Koniec roku 2014 sa blíži, a to aj napriek tomu, že je ešte len začiatok októbra. Ak ale máte nepotrebnú eseročku a nechcete platiť za ňu daňovú licenciu, tento mesiac je už najvyšší čas zaoberať sa otázkou, čo urobiť s Vašou „spiacou“ eseročkou, aby ste daňovú licenciu neplatili. Pred necelým rokom sme v článku Kto nemusí platiť daňovú licenciu rozobrali všetky právne možnosti, kedy eseročka nemusí platiť daňovú licenciu. V dnešnom článku sa budeme venovať iba trom najpraktickejším z nich a ich výhodám a nevýhodám.

Ak sa chcete zbaviť nepotrebnej eseročky kvôli daňovej licencii, najlepšie bude, ak ju predáte, zlúčite s inou eseročkou alebo tú svoju zlikvidujete.

Pri predaji eseročky môže byť problém nájsť jej kupca. Ak sa Vám to však podarí (veľká šanca je najmä vtedy, ak je Vaša eseročka platcom DPH), je toto riešenie veľmi rýchle a ešte na ňom môžete aj niečo zarobiť.

Pri zlúčení eseročky môže byť opäť problém nájsť niekoho ochotného (druhú ochotnú eseročku), kto by bol prevzal Vašu firmu. Ak takúto osobu nájdete alebo ak nebodaj chcete zlúčiť svoje firmy navzájom, je tento proces rýchly a cenovo veľmi prijateľný.

Likvidáciu eseročky by ste mali zvažovať až po tom, čo nebude možný ani jej predaj, ani jej zlúčenie. Je to riešenie vhodné predovšetkým na „spiace“ eseročky. Niekedy Vám však iná možnosť ako likvidácia neostane. Výhodou však je, že o vstupe eseročky do likvidácie rozhodnete Vy sami, t.j. Vy sami rozhodnete, od ktorého dňa nebudete platiť daňovú licenciu.

Viac podrobností nájdete v článku nižšie.

Predaj eseročky

Jednou za najlepších možností, ako sa vyhnúť plateniu daňovej licencie, je predaj eseročky. Jej predaj sa zrealizuje tak, že na druhú osobu prevediete svoj obchodný podiel. Druhá osoba môže byť pritom fyzickou osobou alebo aj právnickou osobou. Pokiaľ ste boli aj konateľom eseročky, súčasne s prevodom obchodného podielu sa vykoná aj zmena konateľa. Týmto necháte starosť ohľadom platenia daňovej licencie na nového vlastníka Vašej eseročky.

Výhodou tohto postupu je, že transakčné dokumenty môžu byť pripravené v priebehu niekoľkých dní. Následne sa podpíšu a podajú na príslušný súd, aby ich ten zapísal do obchodného registra. Predaj eseročky môže byť teda zrealizovaný v priebehu jedného týždňa. Celkové náklady by mohli predstavovať sumu približne 400 až 700 EUR vrátane všetkých poplatkov. To, samozrejme, platí pre jednoduchý predaj eseročky, v ktorom sa okrem samotného predaja prakticky nič iné nerieši.

Veľkým problémom ale môže byť nájdenie kupujúceho. Bez toho, aby bola Vaša spoločnosť platcom DPH alebo aby bola niečím iným zaujímavá (napríklad bude vlastniť určité licencie alebo ceritfikáty), bude jej predaj náročný. Ak máte len „spiacu“ eseročku, ktorá reálne nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť, jej predaj sa Vám s najväčšou pravdepodobnosťou nepodarí.

Kupujúci má takmer vždy záujem o kúpu „čistej“ eseročky bez nečakaných záväzkov a sankcií.

Okrem toho problém môže nastať aj vtedy, ak kupujúceho nájdete. Pokiaľ ponúkate na predaj eseročku, ktorá určitý čas reálne podnikala, môže kupujúci žiadať vykonanie jej právneho a finančného auditu, aby sa ubezpečil, že Vašej eseročke nehrozia po jej predaji žiadne sankcie, pokuty alebo iné riziká. Vykonanie takéhoto auditu podstatne zvýši náklady spojené s predajom a výrazne predĺži termín jeho ukončenia.

Niekedy sa dá vyhnúť vykonaniu takéhoto auditu tým, že v transakčných dokumentoch sa ako predávajúci zaviažete znášať všetku škodu, ktorá po predaji eseročky kupujúcemu vznikne v dôsledku toho, že eseročka bude musieť platiť rôzne sankcie, pokuty alebo iné peňažné záväzky, ktoré budú mať svoj pôvod (deň vzniku) pred jej predajom. Inak povedané, ubezpečíte predávajúceho, že ak aj vzniknú eseročke nejaké peňažné záväzky vzťahujúce sa na obdobie, kedy ste boli jej vlastníkom Vy, tieto záväzky mu v plnej výške uhradíte. Či kupujúcemu bude stačiť takéto Vaše ubezpečenie alebo či vôbec Vy budete ochotný takéto ubezpečenie dať, závisí od Vašej vzájomnej dohody.

Plusy:

rýchlosť – predaj eseročky môže byť zrealizovaný do jedného týždňa

nízke náklady – pri jednoduchom predaji eseročky môžu byť náklady vo výške 400 až 700 EUR vrátane všetkých poplatkov

Mínusy:

kupujúci – nájsť narýchlo kupujúceho aj pre eseročku, ktorá je niečím špecifická a zaujímavá (platca DPH, vlastník určitej licencie alebo certifikátov) je pomerne náročné; ak sa má predať obyčajná eseročka je nájdenie kupujúce ešte zložitejšie

hrozba požiadavky kupujúceho na vykonanie právneho a finančného auditu – kupujúci má takmer vždy záujem o kúpu „čistej“ eseročky bez nečakaných záväzkov a sankcií. Takéto ubezpečenie pri eseročke existujúcej dlhšiu dobu a v minulosti reálne podnikajúcu získa jedine na základe výsledkov právneho a finančného auditu. Jeho vykonanie však dokáže značne zvýšiť náklady celej transakcie a výrazne predĺžiť termín jej skončenia.

Likvidácia eseročky

Ak nechcete platiť daňovú licenciu a neviete Vašu eseročku predať, druhou najlepšou možnosťou je začať jej likvidáciu. Zdôrazňujeme slová „začať jej likvidáciu“. Pre účely neplatenia daňovej licencie je dôležitý vstup eseročky do likvidácie. Od tohto momentu totiž daňovú licenciu platiť nemusíte. To znamená, že likvidácia nemusí byť do určitého času aj ukončená, ak nechcete platiť daňovú licenciu, stačí ju len začať.

Pre účely neplatenia daňovej licencie je dôležitý vstup eseročky do likvidácie. Od tohto momentu daňovú licenciu platiť nemusíte.

Rozhodnúť o zrušení eseročky a jej vstupe do likvidácie, vyhotoviť príslušné dokumenty a zaregistrovať vstup eseročky do likvidácie do obchodného registra je možné v priebehu niekoľkých dní. Rozhodnutie o zrušení eseročky a jej vstupe do likvidácie prijíma valné zhromaždenie eseročky (všetci jej spoločníci, resp. jeden spoločník, ak ich viac v spoločnosti nie je). Od tohto dňa nemusíte daňovú licenciu platiť. Stanovenie dátumu, od ktorého nechcete platiť daňovú licenciu, tak máte plne vo svojich rukách.

V tejto súvislosti Vás chceme informovať, že štandardne platí, že ak eseročka vstúpi do likvidácie v priebehu kalendárneho roka, bude platiť čiastočnú výšku daňovej licencie za časť roka, kedy v likvidácii ešte nebola. Výnimkou je rok 2014, ktorý je prvý rokom, za ktorý sa bude daňová licencia uhrádzať (jej splatnosť je až v roku 2015). Pre rok 2014 platí, že ak kedykoľvek počas neho vstúpi eseročka do likvidácie, za celý rok 2014 nebude musieť platiť daňovú licenciu. Rozhodnutie o zrušení eseročky a jej vstupe do likvidácie tak môže byť prinajhoršom prijaté aj 31.12.2014 (ak by ste chceli napríklad čakať na jej kupca) a daňovú licenciu stále nebudete musieť platiť. Samozrejme, neodporúčame Vám čakať do takéhoto „šibeničného“ termínu.

Viac podrobností o priebehu a skončení likvidácie je uvedených v našom článku Kto nemusí platiť daňovú licenciu.

Likvidácia je určite vhodná pre eseročku, ktorá nemá reálne žiaden majetok, žiadne dlhy a nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť. Likvidácia je v tomto prípade relatívne jednoduchá. Je potrebné však počítať s nákladmi od 600 EUR vyššie. Ich konečná suma bude závisieť od komplikovanosti celého procesu likvidácie (t.j. od komplikovanosti právneho stavu Vašej eseročky a od množstva jej nevysporiadaných záväzkov). Je potrebné tiež nezabudnúť, že počas likvidácie sa musia vyriešiť rôzne právne, daňové a účtovné záležitosti, preto v mnohých prípadoch bude na likvidácii pracovať právnik spoločne s účtovníkom.

Ak budete chcieť zlikvidovať eseročku, ktorá má množstvo nevysporiadaných záväzkov, bude likvidácia nákladná a časovo náročná. Avšak možno to bude pre Vás jediná možnosť, ako sa eseročky zbaviť.

Čo sa týka časového hľadiska tak likvidácia trvá v tých jednoduchších prípadoch približne 6 mesiacov. Ak ide o komplikovanejšie eseročky, môže sa proces likvidácie predĺžiť až na 12 alebo aj viac mesiacov. Počas celej tejto doby až do skončenia likvidácie nebudete platiť daňovú licenciu.

Plusy:

moment neplatenia daňovej licencie máte vo svojich rukách – daňová licencia sa neplatí odo dňa vstupu eseročky do likvidácie, pričom o tomto dni rozhodnete Vy ako vlastník eseročky (prípadne spoločne viacerí vlastníci eseročky)

zostane Vám možnosť likvidáciu kedykoľvek pred jej skončením zrušiť a eseročku znovu „aktivovať“ – k tomuto pozitívu uvádzame viac v našom tipe nižšie

úplné zbavenie sa eseročky – likvidáciou sa zbavíte eseročky úplne a navždy bez toho, že by ste na to potrebovali niekoho iného (kupca alebo inú obchodnú spoločnosť, ktorá by eseročku prevzala)

pri „spiacej“ eseročke sú relatívne nízke náklady

Mínusy:

výmaz z obchodného registra trvá približne 6 mesiacov v tých jednoduchších prípadoch

vyššie náklady a väčšia časová náročnosť procesu v prípade aktívnej eseročky alebo v prípade eseročky s viacerými nevysporiadanými záväzkami

súhlas správcu dane – bez súhlasu správcu dane nebude možné likvidáciu ukončiť, avšak pri jeho vyžiadaní môže správca začať daňovú kontrolu eseročky, čo môže aj o rok predĺžiť proces likvidácie

Náš tip: Čo urobiť, ak si po vstupe do likvidácie chcete svoju eseročku ponechať

Máte nefungujúcu eseročku a zároveň nechcete platiť daňovú licenciu. Vstúpite do likvidácie, pretože iné právne riešenie nebolo pre Vás vhodné. Neskôr sa Vám však naskytne príležitosť ďalej podnikať alebo nájdete kupca na Vašu eseročku. Čo robiť, ak ste už v likvidácii? Máme pre Vás riešenie.

Likvidácia eseročky nie je nezvratný proces. To znamená, že ak by ste chceli proces likvidácie predčasne ukončiť, môžete tak kedykoľvek na základe svojho rozhodnutia urobiť. Tým sa eseročka akoby znovu aktivuje a bude môcť opäť riadne podnikať a, samozrejme, bude musieť platiť daňovú licenciu, pokiaľ táto nebude Ústavným súdom medzičasom zrušená (pozn.: Daňová licencia bola napadnutá skupinou poslancov na Ústavnom súde, nakoľko sa domnievajú, že je protiústavná. Je preto možné, že bude zrušená).

Preto aj napriek tomu, že ste so svojou eseročkou vstúpili do likvidácie, môžete si hľadať potencionálnych obchodných partnerov alebo záujemcov o kúpu Vašej eseročky. Ak sa Vám takúto osobu podarí nájsť, likvidáciu dokážete veľmi rýchlo zrušiť.

Na záver ešte jedno upozornenie. Ak je Vaša eseročka aktívnou alebo má viacero nevysporiadaných záväzkov, odporúčame Vám pred vstupom do likvidácie predbežne si preveriť, či nie je Vaša eseročka v úpadku (predlžená) v zmysle zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Ak by tomu tak bolo a Vy vstúpite do likvidácie, likvidátor by po tomto zistení musel bezodkladne podať návrh na vyhlásenie konkurzu na Vašu eseročku, čo je už nezvratný proces. Spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu by musela eseročka alebo jej konateľ zaplatiť súdu preddavok na odmenu predbežného správcu konkurzu vo výške 1.659,70 EUR.

Zlúčenie eseročky s inou firmou

Máte viac firiem? Alebo ich majú Vaši známi a boli by ochotní prevziať Vašu eseročku? Eseročky sa môžete zbaviť aj tak, že sa zlúči s inou firmou. Pri zlúčení Vaša eseročka zanikne a preberie (pohltí) ju druhá firma. Platí všeobecné pravidlo, že zlučovať sa môžu firmy s rovnakou právnou formou. Môžu sa teda zlučovať len eseročky navzájom, ale nie napríklad eseročka s komanditnou spoločnosťou. Špeciálna výnimka platí len pre zlúčenie eseročky s akciovou spoločnosťou. Táto možnosť dovolená je.

Pokiaľ máte viacero firiem a niektoré z nich sú neaktívne a nechcete za ne uhrádzať daňové licencie, je ich zlúčenie to pravé riešenie pre Vás.

K zániku eseročky, ktorá sa zlučuje s inou eseročkou, môže dôjsť už do jedného týždňa. Postačuje len pripraviť potrebné dokumenty (zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice, zápisnice z valných zhromaždení oboch eseročiek, účtovne uzavrieť zanikajúcu eseročku a podať jej daňové priznanie) a podať návrhy do obchodné registra, aby sa vykonali všetky potrebné zápisy, najmä výmaz Vašej eseročky. Celý tento proces Váš môže stáť približne 500 EUR a viac, čo je veľmi prijateľné. Končená suma nákladov bude závisieť predovšetkým od množstva účtovnej agendy Vašej eseročky, a teda od výšky nákladov na účtovníka.

Problémom môže byť nájdenie firmy, ktorá by bola ochotná Vašu eseročku prevziať. Najmä, ak Vaša eseročka nemá nič cenné.

Pri zlúčení málokedy dochádza k získaniu nejakých finančných prostriedkov na strane zanikajúcej eseročky, a preto ani Vy veľmi nepočítajte s niečím takým.

Na druhej strane, pokiaľ Vy sami máte viacero firiem a niektoré z nich sú neaktívne a nechcete za ne uhrádzať daňové licencie, je ich zlúčenie to pravé riešenie pre Vás. Zo všetkých vyššie uvedených bude najlacnejšie a najrýchlejšie.

Plusy:

rýchly a lacný proces – k zániku Vašej eseročky môže dôjsť už za jeden týždeň a náklady sa môžu pohybovať približne okolo sumy 500 EUR

najlepšie riešenie pre zredukovanie počtu vlastných firiem – ak Vy sám máte viacero eseročiek, ich zlúčenie je najlepším riešením, ako sa vyhnúť plateniu daňovej licencie

netreba súhlas správcu dane – na rozdiel od predaja eseročky a jej likvidácie pri zlúčení sa nevyžaduje súhlas správcu dane

Mínusy:

nájdenie ochotnej eseročky – ak nezlučujte svoje firmy navzájom, môže byť nájdenie eseročky, ktorá by bola ochotná prevziať tú Vašu, dosť problematické

neočakávajte zárobok – pri zlúčení eseročiek sa málokedy platí odplata tak, ako je to pri predaji

Výsledok

Stále si neviete vybrať pre Vás vhodné riešenie? Tak si poďme zvýrazniť základné črty každého z troch riešení, ktoré popisujeme vyššie.

Pri predaji eseročky môže byť problém nájsť jej kupca. Ak sa Vám to však podarí (veľká šanca je najmä vtedy, ak je Vaša eseročka platcom DPH), je toto riešenie veľmi rýchle a ešte na ňom môžete aj niečo zarobiť.

Pri zlúčení eseročky môže byť opäť problém nájsť niekoho ochotného (druhú ochotnú eseročku), kto by bol prevzal Vašu firmu. Ak takúto osobu nájdete alebo ak nebodaj chcete zlúčiť svoje firmy navzájom, je tento proces rýchly a cenovo veľmi prijateľný.

Likvidáciu eseročky by ste mali zvažovať až po tom, čo nebude možný ani jej predaj, ani jej zlúčenie. Je to riešenie vhodné predovšetkým na „spiace“ eseročky. Niekedy Vám však iná možnosť ako likvidácia neostane. Výhodou však je, že o vstupe eseročky do likvidácie rozhodnete Vy sami, t.j. Vy sami rozhodnete, od ktorého dňa nebudete platiť daňovú licenciu.

Print Friendly, PDF & Email

Nechajte si poradiť:

Máte záujem o riešenie, ako sa zbaviť daňovej licencie? Môžete sa na nás obrátiť aj cez Online poradňu.

Klientska zóna

Už ste členom našej Klientskej zóny? Nie? To nás mrzí. Členov našej Klientskej zóny pravidelne informujeme, keď na našom webe publikujeme nový článok, uvedieme novú právnu službu alebo inú významnú novinku. Zasielame im tiež stručné právne upozornenia na dôležitú novú legislatívu. Neprichádzajte o tieto informácie. Vstúpte aj vy zadarmo do Klientskej zóny:

Viac informácií o Klientskej zóne nájdete TU.