prejav obsahuje súčasne aj časti osobného charakteru, aj časti profesijného charakteru.

Zákonné podmienky pre vyhotovenie nahrávky prejavu osobnej povahy

Zákon nestanovuje komplikované podmienky pre vyhotovenie nahrávky osobného prejavu. Teda aspoň porozumieť im nie je komplikované. Horšie je to s ich splnením v praxi.

Aby ste mohli vyhotoviť nahrávku osobného prejavu, musíte mať na to predchádzajúci súhlas nahrávanej osoby. Tento súhlas môže mať rôznu podobu. Môže byť len ústny. Ten však v prípade sporu budete len ťažko preukazovať, preto z hľadiska právnej istoty vám neodporúčame uspokojiť sa len s takýmto súhlasom. Ďalej môže byť súhlas písomný. Takáto forma je pre vás najbezpečnejšia. V praxi ale častokrát ťažko dosiahnuteľná.

Ďalšou formou môže byť ústny prejav, ktorý máte zachytený priamo v úvode nahrávky danej osoby. Takáto forma je pre vás podobne bezpečná ako písomný súhlas. Posledná forma súhlasu, ktorá teoreticky prichádza do úvahy a je častokrát v praxi využívaná, je tzv. konkludentný súhlas. Je to súhlas daný konkrétnym správaním osoby. Ak napríklad osoba volá určitej spoločnosti na call centrum a v úvode je jej oznámené, že telefonický hovor je nahrávaný, pokračovaním v hovore dala táto osoba konkludentný súhlas s nahrávaním jej prejavu.

Ak máte súhlas s vyhotovením nahrávky, neznamená to, že ju môžete použiť na čokoľvek. Ak plánujete nahrávku analyzovať a najmä poskytnúť ju tretím osobám, musíte mať súhlas nahrávanej osoby aj s plánovaným použitím nahrávky. Bez tohto súhlasu si nahrávku môžete v podstate len uschovať.

Keď to zhrnieme, od nahrávanej osoby musíte mať celkovo dva súhlasy. Prvý na zhotovenie nahrávky a druhý na plánovaný spôsob jej použitia. Samozrejme, praktické je, ak sa Vám podarí dostať súhlas súčasne aj na zhotovenie nahrávky a aj na plánovaný spôsob jej použitia. To sa dá napríklad v spoločnosti prevádzkujúcej call centrum dosiahnuť tak, že svojim volajúcim zákazníkom vopred oznámi, že ich hovor bude nahrávaný pre účely zlepšenia kvality ich služieb. Ak volajúci nezloží a pokračuje v telefonickom hovore, platí, že dal konkludentný súhlas so zhotovením nahrávky svojho prejavu a s jej použitím pre účely zlepšenia kvality služieb volanej spoločnosti. Na iný účel nahrávka byť použitá nemôže.

Zákonné podmienky pre vyhotovenie nahrávky profesijného prejavu

Prejav profesijného povahu v podstate nie je nijako regulovaný z hľadiska ochrany osobnosti. Môžete si ho nahrávať a používať aj bez súhlasu nahrávanej osoby. Samozrejme, aj takéto nahrávanie a najmä používanie nahrávok ale nie je možné realizovať bez akéhokoľvek obmedzenia. Nemôžete ňou poškodzovať dobré meno nahranej osoby, prezradzovať obchodné alebo iné tajomstvo, neoprávnene zasahovať do iných práv nahrávaného (tie môžu byť vzhľadom na obsah vašej nahrávky rôzne) a niekedy môže byť zvukový záznam považovaný aj za osobný údaj (použitie takéhoto záznamu bude podliehať právnej úprave v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, čo je téma svojim rozsahom na samostatný článok).

Pri nahrávaní a používaní profesijných prejavov však vždy pamätajte, že niekedy môže byť len veľmi tenká hranica medzi osobným a profesijným prejavom. Preto ak plánujete niekoho nahrávať pri jeho prejave, odporúčame vám vždy si vopred vypýtať jeho súhlas. Je to jednak slušné, a jednak pre vás právne najbezpečnejšie.

Print Friendly, PDF & Email

Nechajte si poradiť:

Máte už v rukách vyhotovenú nahrávku, ale nie ste si istý, či ju môžete použiť pred súdom alebo políciou? Obráťte sa na nás cez Online poradňu a my Vám poradíme.

Klientska zóna

Už ste členom našej Klientskej zóny? Nie? To nás mrzí. Členov našej Klientskej zóny pravidelne informujeme, keď na našom webe publikujeme nový článok, uvedieme novú právnu službu alebo inú významnú novinku. Zasielame im tiež stručné právne upozornenia na dôležitú novú legislatívu. Neprichádzajte o tieto informácie. Vstúpte aj vy zadarmo do Klientskej zóny:

Viac informácií o Klientskej zóne nájdete TU.