Chystáte sa na stretnutie, pri ktorom ste si nie istý, čo Vám všetko bude povedané? Telefonujete s niekým a radi by ste si rozhovor pre Vašu ochranu nahrali? Spraviť nahrávku tak, aby sa dala prípadne použiť aj pred súdom alebo políciou, nie je jednoduché. Preto sa v tomto článku zaoberáme tým, aké podmienky musia byť splnené, aby bola nahrávka legálnou.

Pre vyhotovenie legálnej nahrávky osobného prejavu sa vyžaduje predchádzajúci súhlas nahratej osoby. Ak sa táto nahrávka má použiť (napríklad zverejniť), na jej použitie sa vyžaduje ďalší súhlas nahratej osoby.

Ak je nahratý profesijný prejav, nie osobný, súhlas nahratej osoby nemusí byť daný. Časť odbornej verejnosti však s týmto právnym záverom nesúhlasí.

Ak niekto neoprávnene použije nelegálnu nahrávku, môže byť trestne stíhaný. Nahratá osoba môže od neho požadovať zničenie nahrávky, ospravedlnenie a peniaze ako satisfakciu za spôsobenú ujmu.

V trestnom konaní nemožno nelegálnu nahrávku použiť. V civilnom súdnom konaní je jej použitie v zásade dovolené.

Viac podrobností nájdete v článku nižšie.

Ako urobiť nahrávku legálnym spôsobom

Nahrať si obrazový, zvukový alebo obrazovo-zvukový záznam druhých ľudí možné je, ale musíte mať na to ich súhlas. Ak súhlas nahrávanej osoby vopred nezískate, nahrávať si ju nemôžete.

Súhlas je možné získať viacerými spôsobmi. Najlepším je priamy súhlas nahrávanej osoby. Ak sa Vám podarí zachytiť takýto priamy súhlas aj na nahrávke, môžete si byť maximálne istý jej legálnosťou. Súhlas môžete získať aj nepriamo. Ak napríklad nahrávaná osoba vojde do miestnosti, ktorá je monitorovaná kamerou a o tejto skutočnosti je vopred informovaná (napríklad nálepkou na dverách), má sa za to, že súhlasí s vyhotovením nahrávky svojej osoby.

Musíte mať celkovo dva súhlasy od nahrávanej osoby

Ak ste firmou, ktorá pravidelne volá svojim zákazníkom alebo potencionálnym zákazníkom a tieto hovory nahráva, musíte im pred začatím nahrávania oznámiť, že hovor je nahrávaný, dôvod, pre ktorý je hovor nahrávaný, kto ste a ešte musíte poučiť zákazníka o jeho práve nedať Vám súhlas s nahrávaním hovoru (svoj nesúhlas vyjadrí zväčša tak, že hovor s Vami ukončí).

Je toto možné v reálnom svete splniť? To je otázka najmä pre Vašu kreativitu. Ak chcete niekoho nahrať legálne, musíte mať na to jeho súhlas. Inak nahrávka nebude legálna. Zákon je v tomto smere neoblomný. Musíte vymyslieť spôsob, ako súhlas získať.

Kedy a ako môžem nahrávku použiť

Už ste vymysleli spôsob, akým získate súhlas od druhej osoby, aby ste si ju mohli nahrať? Žiaľ, celú situáciu Vám teraz ešte viac skomplikujeme.

Ak by ste chceli urobenú nahrávku použiť inak, ako len pre súkromné účely alebo jej archiváciu, musíte mať na to ďalší súhlas nahranej osoby. To znamená, že ak by ste chceli nahrávku zverejniť alebo ukázať niekomu ďalšiemu, nesmiete tak urobiť, kým Vám na to nedá nahraná osoba súhlas.

Pokiaľ by ste si chceli niekoho nahrať a následne túto nahrávku akokoľvek použiť (zverejniť ju alebo odovzdať súdu alebo polícii), musíte mať celkovo dva súhlasy nahranej osoby. Jeden na vyhotovenie nahrávky ako takej a druhý na jej použitie (zverejnenie).

Možno si teraz vravíte, že zákon zase chráni tých zlých a v 95 % prípadov nebudete vedieť získať oba súhlasy, a teda sa chrániť vďaka legálnej nahrávke. Zákon však nechráni tých zlých. Chráni súkromie kohokoľvek z nás. A Vy musíte byť dostatočne kreatívny a toho druhého nejako motivovať k tomu, aby Vám oba súhlasy dal. Inak s jeho nahrávkou ďaleko nepochodíte a môžete si dokonca aj uškodiť.

Poďme sa však na ochranu súkromia v zákonoch pozrieť detailnejšie a nájsť pre Vás cestu, ako nahrávku urobiť v určitých prípadoch legálne a za menej prísnych podmienok.

Súkromný prejav vs. profesijný prejav

Zákon chráni naše súkromie a osobný prejav. Rovnakým spôsob ale nie je chránený náš profesijný alebo úradný prejav. Pokiaľ ste v práci a komunikujete s klientom o veciach neosobnej povahy alebo ste na rokovaní a riešite len obchodné záležitosti, nahrávka takejto komunikácie sa nepovažuje za osobný prejav zúčastnených osôb. To nás vedie k výsledku, že na zhotovenie a použitie nahrávky profesijného prejavu sa nevyžaduje súhlas nahraných osôb.

Chceli by sme Vás však upozorniť, že prípadné nahrávanie profesijného prejavu bez súhlasu nahrávanej osoby je činnosť, ktorá je realizovaná na veľmi tenkom ľade. Dôvody sú nasledovné.

Zákon nie je v tejto problematike úplne jednoznačný. Časť odbornej literatúry hovorí, že profesijný prejav nie je chránený zákonom tak ako súkromný (osobný) prejav. Preto ani jeho nahrávanie nie je podmienené súhlasom druhej osoby a nahrávku možno použiť. Druhá časť odbornej literatúry však s týmto záverom nesúhlasí. Keďže o nahrávke a následkoch z nej vyplývajúcich bude s najväčšou pravdepodobnosťou rozhodovať súd, nemáte istotu, či sa prikloní na Vašu stranu.

V civilnom súdnom konaní je použitie nelegálnej nahrávky dovolené

Ďalším dôvodom je, že nikdy neviete, kedy profesijný prejav skĺzne do osobného. Nahrávku v takom prípade bez súhlasu nahranej osoby použiť nemôžete a mali by ste ju hneď zmazať. Riešením by ešte mohlo byť vymazanie osobného prejavu a ponechanie si len nahrávky v časti, kde je zaznamenaný profesijný prejav.

Posledným dôvodom, prečo je nahrávanie si profesijného prejavu bez súhlasu nahrávaného činnosťou na veľmi tenkom ľade, je fakt, že niekedy je veľmi ťažké určiť hranicu medzi osobným a profesijným prejavom. Vy sa síce môžete domnievať, že ste urobili nahrávku s profesijným prejavom, avšak súd alebo polícia sa s Vami stotožniť nemusia a môžu Vám tak vzniknúť rôzne neželané komplikácie.

Riziká nelegálnej nahrávky

Aké negatíva môže priniesť vyhotovenie a použitie nelegálne zhotovenej nahrávky súkromného prejavu osoby? Môžeme ich rozdeliť do dvoch skupín. Civilnoprávne a trestnoprávne.

Medzi civilnoprávne patrí nárok nelegálne nahratej osoby žiadať od Vás zničenie nahrávky, a ospravedlniť sa, ak ste nahrávku zverejnili a tým aj poškodili túto osobu. Ak ste niekomu svojou nahrávkou spôsobili vážnejšiu ujmu, môže od Vás dokonca žiadať zaplatenie peňažnej sumy ako satisfakciu. Výšku tejto sumy určí súd po zvážení všetkých okolností prípadu.

Horšie sú trestnoprávne riziká nelegálne zhotovenej nahrávky. Ak takúto nahrávku urobíte a poskytnete ju niekomu ďalšiemu a zároveň tým nahratej osobe spôsobíte vážnu ujmu, môžete byť odsúdený až na dva roky. Ak by ste týmto spôsobom chceli získať aj nejaký prospech pre seba, mohli by ste byť dokonca odsúdený na 6 mesiacov až 5 rokov. Je vhodné si preto dobre rozmyslieť nelegálne zhotovenie a použitie nahrávky.

Legálna a nelegálna nahrávka pred súdom

Ak máte v rukách legálne vyhotovenú nahrávku, nemáte dôvod obávať sa použiť ju pred súdom. Obdobne to platí aj pre použitie legálnej nahrávky pred políciou. S nelegálnou nahrávkou je to ale komplikovanejšie.

V trestnom konaní, kde sa rozhoduje o odsúdení alebo neodsúdení obžalovaného, nezákonný dôkaz nemôžete použiť, aj keby bol jediný na svete, ktorý by bol schopný dokázať vinu obžalovaného. Ak máte v rukách nelegálnu nahrávku, môžete zabudnúť na to, že bude použitá, aby bola nahratá osoba na základe nej odsúdená. Nemožno však vylúčiť, že vďaka nej začne polícia konať a zákonným spôsobom získa iné dôkazy, ktoré vinu a trestnú činnosť nahratej osoby dokážu.

V civilnom konaní je použitie nelegálnej nahrávky v zásade dovolené. Pred civilným súdom môžete použiť všetky dôkazy, ktoré dokážu prispieť k objasneniu sporu. Nelegálnu nahrávku by súd mohol odmietnuť ako dôkaz jedine vtedy, ak by priamo nesúvisela s predmetom sporu (napríklad by slúžila len na „očiernenie“ druhej strany).

Výsledok

Na záver by sme zhrnuli všetky informácie asi takto.

Nahrávku urobíte legálne tak, že si na jej zhotovenie najskôr vyžiadate súhlas nahrávanej osoby. Použiť (zverejniť) nahrávku môžete len vtedy, ak Vám na to dá nahratá osoba súhlas. Dohromady musíte mať teda dva rôzne súhlasy.

Ak si chcete nahrať profesijný prejav druhej osoby, teoreticky na to nemusíte mať súhlas nahrávanej osoby. Súd však s týmto záverom súhlasiť nemusí.

V trestnom konaní nelegálnu nahrávku použiť nemôžete. Môže však naviesť vyšetrovateľov k hľadaniu iných dôkazov, ktoré budú zákonne získané. V civilnom súdnom konaní môžete použiť aj nelegálnu nahrávku. Ak tým ale spôsobíte druhej osobe ujmu, musíte byť pripravený znášať všetky následky, ktoré sú s vyhotovením nelegálnej nahrávky spojené. O týchto následkoch píšeme v časti „Riziká nelegálnej nahrávky“.

Print Friendly, PDF & Email

Nechajte si poradiť:

Použitie nahrávky, ktorá bola vyhotovená bez súhlasu nahratej osoby, je dosť rizikové, ale nie nemožné. Odporúčame Vám jej použitie si vždy vopred odkonzultovať s právnikom, nakoľko tento postup môže byť často na hrane zákona. Ak máte záujem, môžete za týmto účelom využiť aj našu Online poradňu a kontaktovať priamo našu kanceláriu.

Klientska zóna

Už ste členom našej Klientskej zóny? Nie? To nás mrzí. Členov našej Klientskej zóny pravidelne informujeme, keď na našom webe publikujeme nový článok, uvedieme novú právnu službu alebo inú významnú novinku. Zasielame im tiež stručné právne upozornenia na dôležitú novú legislatívu. Neprichádzajte o tieto informácie. Vstúpte aj vy zadarmo do Klientskej zóny:

Viac informácií o Klientskej zóne nájdete TU.