Už viackrát sa nás naši klienti pýtali, ktoré zrážky zo mzdy majú vykonávať skôr. Tie, ktoré sú realizované na základe dohody medzi zamestnancom a veriteľom, alebo tie, ktoré zamestnávateľovi prikázal robiť exekútor? Nakoľko odpoveď na túto otázku nie je na prvý pohľad v zákonných ustanoveniach jasná, spracovali sme ju pre Vás vo forme článku, ktorý si nižšie môžete prečítať.

Zrážky zo mzdy, ktoré sa majú vykonávať na základe príkazu na začatie exekúcie alebo exekučného príkazu, majú prednosť pred zrážkami zo mzdy vykonávanými na základe dohody o zrážkach zo mzdy. Uvedený záver platí aj v takom prípade, ak doručenie dohody o zrážkach zo mzdy zamestnávateľovi časovo predchádzalo doručeniu príkazu na začatie exekúcie alebo exekučného príkazu.

Viac podrobností nájdete v článku nižšie.

Poradie výkonu zrážok pri viacerých druhoch zrážok zo mzdy

Zamestnávateľ je povinný pri výkone zrážok zo mzdy rešpektovať najmä § 131 Zákonníka práce. § 131 Zákonníka práce vo svojich prvých troch odsekoch upravuje, v akom poradí sa majú vykonávať rôzne druhy zrážok zo mzdy.

Prvé zrážky v poradí

Podľa prvého odseku § 131 Zákonníka práce sa z hrubej mzdy zrazia zamestnancovi zrážky na sociálne poistenie, preddavky poistného na verejné zdravotné poistenie, zrážky preddavku na daň alebo dane, daňového nedoplatku a ďalšie. Až po tom, čo sú všetky tieto zrážky vykonané, môže zamestnávateľ prejsť k ďalším zrážkam upraveným v druhom odseku § 131 Zákonníka práce.

Druhé zrážky v poradí

Podľa druhého odseku § 131 Zákonníka práce sa môže zraziť zo mzdy preddavok na mzdu, ktorý je zamestnanec povinný vrátiť preto, že neboli splnené podmienky na priznanie tejto mzdy, sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom, peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov a ďalšie v tomto odseku vymenované nároky. Samozrejme, tieto sumy sa zrážajú zo mzdy len vtedy, ak existujú. Ak však existujú (napr. ak existuje exekúcia vedená voči zamestnancovi a zamestnávateľ obdržal exekučný príkaz na vykonávanie zrážok zo mzdy), hneď po vykonaní zrážok podľa prvého odseku § 131 Zákonníka práce sa musia vykonať zrážky spomenuté v druhom odseku § 131 Zákonníka práce.

Tretie zrážky v poradí

Zrážky podľa § 131 ods. 3 Zákonníka práce, pod ktoré sú zahrnuté aj zrážky vykonávané v zmysle dohody o zrážkach uzavretej podľa § 551 Občianskeho zákonníka, sa môžu vykonať len vtedy, ak zrážky urobené podľa prvých dvoch odsekov § 131 Zákonníka práce nedosiahli maximálny strop stanovený podľa Nariadenia Vlády SR č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia. Prax bude však zrejme taká, že zrážky vykonávané na základe exekúcie vždy dosiahnu tento limit a zrážka podľa dohody (§ 131 ods. 3 Zákonníka práce) nebude môcť byť vykonaná až do doby, kým nebude splatená celá pohľadávka vymáhaná exekúciou.

Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že zrážky zo mzdy, ktoré sa majú vykonávať na základe exekúcie, majú prednosť pred zrážkami zo mzdy, ktoré sa majú vykonávať na základe dohody.

Nesprávne určenie poradia zrážok môže mať za následok zodpovednosť zamestnávateľa ako poddlžníka vo vzťahu k veriteľovi, ktorý má právo, aby jeho pohľadávka bola uspokojovaná zo zrážok zo mzdy prednostne. Napríklad predstavme si, že je veriteľ č. 1, ktorý sa obráti na zamestnávateľa prostredníctvom exekútora a exekútor mu prikáže, aby vykonával zrážky zo mzdy svojho zamestnanca v prospech veriteľa č. 1. Zamestnávateľ by to však nerešpektoval, pretože si povie, že už vykonáva zrážky zo mzdy pre veriteľa č. 2, ktorý mu dávnejšie doručil dohodu so zamestnancom o zrážkach zo mzdy. Veriteľ č. 1 by sa v takejto situácii mohol obrátiť priamo na zamestnávateľa a žiadať od neho vyplatenie celej sumy rovnajúcej sa súčtu zrážok, ktoré odo dňa doručenia príkazu exekútora mal dostať veriteľ č. 1, ale namiesto neho ich dostal veriteľ č. 2.

Čo hrozí zamestnancovi, keď zamestnávateľ nesprávne uprednostní veriteľa č. 2 pred veriteľom č. 1? Zamestnancovi môžu narásť väčšie úroky z omeškania a iné sankcie voči veriteľovi č. 1, ktoré by nemusel platiť, ak by zamestnávateľ včas vykonával zrážky zo mzdy. Samozrejme, za takto spôsobenú škodu zamestnancovi by niesol zodpovednosť zamestnávateľ.

Vzťah medzi zrážkami zo mzdy podľa dohody a medzi zrážkami zo mzdy na príkaz exekútora a ich vzťah medzi sebou navzájom

Predstavme si príklad, že zamestnávateľ má zamestnanca, ktorému musí vykonávať zrážky zo mzdy pre viacerých veriteľov. Všetci títo veritelia majú so zamestnancom uzavretú dohodu o zrážkach zo mzdy podľa § 551 Občianskeho zákonníka. Poradie zrážok zo mzdy, ktoré by všetky mali byť realizované na základe dohody o zrážkach zo mzdy, sa určuje podľa § 131 ods. 7 druhá veta Zákonníka práce:

„Pri zrážkach vykonávaných na základe dohody o zrážkach zo mzdy uzatvorenej s inou právnickou osobou alebo s fyzickou osobou sa poradie zrážok spravuje dňom doručenia tejto dohody zamestnávateľovi.“

Teraz si predstavme, že zamestnávateľ má zamestnanca, ktorému musí vykonávať zrážky zo mzdy pre viacerých veriteľov, pričom všetci títo veritelia žiadajú zaplatenie svojich pohľadávok prostredníctvom exekútora. Poradie zrážok zo mzdy, ktoré by všetky mali byť realizované na základe exekúcie vedenej voči zamestnancovi, sa určuje podľa § 72 ods. 3 Exekučného poriadku:

„Poradie pohľadávok sa spravuje dňom, keď sa platiteľovi mzdy doručil príkaz na začatie exekúcie. Ak sa mu doručil toho istého dňa príkaz na začatie exekúcie pre niekoľko pohľadávok, majú tieto pohľadávky rovnaké poradie; ak nestačí suma na ne pripadajúca na ich plné uspokojenie, uspokoja sa pomerne.“

A ako je to, ak má zamestnávateľ zamestnanca, ktorému musí vykonávať zrážky pre viacerých veriteľov, pričom niektorí sa obrátili na zamestnávateľa cez exekútora a ďalší sa preukázali zamestnancovi dohodou o zrážkach? Poradie takýchto zrážok zo mzdy, pri ktorých jedny majú byť realizované na základe dohody o zrážkach zo mzdy a druhé na základe exekúcie vedenej voči zamestnancovi, je stanovené, ako už uvádzame vyššie, podľa § 131 ods. 2 a 3 Zákonníka práce, t.j. zrážky na základe exekúcie majú prednosť pred zrážkami na základe dohody.

Na tomto závere nič nemení ani skutočnosť, ak sa na zamestnávateľa obráti veriteľ s dohodou o zrážkach zo mzdy skôr, než exekútor. Ak by k takejto situácii došlo, odo dňa doručenia príkazu exekútora na vykonávanie zrážok zo mzdy musí zamestnávateľ začať vyplácať zrážky exekútorovi a vyplácanie veriteľovi s dohodou dať zatiaľ bokom.

Print Friendly, PDF & Email

Nechajte si poradiť:

Máte akékoľvek otázky alebo nejasnosti ohľadom zrážok zo mzdy? Neviete, či ich svojim zamestnancom vykonávate správne alebo naopak, či Vám ich Váš zamestnávateľ vykonáva správne? Neváhajte sa na nás obrátiť prostredníctvom našej Online poradne. Radi Vám zodpovieme všetky Vaše otázky.

Klientska zóna

Už ste členom našej Klientskej zóny? Nie? To nás mrzí. Členov našej Klientskej zóny pravidelne informujeme, keď na našom webe publikujeme nový článok, uvedieme novú právnu službu alebo inú významnú novinku. Zasielame im tiež stručné právne upozornenia na dôležitú novú legislatívu. Neprichádzajte o tieto informácie. Vstúpte aj vy zadarmo do Klientskej zóny:

Viac informácií o Klientskej zóne nájdete TU.