predchádzajúcom článku sme Vás informovali, že tento rok sa stali účinnými významné zmeny v Exekučnom poriadku, ktorý upravuje celý postup vedenia exekúcií. O týchto zmenách možno hovoriť ako o najväčších zmenách v exekúciách, ktoré tu boli od prijatia samotného Exekučného poriadku. V predošlom článku ste mali možnosť prečítať si praktický prehľad prijatých zmien, ktoré sú dôležité pre veriteľov. V tomto článku Vám prinášame prehľad zmien, ktoré sú významné pre dlžníkov. Ak ste náš predchádzajúci článok nečítali, pre získanie uceleného prehľadu Vám určite odporúčame prečítať si aj ten.

Medzi najdôležitejšie zmeny Exekučného poriadku z pohľadu dlžníka patria najmä nasledovné:

♦ v prípade, že dlžník bude mať viacero exekúcií, všetky bude mať na starosti jeden exekútor;

♦ zákon presne stanovuje, aké zložky exekúcie (trovy exekúcie, istina, úroky z omeškania) musia byť uspokojované z čiastočne vymoženého dlhu a v akom poradí, vďaka čomu budú úroky z omeškania narastať dlžníkom pomalšie, čo im umožní skôr sa zbaviť exekúcie;

♦ za určitých podmienok musí exekútor povoliť splatenie dlžnej čiastky v splátkach, keď ho o to dlžník požiada;

♦ nepreberaním úradných zásielok sa už nebude dať vyhnúť exekúcii;

♦ zavádzajú sa viaceré nové pravidlá pre odklad a pre zastavenie exekúcie;

♦ trovy exekúcie sú stanovené tak, že je jednoduchšie ich vopred odhadnúť.

Viac podrobností nájdete v článku nižšie.

Praktický prehľad základných zmien v Exekučnom poriadku

1) Dlhšia lehota na podanie námietky zaujatosti voči exekútorovi

Lehota na podanie námietky zaujatosti voči exekútorovi bola v minulosti stanovená na 5 dní, čo bolo v praxi často veľmi málo. Dnes je táto lehota už 15-dňová.

2) Zmena exekútora

V predchádzajúcej verzii Exekučného poriadku bolo možné navrhnúť zmenu exekútora z rôznych dôvodov (zväčša v prípade, ak si exekútor neplnil riadne svoje povinnosti). Bolo však len na vôli súdu, či zmenu exekútora nariadi, alebo nie.

Dnes už platí, že súd musí exekútora vymeniť, ak ten opakovane alebo závažne porušil Exekučný poriadok. Takýto exekútor môže zároveň dostať poriadkovú pokutu a povinnosť nahradiť účastníkom konania vzniknuté náklady (trovy exekúcie). Túto zmenu využijú v praxi častejšie pravdepodobne veritelia. Právo podať návrh na zmenu exekútora má však aj dlžník.

3) Smrť dlžníka

Exekučný poriadok doteraz neobsahoval jasnú úpravu, ako postupovať voči dlžníkovým dedičom v prípade jeho smrti. Dnes § 38 Exekučného poriadku tento postup precizuje.

4) Jeden dlžník, jeden exekútor

Dlžník, ktorý má viac dlhov, bude mať podľa nových pravidiel iba jedného exekútora. To znamená, že ak sa voči niekomu začne viesť prvá exekúcia a tá nebude ukončená, každá ďalšia exekúcia sa pridelí tomu exekútorovi, ktorému bola pridelená prvá exekúcia voči dlžníkovi. Týmto sa sleduje hospodárnosť a rýchlosť konania. Exekútor majúci na starosti prvú exekúciu už bude mať prehľad o majetkových pomeroch dlžníka a pri každej ďalšej exekúcii sa tak nebude musieť robiť jeho administratívne náročná lustrácia.

5) Postupné uspokojovanie jednotlivých zložiek exekúcie z vymožených peňazí

Exekučný poriadok stanovuje, že ak exekútor čiastočne vymôže dlh, z tejto sumy sa budú v tomto poradí uhrádzať najskôr trovy exekútora (avšak maximálne do výške 24% z vymoženej sumy), potom istina, príslušenstvo a na záver trovy oprávneného. Dlžníkom tak nebudú nekontrolovateľne rásť dlhy v dôsledku nabaľujúcich sa úrokov z dlžnej istiny. V dôsledku tejto zmeny sa dlžná istina bude po vymožení akejkoľvek sumy vždy znižovať, čo reálne umožní dlžníkovi skôr sa zbaviť svojho dlhu.

6) Nepreberanie pošty už nebude blokovať exekúciu

Dlžníci sa radi vyhýbajú preberaniu úradných poštových zásielok. Bez riadneho doručenia upovedomenia o začatí exekúcie nemohol exekútor ešte donedávna vykonať exekúciu voči dlžníkovi. Ak exekútor podľa nových pravidiel nebude úspešný s doručením upovedomenia o začatí exekúcie ani po vykonanom šetrení o adrese bydliska dlžníka, uverejní toto upovedomenie v Obchodnom vestníku, a to sa bude považovať za doručené. Nepreberanie úradných zásielok dlžníkom teda už veľmi nepomôže.

7) Obmedzenie na bežné úkony a zákaz nakladania s majetkom podliehajúcemu exekúcii

Po doručení upovedomenia o začatí exekúcie môže dlžník vykonávať len bežné právne úkony. Iné úkony vykonávať nesmie. Medzi bežné úkony patrí napríklad nákup v potravinách, úhrada mesačného paušálu mobilnému operátorovi, úhrada nájomného a pod. Medzi bežné úkony nepatrí uzavretie zmluvy o spotrebiteľskom úvere, darovanie väčšej časti peňazí, prevod nehnuteľnosti alebo aj cennejších hnuteľných vecí.

Ďalej sa dlžníkovi zakazuje nakladať s majetkom podliehajúcim exekúcii bez súhlasu exekútora. Exekučný poriadok stanovuje, aký majetok exekúcii nepodlieha. Môžeme Vám potvrdiť, že takéhoto majetku nepodliehajúceho exekúcii je len veľmi málo. Dlžník preto nebude môcť nakladať s väčšinou svojho majetku bez súhlasu exekútora.

8) Zákaz započítania pohľadávky povinného voči oprávnenému

Ak povinný (dlžník) má voči oprávnenému (veriteľovi) pohľadávku, nemôžu ju počas exekúcie započítať, ak táto jeho pohľadávka sama nie je potvrdená exekučným titulom (najmä rozsudkom súdu).

9) Plnenie exekúcie v splátkach

Exekučný poriadok stanovil niekoľko pravidiel, ktoré ak sú splnené, dlžník môže zaplatiť svoj dlh v splátkach. Ide o krok, ktorý je ústretový voči dlžníkom. Tieto pravidlá sú nasledovné.

Dlžníkom musí byť fyzická osoba, ktorá žiada o splátkový kalendár prvýkrát. Vymáhaný dlh musí byť väčší ako minimálna mzda a zároveň menší ako 2.000 EUR. Dlžník môže žiadať maximálne o 10 splátok, pričom 1. splátka musí byť v hodnote min. 50 EUR a musí byť zaplatená do 15 dní odo dňa doručenia upovedomenia o začatí exekúcie.

Ak sú vyššie uvedené podmienky splnené, exekútor musí žiadosti o úhradu dlhu v splátkach vyhovieť. Ak tieto podmienky splnené nie sú, veriteľ môže dať súhlas so splatením dlhu v splátkach aj bez ich splnenia.

10) Odklad exekúcie

Účinky odkladu exekúcie nastali v minulosti už hneď podaním návrhu zo strany dlžníka. To sa teraz mení. Účinky odkladu nastanú, až keď exekútor vydá upovedomenie o odklade.

Návrh na odklad exekúcie sa podáva exekútorovi. Exekučný poriadok stanovuje prípady, kedy je možné takýto návrh podať. Patrí medzi ne napríklad prípad, keď sa dlžník prechodne ocitne vo zvlášť nepriaznivom období (odklad exekúcie môže byť vtedy stanovený max. na 3 mesiace, so súhlasom veriteľa aj dlhšie) alebo ak dlžník podá návrh na zastavenie exekúcie a zloží exekútorovi určitú zábezpeku. V závislosti od druhu dôvodu, pre ktorý došlo k odkladu exekúcie, bude majetok dlžníka ďalej zablokovaný alebo zablokovaný nebude (navonok sa teda bude zdať, akoby exekúcia neprebiehala). Doba odkladu exekúcie môže tiež rôzna v závislosti od dôvodu, pre ktorý bol odklad povolený.

11) Návrh na zastavenie exekúcie

Medzi časté obranné prostriedky proti exekúcii patrili tzv. námietky proti exekúcii. Tie už nový Exekučný poriadok nepozná. Namiesto námietok môže dlžník podať návrh na zastavenie exekúcie, a to do 15 dní po doručení upovedomenia o začatí exekúcie.

Návrh na zastavenie exekúcie sa doručuje exekútorovi. V návrhu musí dlžník uviesť všetky existujúce dôvody, pre ktoré je podľa neho exekúcia neprípustná (napr. bol zrušený exekučný titul, vymáhaný nárok veriteľa zanikol). Takýto návrh na zastavenie exekúcie podaný ešte v rámci 15-dňovej lehoty po doručení upovedomenia o začatí exekúcie má odkladný účinok. To znamená, že kým sa o ňom riadne nerozhodne, v exekúcii sa nepokračuje. Ak je ale návrh na zastavenie exekúcie podaný neskôr (z dôvodov, ktoré vznikli neskôr), t.j. počas riadne prebiehajúcej exekúcie, odkladný účinok mať nebude (ten možno dosiahnuť jedine tak, že dlžník podá súčasne aj návrh na odklad exekúcie a zloží exekútorovi finančnú zábezpeku vo výške vymáhaného dlhu).

Ak so zastavením exekúcie veriteľ nesúhlasí, rozhoduje o nej súd. Súd musí návrh na zastavenie exekúcie zamietnuť, ak bol podaný oneskorene. Exekučný poriadok ale uvádza, že ak reálne existovali dôvody pre zastavenie exekúcie, avšak návrhu na zastavenie súd nemohol vyhovieť len z dôvodu zmeškania 15-dňovej lehoty na jeho podanie, môže dlžník žiadať od veriteľa vrátenie vymoženej sumy späť prostredníctvom osobitnej žaloby.

12) Povinné zastavenie exekúcie

Exekučný poriadok zavádza jednu veľmi významnú novinku. Ak exekútor počas 30 mesiacov pri dlžníkovi – právnickej osobe a počas 5 rokov pri dlžníkovi – fyzickej osobe nezistil žiadny majetok a nič nevymohol, musí byť exekúcia zastavená.

Ak dôjde k takémuto zastaveniu exekúcie v prípade právnickej osoby, exekútor oznámi v Obchodnom vestníku, že k zastaveniu exekúcie došlo a po uplynutí 6 mesiacov od oznámenia sa táto právnická osoba zruší a vymaže z obchodného registra.

K povinnému zastaveniu exekúcie môže ďalej dôjsť aj v prípade vymáhania výživného. Ak dlžník riadne platil výživné počas troch po sebe nasledujúcich mesiacov, exekúcia sa voči nemu zastaví.

13) Zvýšenie exekúciou nepostihnuteľnej výšky peňažnej sumy na bankovom účte

Z praktických dôvodov Vás informujeme aj o tejto zmene. Novelizáciou Exekučného poriadku došlo aj k zvýšeniu peňažnej sumy na bankovom účte, ktorú je potrebné ponechať dlžníkovi. Pôvodná suma bola vo výške 99,58 EUR. Teraz je táto exekúciou nepostihnuteľná suma vo výške 165 EUR.

14) Trovy exekúcie

Náklady na vedenie exekúcie sa oproti pôvodnej úprave značne sprehľadňujú. Exekútor bude mať nárok na náhradu paušálnych výdavkov vo výške 60 EUR. K tomu sa pripočítajú náklady podľa toho, akými spôsobmi bude vedená exekúcia. Pre každý spôsob vedenia exekúcie je stanovená konkrétna sadzba. K týmto čiastkam sa pripočíta najdôležitejšia čiastka, a to podiel exekútora na úspešnom vymožení dlžnej sumy. Tento podiel je 10% v prípade, ak bude dlh vymožený počas 15 dní po doručení upovedomenia o začatí exekúcie dlžníkovi, alebo 20% v prípade, ak bude dlh vymožený neskôr. Odmena exekútora v podobe percentuálneho podielu nemôže presiahnuť 33.000 EUR.

15) Staré exekúcie sa dokončia podľa pôvodných pravidiel

Exekúcie, ktoré sa začali ešte počas platnosti pôvodného znenia Exekučného poriadku, sa dokončia podľa pôvodných pravidiel v ňom uvedených.

Print Friendly, PDF & Email

Nechajte si poradiť:

Je proti vám alebo vo váš prospech vedená exekúcia? Potrebujete si chrániť vaše práva alebo by ste len radi vedeli, či sa vo vašej exekúcii postupuje v zmysle zákona? Sme tu, aby sme Vám poradili a pomohli. Stačí, ak sa na nás obrátite cez Online poradňu.

Klientska zóna

Už ste členom našej Klientskej zóny? Nie? To nás mrzí. Členov našej Klientskej zóny pravidelne informujeme, keď na našom webe publikujeme nový článok, uvedieme novú právnu službu alebo inú významnú novinku. Zasielame im tiež stručné právne upozornenia na dôležitú novú legislatívu. Neprichádzajte o tieto informácie. Vstúpte aj vy zadarmo do Klientskej zóny:

Viac informácií o Klientskej zóne nájdete TU.