Tento rok sa stali účinnými významné zmeny v Exekučnom poriadku, ktorý upravuje celý postup vedenia exekúcií. Charakter a rozsah týchto zmien je taký veľký, že bezpochyby možno hovoriť o najväčších zmenách v exekúciách, ktoré tu boli od prijatia samotného Exekučného poriadku. Je vhodné mať o týchto zmenách vedomosť, preto Vám prinášame ich praktický prehľad v dvoch článkoch. V tomto článku Vám predstavíme zmeny, ktoré sú dôležité pre veriteľov, a v nasledujúcom článku Vám predstavíme zmeny, ktorú sú zasa významné pre dlžníkov. Pre získanie uceleného prehľadu Vám určite odporúčame prečítať si oba naše články.

Medzi najdôležitejšie zmeny Exekučného poriadku z pohľadu veriteľa patria najmä nasledovné:

♦ návrh na začatie exekúcie je možné podať iba elektronicky;

♦ exekútor je prideľovaný už iba súdom;

♦ ak exekútor nebude plniť svoje zákonné povinnosti, bude súdom vymenený a sankcionovaný;

♦ v prípade vymoženia sumy musí byť táto poukázaná veriteľovi do niekoľkých dní;

♦ exekútor musí pravidelne informovať veriteľa o priebehu exekúcie;

♦ za určitých podmienok musí veriteľ strpieť splatenie dlžnej čiastky v splátkach, aj keby s tým nesúhlasil;

♦ trovy exekúcie sú stanovené tak, že je jednoduchšie ich vopred odhadnúť.

Viac podrobností nájdete v článku nižšie.

Praktický prehľad základných zmien v Exekučnom poriadku

1) Lehota pre vyplatenie vymoženej sumy

Exekútor je povinný vyplatiť veriteľovi vymoženú čiastku do 7 dní odo dňa jej vymoženia, ak sa s veriteľom nedohodne inak. Ani dohodou ale nemožno predĺžiť uvedenú 7-dňovú lehotu pre vyplatenie vymoženej čiastky na viac ako 90 dní.

2) Dlhšia lehota na podanie námietky zaujatosti voči exekútorovi

Lehota na podanie námietky zaujatosti voči exekútorovi bola v minulosti stanovená na 5 dní, čo bolo v praxi často veľmi málo. Dnes je táto lehota už 15-dňová.

3) Zmena exekútora

V predchádzajúcej verzii Exekučného poriadku bolo možné navrhnúť zmenu exekútora z rôznych dôvodov (zväčša v prípade, ak si exekútor neplnil riadne svoje povinnosti). Bolo však len na vôli súdu, či zmenu exekútora nariadi alebo nie.

Dnes už platí, že súd musí exekútora vymeniť, ak ten opakovane alebo závažne porušil Exekučný poriadok. Takýto exekútor môže zároveň dostať poriadkovú pokutu a povinnosť nahradiť účastníkom konania vzniknuté náklady (trovy exekúcie).

4) Obmedzenia ohľadom postúpenia pohľadávky

Ak sa veriteľ rozhodne postúpiť (predať) svoju pohľadávku, ktorá je predmetom prebiehajúcej exekúcie, musí ju postúpiť celú. V opačnom prípade nebude možné zmeniť osobu oprávneného (t.j. osobu oprávnenú prijať vymožené peniaze).

5) Administratívne jednoduchšie vylúčenie veci/práva z exekúcie

Počas exekúcie sa môže stať, že exekútor zahrnie do exekúcie veci alebo práva, ktoré nepatria dlžníkovi, ale patria inej (tretej) osobe. Ak sa niečo takéto stalo v minulosti, musela sa táto 3. osoba obrátiť na súd, aby boli jej vec alebo právo z exekúcie vylúčené.

V súčasnosti je možné vyhnúť sa komplikovanému a zdĺhavému súdu. Ak bude mať niekto záujem vylúčiť vec alebo právo z exekúcie, podá námietku priamo exekútorovi. Ten následne vyzve oprávneného (veriteľa) na vyjadrenie, či na exekúcii voči danej veci/právu trvá. Ak bude oprávnený na exekúcii trvať, exekútor vyzve 3. osobu alebo oprávneného (podľa toho, koho tvrdenia sa javia byť exekútorovi ako menej pravdepodobné), aby sa obrátil na súd. Súd potom ohľadom tohto sporu definitívne rozhodne.

6) Potvrdenie „právoplatnosti a vykonateľnosti“ na notárskej zápisnici

Pri exekučných tituloch (právnych dokumentoch, na základe ktorých možno viesť exekúciu) ako sú napríklad rozsudky alebo výkazy nedoplatkov, býva štandardnom, že sú na nich vyznačené tzv. doložky právoplatnosti a vykonateľnosti, čím sa oficiálne potvrdí ich definitívna záväznosť. To umožňuje začať na základe nich viesť exekúciu.

Medzi exekučné tituly patrí aj notárska zápisnica o uznaní dlhu. Štandardne býva obsahom takejto zápisnice aj splátkový kalendár. Ak ho dlžník riadne neplní, možno na základe takejto notárskej zápisnice iniciovať exekúciu. V praxi niekedy bývalo pri začatí exekúcie problémom, že notárska zápisnica neobsahovala tzv. doložku právoplatnosti a vykonateľnosti. Vzhľadom na svoj charakter ju obsahovať ani nemôže. Dnes je už jasne v Exekučnom poriadku napísané, že ju obsahovať ani nemusí.

7) Návrh na začatie exekúcie iba elektronicky

Začať exekúciu možno dnes už iba na základe elektronicky podaného návrhu. Tento návrh sa doručuje Okresnému súdu Banská Bystrica, ktorý veriteľovi pridelí exekútora. Exekútora si teda už nemôžete vybrať sami tak, ako tomu bolo doteraz.

V prípade, že nemáte možnosť podať návrh elektronicky, môžete sa obrátiť na akýkoľvek exekútorský úrad, ktorý vám zabezpečí podanie návrhu elektronickou formou. Tento exekútor bude do začatia exekúcie len akýmsi „doručovateľom“ medzi vami a Okresným súdom Banská Bystrica. Jeho povinnosti končia dňom, kedy bude vašej exekučnej veci pridelený konkrétny exekútor. Je potrebné, samozrejme, počítať s tým, že exekútor – „doručovateľ“ si za svoje služby vypýta určité poplatky.

8) Náhodné prideľovanie exekúcií jednotlivým exekútorom

V predošlom bode sme už spomenuli, že exekútora si nemôžete vybrať. Bude vám pridelený súdom. Súd vyberie exekútora v rámci obvodu krajského súdu povinného (dlžníka). To znamená, že ak dlžník bude mať napríklad bydlisko v Leviciach, exekúciu bude mať na starosti exekútor sídliaci v obvode Krajského súdu v Nitre.

V prípade, že bude voči niekomu vedených viacero exekúcií, všetky exekúcie budú pridelené z dôvodu hospodárnosti jednému exekútorovi.

9) Preddavky na vedenie exekúcie

Exekútor môže žiadať oprávneného (veriteľa) o zaplatenie preddavkov na vedenie exekúcie v prípade, ak sa má exekúcia viesť na nepeňažné plnenie (napr. na splnenie povinnosti odstrániť stavbu). Ak tieto preddavky nebudú zaplatené, exekúcia sa zastaví.

Exekútor však nemôže žiadať o zaplatenie preddavkov v prípade, ak sa má exekúcia viesť na peňažné plnenie.

10) Povinné informovanie oprávneného o priebehu exekúcie

Exekučný poriadok ukladá povinnosť exekútorom pravidelne informovať oprávnených o priebehu exekúcie. Prvú správu musí exekútor zaslať oprávnenému do 3 mesiacov od začatia exekúcie a ďalšie správy musia byť zaslané po uplynutí každých 180 dní po podaní predošlej správy.

11) Postupné uspokojovanie jednotlivých zložiek exekúcie z vymožených peňazí

Exekučný poriadok stanovuje, že ak exekútor čiastočne vymôže dlh, z tejto sumy sa budú v tomto poradí uhrádzať najskôr trovy exekútora (avšak maximálne do výšky 24% z vymoženej sumy), potom istina, príslušenstvo a na záver trovy oprávneného. Veriteľom sa teda už nestane, že z čiastočne vymoženej sumy, ktorá nepresahuje výšku trov exekútora, nič neuvidia.

12) Ochrana veriteľov pred zbavovaním sa majetku zo strany dlžníka

Keď sa dlžník dozvedel o tom, že je voči nemu vedená exekúcia, častokrát sa stalo, že rýchlo previedol svoj majetok na inú osobu. Samozrejme, takéto konanie dovolené nie je. Ak sa ale veriteľ chcel uspokojiť z takto prevedeného majetku, musel sa obrátiť na súd, aby tento súd skonštatoval, že prevod majetku bol protizákonný, a teda môže byť postihnutý exekúciou. Exekučný poriadok v novom znení stanovuje, že veriteľ sa v takomto prípade už nemusí obracať na súd. Nedovolene prevedený majetok je možné postihnúť exekúciou už priamo opierajúc sa o nové znenie Exekučného poriadku.

13) Zákaz započítania pohľadávky povinného voči oprávnenému

Ak povinný (dlžník) má voči oprávnenému (veriteľovi) pohľadávku, nemôže ju počas exekúcie započítať, ak táto jeho pohľadávka sama nie je potvrdená exekučným titulom (najmä rozsudkom súdu).

14) Plnenie exekúcie v splátkach

Exekučný poriadok stanovil niekoľko pravidiel, ktoré ak sú splnené, dlžník môže zaplatiť svoj dlh v splátkach. Tie sú nasledovné.

Dlžníkom musí byť fyzická osoba, ktorá žiada o splátkový kalendár prvýkrát. Vymáhaný dlh musí byť väčší ako minimálna mzda a zároveň menší ako 2.000 EUR. Dlžník môže žiadať maximálne o 10 splátok, pričom 1. splátka musí byť v hodnote min. 50 EUR a musí byť zaplatená do 15 dní odo dňa doručenia upovedomenia o začatí exekúcie.

Ak sú vyššie uvedené podmienky splnené, exekútor musí žiadosti dlžníka o úhradu dlhu v splátkach vyhovieť. Ak tieto podmienky splnené nie sú, veriteľ môže dať súhlas so splatením dlhu v splátkach aj bez ich splnenia.

15) Exekúcia na záloh

V predchádzajúcom znení Exekučného poriadku nebolo zrejmé, či je možné viesť exekúciu voči založenej veci (zálohu) len so súhlasom záložného veriteľa alebo aj bez tohto súhlasu. V aktuálnom znení Exekučného poriadku sa jasne uviedlo, že súhlas záložného veriteľa sa vyžaduje.

16) Trovy exekúcie

Náklady na vedenie exekúcie sa oproti pôvodnej úprave značne sprehľadňujú. Exekútor bude mať nárok na náhradu paušálnych výdavkov vo výške 60 EUR. K tomu sa pripočítajú náklady podľa toho, akými spôsobmi bude vedená exekúcia. Pre každý spôsob vedenia exekúcie je stanovená konkrétna sadzba. K týmto čiastkam sa pripočíta najdôležitejšia čiastka, a to podiel exekútora na úspešnom vymožení dlžnej sumy. Tento podiel je 10% v prípade, ak bude dlh vymožený počas 15 dní po doručení upovedomenia o začatí exekúcie dlžníkovi, alebo 20% v prípade, ak bude dlh vymožený neskôr. Odmena exekútora v podobe percentuálneho podielu nemôže presiahnuť 33.000 EUR.

17) Staré exekúcie sa dokončia podľa pôvodných pravidiel

Exekúcie, ktoré sa začali ešte počas platnosti pôvodného znenia Exekučného poriadku, sa dokončia podľa pôvodných pravidiel v ňom uvedených.

Print Friendly, PDF & Email

Nechajte si poradiť:

Je proti vám alebo vo váš prospech vedená exekúcia? Potrebujete si chrániť vaše práva alebo by ste len radi vedeli, či sa vo vašej exekúcii postupuje v zmysle zákona? Sme tu, aby sme Vám poradili a pomohli. Stačí, ak sa na nás obrátite cez Online poradňu.

Klientska zóna

Už ste členom našej Klientskej zóny? Nie? To nás mrzí. Členov našej Klientskej zóny pravidelne informujeme, keď na našom webe publikujeme nový článok, uvedieme novú právnu službu alebo inú významnú novinku. Zasielame im tiež stručné právne upozornenia na dôležitú novú legislatívu. Neprichádzajte o tieto informácie. Vstúpte aj vy zadarmo do Klientskej zóny:

Viac informácií o Klientskej zóne nájdete TU.