Zákonník práce ochraňuje mnohé práva zamestnancov. Niektorí považujú túto ochranu za nadbytočne prísnu, iní zasa za nedostatočnú. Ochrana mzdy zamestnanca je však výrazná. Ak zamestnanec dlží určitú sumu svojmu zamestnávateľovi (napríklad náhradu za spôsobenú škodu), tento ju nemôže len tak jednoducho zraziť zo zamestnancovej mzdy. Ako teda správne postupovať?

Zo mzdy môže zamestnávateľ aj bez súhlasu zamestnanca zraziť iba vybrané druhy peňažných záväzkov (napríklad poistné, preddavky na daň, sumy postihnuté exekúciou). Sú vymenované v § 131 ods. 1 a ods. 2 Zákonníka práce.

Ostatné peňažné záväzky zamestnanca môžu byť zrazené z jeho mzdy až po uzavretí dohody o zrážkach zo mzdy. Bez takejto dohody, ktorá musí mať písomnú podobu, nesmie zamestnávateľ zraziť žiadnu sumu zo mzdy zamestnanca (okrem súm podľa § 131 ods. 1 a ods. 2 Zákonníka práce).

Viac podrobností nájdete v článku nižšie.

Zrážky zo mzdy podľa zákona

Zrážky zo mzdy môžu byť vykonávané buď podľa zákona, alebo podľa dohody uzavretej medzi zamestnávateľom a zamestnancom (výnimočne podľa dohody medzi zamestnancom a treťou osobou).

Zákonník práce vo svojom § 131 odsek 1 a odsek 2 upravuje, ktoré zrážky zo mzdy môže vykonávať zamestnávateľ aj bez súhlasu zamestnanca.

Podľa § 131 odsek 1 Zákonníka práce môže zamestnávateľ vykonať napríklad zrážky poistného na sociálne poistenie, preddavkov poistného na verejné zdravotné poistenie, príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnanec podľa osobitného predpisu, zrážky preddavku na daň alebo dane (zoznam ostatných zrážok nájdete priamo v § 131 odsek 1 Zákonníka práce). Tieto zrážky zo mzdy majú prednosť pred ostatnými a až po ich vykonaní môže zamestnávateľ pristúpiť k ďalším zrážkam zo mzdy.

Ďalšími zrážkami zo mzdy môžu byť podľa § 131 odsek 2 Zákonníka práce napríklad sumy postihnuté exekúciou, peňažné tresty a pokuty zamestnanca na základe rozhodnutia príslušných orgánov, nevyúčtované preddavky cestovných náhrad, náhradu mzdy za dovolenku, na ktorú zamestnanec stratil nárok, prípadne na ktorú mu nárok nevznikol (zoznam ostatných zrážok nájdete priamo v § 131 odsek 2 Zákonníka práce).

Ostatné zrážky zo mzdy zamestnávateľ bez súhlasu zamestnanca vykonávať nemôže.

V tejto časti článku by sme Vás ešte radi upozornili, že pri zrážkach zo mzdy pri exekúcií (výkone rozhodnutia) je tiež potrebné dbať na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia, ktoré stanovuje limity pre výkon zrážok zo mzdy. Základná suma, ktorej spôsob výpočtu je upravený v spomenutom nariadení vlády SR, sa zamestnancovi nesmie zraziť.

Zrážky zo mzdy podľa dohody

Medzi zamestnancom a zamestnávateľom môže vzniknúť situácia, kedy zamestnancovi vznikne dlh voči svojmu zamestnávateľovi. Dôvod vzniku takéhoto dlhu môže byť rôzny (spôsobenie škody, spôsobenie schodku na zverených hodnotách, nevrátenie sumy určenej na nákup tovaru, ktorý sa nezrealizoval a pod.).

Bez existencie osobitnej dohody o zrážkach zo mzdy by zamestnávateľ aj napriek vyššie uvedenému dlhu musel vyplatiť zamestnancovi celú mzdu (zrazenú maximálne o sumy podľa § 131 odsek 1 a odsek 2 Zákonníka práce). Úhradu dlhu by musel zamestnanec požadovať iným spôsobom (výzvou k úhrade), avšak na mzdu by siahnuť nemohol.

Pre zamestnávateľa je preto veľmi praktické mať uzavretú dohodu o zrážkach zo mzdy. Takáto dohoda musí mať písomnú formu, inak je neplatná.

Následky chybnej zrážky zo mzdy môžu prerásť až do podoby trestného stíhania

Zamestnanec môže mať dlhy aj voči iným osobám, ako je zamestnávateľ. Podľa Občianskeho zákonníka sa môže dlžník s veriteľom dohodnúť, že dlh bude uhrádzaný na základe ich dohody o zrážkach zo mzdy a iných príjmov. Zrážky zo mzdy na základe takejto dohody by boli vykonávané rovnako ako zrážky zo mzdy podľa dohody uzavretej so zamestnávateľom, a teda podľa § 131 ods. 3 Zákonníka práce.

V tejto súvislosti dávame do pozornosti, že podľa § 131 ods. 3 Zákonníka práce možno vykonávať zrážky zo mzdy iba na základe dohody a slová uvedené v závere tohto zákonného ustanovenia („vyplýva z osobitného predpisu“) odkazujú iba na Občiansky zákonník. Nemožno tak za „osobitný predpis“ považovať nejakú smernicu alebo iný podobný dokument zamestnávateľa a na základe neho vykonať zrážky zo mzdy.

Ak by zamestnanec mal uzavretú niektorú z vyššie uvedených dohôd, zrážky z jeho mzdy je možné vykonávať na základe nej až po tom, čo by boli vykonané zrážky najprv podľa § 131 odsek 1 Zákonníka práce a následne zrážky podľa § 131 odsek 2 Zákonníka práce.

Upozorňujeme Vás, že aj na zrážky vykonávané podľa dohody sa vzťahuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia. Na základnú sumu vypočítanú podľa tohto nariadenia vlády SR sa zamestnancovi nesmie siahnuť.

Následky chybných zrážok zo mzdy

Medzi nepriaznivé následky vyplývajúce z chybných zrážok zo mzdy patria rôzne účtovné, mzdové, daňové a iné administratívne komplikácie. Tieto však nie sú až tak vážne.

Ak by však zamestnávateľ zrazil zo mzdy sumu, ktorú zraziť nemôže a zamestnanec by tak dostal nižšiu mzdu, než na akú má nárok, hrozí, že v takomto prípade by (s najväčšou pravdepodobnosťou) došlo k spáchaniu trestného činu nevyplatenia mzdy a odstupného. Zodpovednou osobou (páchateľom) by v takomto prípade bol štatutárny orgán právnickej osoby alebo fyzická osoba, ktorá je zamestnávateľom, prípadne ich prokurista.

Právna úprava zrážok zo mzdy nie je jednoduchá. Tento článok Vám má priblížiť aspoň základný princíp ich fungovania. Pri riešení zrážok zo mzdy v konkrétnom prípade Vám odporúčame vždy tieto zrážky vopred prekonzultovať s Vašim právnym poradcom. Vyhnete sa tak nepríjemným následkom spojených s chybnou zrážkou zo mzdy, ktorá môže prerásť až do podoby trestného stíhania.

Print Friendly, PDF & Email

Nechajte si poradiť:

Obrátil sa na Vás Váš zamestnanec a namietal nesprávnosť vykonanej zrážky zo mzdy? Nepodceňte túto záležitosť a radšej si overte správnosť Vášho postupu cez Online poradňu. Radi Vám pomôžeme aj s prípravou dohody o zrážkach zo mzdy.

Ak ste zamestnancom, radi Vám poradíme, ako správne postupovať pri chybnej zrážke a ako ju žiadať naspäť. Najlepšie bude kontaktovať nás cez Online poradňu.

Klientska zóna

Už ste členom našej Klientskej zóny? Nie? To nás mrzí. Členov našej Klientskej zóny pravidelne informujeme, keď na našom webe publikujeme nový článok, uvedieme novú právnu službu alebo inú významnú novinku. Zasielame im tiež stručné právne upozornenia na dôležitú novú legislatívu. Neprichádzajte o tieto informácie. Vstúpte aj vy zadarmo do Klientskej zóny:

Viac informácií o Klientskej zóne nájdete TU.