Ak budete chcieť v zahraničí použiť úradný dokument alebo inú verejnú listinu vydanú slovenskými orgánmi, možno sa stretnete s tým, že si od Vás budú pýtať apostilu. Bez nej Vám zahraničné orgány s najväčšou pravdepodobnosťou odmietnu akceptovať Váš dokument. Ak by ste sa neradi ocitli v tejto situácii, prečítajte si ďalej, čo vlastne apostila je, kde je možné ju získať a kedy nie je potrebná.

Apostila je doložka, ktorá sa pripája k originálu verejnej listiny vydanej orgánmi Slovenskej republiky. Na základe apostily si môže byť orgán v zahraničí istý tým, že jemu predkladaná verejná listina je vydaná skutočne tým orgánom, ktorý je v našom štáte oprávnený danú listinu vydať.

Verejné listiny sú v Slovenskej republike apostilované rôznymi orgánmi podľa toho, akú listinu je potrebné apostilovať.

Slovenská republika má s viacerými štátmi uzavretú bilaterálnu medzinárodnú zmluvu o právnej pomoci, ktorá odstraňuje požiadavku apostilácie, avšak len pri justičných verejných listinách.

Viac podrobností nájdete v článku nižšie.

Čo je to apostila?

Slovo „apostila“ označuje doložku, ktorá sa pripája na verejnú listinu v prípade, že táto listina sa má použiť v zahraničí. Zmysel apostily spočíva v tom, že na základe nej si môže byť úradník v zahraničí istý, že Vaša verejná listina, ktorú mu predkladáte, nie je sfalšovaná a je vydaná skutočne tým orgánom, ktorý je v našom štáte oprávnený danú listinu vydať.

Na Slovensku sa apostilujú dokumenty od roku 2002. Vtedy náš štát pristúpil k medzinárodnej zmluve, ktorá apostilovanie dokumentov zaviedla. Apostilácia listín nahradila dovtedy platnú superlegalizáciu (vyššie overenie listín). Vďaka superlegalizácii ste tiež mohli použiť listiny v zahraničí, avšak tento proces sa musel realizovať v niekoľkých etapách. Namiesto toho je apostila podstatne jednoduchšia a rýchlejšia. V rámci nej sa k dokumentu pripojí len doložka (apostila) a dokument môžete v zahraničí použiť.

Pre ľahšie porozumenie významu apostily si ju vysvetlime ešte na jednom krátkom príklade:

Ak máte výpis z obchodného registra vydaný Slovenskou republikou a potrebujete ho použiť v zahraničí, obrátite sa na krajský súd. Ten Vám k originálu výpisu z obchodného registra pripojí apostilu. Následne si celý dokument vrátane apostily dáte preložiť do úradného jazyka štátu, v ktorom chcete svoj výpis z obchodného registra použiť. To je všetko.

Aké orgány vykonávajú apostiláciu?

Apostilu k verejným listinám vydaným na Slovensku nevydáva jeden špecializovaný úrad. Takýto úrad neexistuje. Dokumenty sú apostilované rôznymi úradmi podľa toho, aký dokument potrebujete apostilovať. Nižšie uvádzame prehľad týchto úradov (orgánov) a zoznam verejných listín, ktoré sú jednotlivé orgány oprávnené apostilovať.

verejné listiny vydané okresnými súdmi, notármi alebo súdnymi exekútormi v územnom obvode krajského súdu pre   listiny, ktorých správnosť osvedčili, alebo na ktorých osvedčili pravosť podpisu, ako aj pre preklady vyhotovené prekladateľmi, alebo posudky vyhotovené znalcami

ostatné justičné listiny neuvedené vyššie

verejné listiny vydané v jeho rezorte (vrátane matričných dokladov vydaných Osobitnou matrikou)

verejné listiny vydané v jeho rezorte (vysvedčenia, diplomy…)

verejné listiny vydané v jeho rezorte

verejné listiny vydané v jeho rezorte

matričné doklady (okrem vyhlásení o osobnom stave) a verejné listiny vydané orgánmi samospráv

všetky ostatné verejné listiny vydané v SR (register trestov, doklady vydané Ministerstvom hospodárstva SR, obchodnými komorami, daňovými úradmi, výpisy z katastra, certifikáty vydané Štátnym úradom pre kontrolu liečiv, Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava a pod.)

Apostila nie je vždy potrebná

Slovenská republika má s niektorými štátmi uzavretú bilaterálnu (dvojstrannú) medzinárodnú zmluvu o právnej pomoci, ktorá odstraňuje požiadavku apostilácie justičných verejných listín. Zdôrazňujeme, že nie všetkých verejných listín, ale len listín justičných. To má v praxi taký následok, že aj napriek existujúcej bilaterálnej zmluve si budete musieť Vašu „nejustičnú“ listinu apostilovať, ak ju budete chcieť použiť v zahraničí. Okrem toho niektoré bilaterálne zmluvy nie sú dostatočne špecifické v tom, aké verejné listiny nemusíte apostilovať, preto sa Vám môže stať, že práve Vašu listinu niektorý zahraničný orgán bez apostily neuzná, a to aj napriek existujúcej bilaterálnej zmluve.

Napriek týmto prekážkam sú bilaterálne zmluvy vítané a odstraňujú zbytočnú administratívu v mnohých prípadoch.

Nižšie si môžete stiahnuť prehľad štátov, s ktorými má Slovenská republika uzavretú spomínanú bilaterálnu zmluvu. Ak budete chcieť použiť svoju justičnú verejnú listinu v týchto štátoch, apostilu nebudete potrebovať a mala by Vám byť uznaná zahraničnými orgánmi bez akýchkoľvek komplikácií.

Prehľad štátov, s ktorými má Slovenská republika uzavretú bilaterálnu zmluvu, nájdete tu:

Print Friendly, PDF & Email

Klientska zóna

Už ste členom našej Klientskej zóny? Nie? To nás mrzí. Členov našej Klientskej zóny pravidelne informujeme, keď na našom webe publikujeme nový článok, uvedieme novú právnu službu alebo inú významnú novinku. Zasielame im tiež stručné právne upozornenia na dôležitú novú legislatívu. Neprichádzajte o tieto informácie. Vstúpte aj vy zadarmo do Klientskej zóny:

Viac informácií o Klientskej zóne nájdete TU.