Parlament prednedávnom schválil novelu zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorá výrazne mení pravidlá, ktorými sa riadi osobný bankrot. Tieto pravidlá sa začnú v praxi aplikovať od 1. marca 2017. V našom článku sa pozrieme bližšie na tie pravidlá, ktoré sú dôležité pre dlžníkov, ktorí o osobnom bankrote uvažujú.

Nové pravidlá osobného bankrotu citeľne menia spôsob, akým doteraz fungoval. Medzi najzásadnejšie zmeny patria tieto:

- začatie osobného bankrotu je podstatne lacnejšie; stačí Vám len suma 500,- EUR a výnimočne nemusíte mať ani túto sumu

- platobne neschopným sa stanete už vtedy, ak nebudete schopný plniť 180 dní po lehote splatnosti aspoň jeden peňažný záväzok

- ak chcete vyhlásiť osobný bankrot, musíte byť voči Vám vedená exekúcia

- pri podaní návrhu na vyhlásenie osobného bankrotu musíte byť zastúpený Centrom právnej pomoci

- osobný bankrot možno riešiť dvoma formami – konkurzom a splátkovým kalendárom; pri oboch formách dôjde automaticky k oddlženiu

- zavádza sa inštitút „nepostihnuteľnej hodnoty obydlia“ – hodnoty, ktorá nebude osobným bankrotom dotknutá

- ak dlžník nebude mať ohľadom osobného bankrotu poctivý zámer, jeho oddlženie bude môcť byť zrušené

Viac podrobností nájdete v článku nižšie.

Lacnejší a jednoduchší začiatok

Ak by ste chceli začať osobný bankrot dnes, potrebujete zložiť na účet súdu preddavok na úhradu odmeny a nákladov správcu vo výške 663,88 EUR. Ďalej musíte mať majetok, ktorého hodnota je aspoň 1.659,70 EUR. Ak tieto dve podmienky nesplníte, osobný bankrot ani len nezačne, resp. bude zastavený. Novela uvedené podmienky mení.

Ako dlžník musíte pri podaní návrhu na súd zaplatiť jedine preddavok na úhradu paušálnej odmeny a nákladov správcu vo výške 500,- EUR. Majetok v hodnote aspoň 1.659,70 EUR od 1. marca 2017 už mať nemusíte. Ak ste ako dlžník na tom skutočne zle a nemáte ani spomínaných 500,- EUR, môžete dokonca požiadať Centrum právnej pomoci, aby tento poplatok uhradila za Vás, ak spĺňate zákonom stanovené podmienky pre poskytnutie pomoci od Centra právnej pomoci. Z uvedeného vyplýva záver, že od 1. marca 2017 nebudete musieť mať žiadne finančné prostriedky na to, aby ste mohli úspešne začať osobný bankrot.

Ak ste chceli vyhlásiť osobný bankrot podľa starých pravidiel, museli ste byť dlžníkom, ktorý nie je schopný plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky voči viac ako jednému veriteľovi. Od 1. marca 2017 sa pre fyzické osoby aj táto podmienka mení. Ak budete dlžník, ktorý nie je schopný plniť 180 dní po lehote splatnosti aspoň jeden peňažný záväzok, budete považovaný za platobne neschopného a môžete podať návrh na vyhlásenie osobného bankrotu.

Samozrejme, je vždy potrebné mať na mysli, že návrh na vyhlásenie osobného bankrotu budete môcť podať, ak budete spĺňať aj ďalšie podmienky stanovené zákonom. Jednou z nich je napríklad podmienka, že v čase podania návrhu musí byť voči Vám vedené exekučné alebo obdobné vykonávacie konanie (napr. výkon záložného práva). Druhou z nich je Vaše povinné zastúpenie Centrom právnej pomoci (k tomuto pravidlu píšeme viac v závere článku).

Zmena celkovej koncepcie osobného bankrotu

Dnes sa dá zbaviť dlhov prostredníctvom osobného bankrotu cez proces, ktorý má dve fázy. V prvej fáze bude na majetok dlžníka vyhlásený konkurz. Počas konkurzu sa predá celý dlžníkov majetok a peňažný výťažok sa rozdelí medzi veriteľov. Potom bude nasledovať druhá fáza – oddlženie. Oddlženie musí povoliť súd na návrh samotného dlžníka. Ak súd oddlženie povolí, určí dlžníkovi skúšobné obdobie troch rokov, počas ktorého dlžník ešte musí odvádzať zo svojho príjmu určitú čiastku veriteľom. Po úspešnom uplynutí tohto obdobia sa dlžník konečne dlhov zbaví.

Tento proces je pre dlžníka náročný a dlhotrvajúci. Od 1. marca 2017 sa výrazne mení.

Základná zmena spočíva v tom, že osobný bankrot už nebude mať dve fázy, ale namiesto toho bude mať dve rôzne formy. Jedna forma bude mať názov konkurz a druhá forma bude mať názov splátkový kalendár. Pri oboch formách dôjde automaticky aj k oddlženiu dlžníka (v prípade konkurzu dňom jeho vyhlásenia a v prípade splátkového kalendára dňom, kedy súd určí splátkový kalendár). Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené v konkurze alebo splátkovým kalendárom, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné. Obe formy osobného bankrotu si teraz stručne popíšeme.

Konkurz

Pri konkurze sa speňaží celý majetok dlžníka a získané finančné prostriedky sa prerozdelia medzi prihlásených veriteľov. Odo dňa vyhlásenia konkurzu prechádza právo nakladať s majetkom dlžníka na správcu. Dlžník a jeho blízke osoby ale môžu majetok obvyklým spôsobom ďalej užívať. Akékoľvek pohľadávky (platby za energie, mobilného operátora, úverové splátky a pod.) musí dlžník počas konkurzu uhrádzať priamo správcovi.

Konkurzu nepodlieha majetok dlžníka, ktorý má charakter „nepostihnuteľnej hodnoty obydlia“ a tiež majetok, ktorý nemožno postihnúť exekúciou. Nepostihnuteľná hodnota obydlia je časť hodnoty jednej obývateľnej veci s príslušenstvom, ktorú dlžník označil v návrhu na vyhlásenie konkurzu za svoje obydlie. Konkrétnu výšku nepostihnuteľnej hodnoty obydlia určí vláda SR nariadením. Je dôležité si uvedomiť, že aj obydlie sa môže v konkurze predať, ak jeho trhová hodnota bude presahovať nepostihnuteľnú hodnotu obydlia. Ak k tomu reálne dôjde, čiastku peňazí rovnajúcu sa výške nepostihnuteľnej hodnoty obydlia vyplatí správca dlžníkovi na špeciálny bankový účet. Banka bude môcť na žiadosť dlžníka vykonávať z tohto účtu mesačné platby najviac vo výške, ktorú opäť stanoví vláda SR nariadením. Žiadne iné platby alebo výbery z účtu nebudú môcť byť realizované.

Do konkurzu sa zavádza možnosť pre niektoré osoby (dlžníkov príbuzný v priamom rade, súrodenec, manžel alebo obec) vykúpiť akúkoľvek časť majetku dlžníka z konkurzu. Ak má teda dlžník ochotné a bonitné blízke osoby, môžu túto právnu možnosť využiť.

Súdne konania o pohľadávkach, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo sa považujú za nevymáhateľné, sa po vyhlásení konkurzu zastavujú. Tiež sa zastavujú exekučné a obdobné vykonávacie konania. Dražby, ktoré začali na návrh záložného veriteľa dlžníka, ďalej pokračujú. Dražby, ktoré začali na návrh samotného dlžníka, sa nemôžu po vyhlásení konkurzu dokončiť.

Konkurzu nepodlieha majetok dlžníka, ktorý má charakter „nepostihnuteľnej hodnoty obydlia“ a tiež majetok, ktorý nemožno postihnúť exekúciou. Nepostihnuteľná hodnota obydlia je časť hodnoty jednej obývateľnej veci s príslušenstvom, ktorú dlžník označil v návrhu na vyhlásenie konkurzu za svoje obydlie. Konkrétnu výšku nepostihnuteľnej hodnoty obydlia určí vláda SR nariadením. Je dôležité si uvedomiť, že aj obydlie sa môže v konkurze predať, ak jeho trhová hodnota bude presahovať nepostihnuteľnú hodnotu obydlia. Ak k tomu reálne dôjde, čiastku peňazí rovnajúcu sa výške nepostihnuteľnej hodnoty obydlia vyplatí správca dlžníkovi na špeciálny bankový účet. Banka bude môcť na žiadosť dlžníka vykonávať z tohto účtu mesačné platby najviac vo výške, ktorú opäť stanoví vláda SR nariadením. Žiadne iné platby alebo výbery z účtu nebudú môcť byť realizované.

Do konkurzu sa zavádza možnosť pre niektoré osoby (dlžníkov príbuzný v priamom rade, súrodenec, manžel alebo obec) vykúpiť akúkoľvek časť majetku dlžníka z konkurzu. Ak má teda dlžník ochotné a bonitné blízke osoby, môžu túto právnu možnosť využiť.

Splátkový kalendár

Druhou formou, ako sa dlžník bude môcť zbaviť dlhov, je návrhom požiadať súd o určenie splátkového kalendára. Návrh dlžníka na určenie splátkového kalendára musí okrem rôznych iných náležitostí obsahovať aj také osobitosti, akými sú daňové priznania za posledných 5 rokov, prehľad doterajších príjmov a výdavkov dlžníka za posledných 5 rokov a prehľad očakávaných príjmov a výdavkov dlžníka v nasledujúcich 5 rokoch. Pripraviť takýto návrh bude teda administratívne náročné.

Ak návrh bude správne napísaný, súd poskytne dlžníkovi ochranu pred veriteľmi a určí mu správcu, ktorý následne zhotoví návrh splátkového kalendára. Správca musí splátkový kalendár zhotoviť do 45 dní. Pri jeho príprave musí rešpektovať viaceré pravidlá, ktoré stanovuje zákon. Napríklad uspokojenie nezabezpečených veriteľov nesmie byť nižšie ako 30 % z hodnoty ich pohľadávky a zároveň musí byť o 10 % vyššie, než aké by nezabezpečení veritelia dostali, ak by na dlžníka bol vyhlásený konkurz.

Zhotovený návrh splátkového kalendára správca zverejní v Obchodnom vestníku. Veritelia môžu voči nemu podať námietky do 90 dní od zverejnenia. Následne súd celý návrh splátkového kalendára, námietky veriteľov a prípadné vyjadrenia správcu a dlžníka k námietkam veriteľov posúdi a určí definitívne znenie splátkového kalendára.

Ak súd alebo aj správca zistia, že pomery dlžníka neumožňujú určiť splátkový kalendár, toto konanie zastavia a navrhnú dlžníkovi, aby radšej podal návrh na vyhlásenie konkurzu. Z uvedeného vyplýva, že druhá forma osobného bankrotu (splátkový kalendár) je určená pre dlžníkov, ktorí síce majú viac dlhov, než je hodnota ich speňažiteľného majetku, avšak o svoj majetok nechcú prísť a zároveň ich súčasné a budúce príjmy sú dosť vysoké na to, aby zvládli splácať súdom určený splátkový kalendár.

Pozor na zrušenie oddlženia

Podľa nových pravidiel upravujúcich osobný bankrot bude od 1. marca 2017 platiť, že k oddlženiu dlžníka dôjde automaticky pri oboch formách osobného bankrotu. Dôležité ale je, aby mal dlžník tzv. poctivý zámer počas celej doby konkurzu alebo určovania splátkového kalendára a aj počas jeho plnenia. Ak dlžník takýto poctivý zámer mať nebude, veriteľ sa môže domáhať zrušenia oddlženia do 6 rokov, od kedy nastalo. Všetky pohľadávky veriteľov by sa zrušením oddlženia obnovili.

Kedy dlžník poctivý zámer mať nebude, ukáže najmä prax súdov. Novela zavádza niektoré pravidlá, na základe ktorých súdy budú môcť o poctivosti dlžníkovho zámeru rozhodnúť. Poctivý zámer bude mať dlžník, ktorý poskytoval správcovi a veriteľom súčinnosť, vynaložil snahu zamestnať sa, zamestnal sa alebo si získal iný zdroj príjmov, vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti. Poctivý zámer nebude mať dlžník, ktorý v zozname majetku, ktorý je súčasťou návrhu, neuviedol jeho časť, hoci o nej vedel, uviedol v návrhu nepravdivé informácie alebo neuviedol dôležité informácie, neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť.

Ďalšie významné zmeny

Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii prináša aj ďalšie zmeny v osobnom bankrote, ktoré stoja za zmienku.

Návrh na konkurz alebo na určenie splátkového kalendára bude môcť podať dlžník jedine vtedy, ak bude zastúpený Centrom právnej pomoci alebo advokátom, ktorý bude Centrom právnej pomoci na tento úkon určený. V konaní o oddlžení splátkovým kalendárom môže Centrum právnej pomoci určiť advokáta, ktorého si vyberie dlžník. V konaní o oddlžení konkurzom toto pravidlo neplatí a advokáta určuje jedine Centrum právnej pomoci.

V rámci osobného bankrotu sa zavádzajú tri druhy pohľadávok. Pohľadávky uspokojované v konkurze alebo splátkovým kalendárom (ide o väčšinu bežných pohľadávok), pohľadávky vylúčené z uspokojenia, ktoré sú nevymáhateľné (príslušenstvo pohľadávky od určitej výšky, zmluvné pokuty, pohľadávky zo zmenky a ďalšie) a nedotknuté pohľadávky, ktoré zostanú vymáhateľné aj po úspešnom absolvovaní osobného bankrotu (výživné, zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou zálohu).

Poslednou významnou zmenou je obmedzenie počtu bankrotov, ktoré môžete vo svojom živote absolvovať. Osobný bankrot budete môcť vyhlásiť iba raz za 10 rokov.

Záverom možno skonštatovať, že nový osobný bankrot je omnoho prístupnejší pre dlžníkov, ktorí sú skutočne „na dne“ a nemajú žiaden majetok a ani možnosť sa z dlhov dostať. Nový osobný bankrot im túto možnosť dá a poskytne im šancu na nový zodpovednejší začiatok. Zdá sa, že hlavný cieľ zákonodarcu bol novelou splnený.

Print Friendly, PDF & Email

Nechajte si poradiť:

Uvažujete o osobnom bankrote, ale nie ste si istý, či je pre Vás vhodným riešením? Nie sú Vám jasné niektoré nové pravidlá fungovania osobného bankrotu? Ak máte podobné alebo akékoľvek iné otázky ohľadom osobného bankrotu, neváhajte nás kontaktovať cez Online poradňu. Radi Vám ich zodpovieme.

Pozn.: Dovoľujeme si Vás informovať, že naša kancelária už nemôže od 01.03.2017 podať vo Vašom mene návrh na vyhlásenie osobného bankrotu. Túto právomoc má jedine Centrum právnej pomoci. Rovnako by sme Vás radi informovali, že právnu pomoc Vám cez Online poradňu poskytneme bezplatne len pri jednoduchých právnych záležitostiach. V iných prípadoch za cenu, na ktorej sa spoločne dohodneme. Ak hľadáte komplexnejšiu bezplatnú právnu pomoc, túto je oprávnené poskytnúť Vám Centrum právnej pomoci. Ďakujeme za porozumenie.

Klientska zóna

Už ste členom našej Klientskej zóny? Nie? To nás mrzí. Členov našej Klientskej zóny pravidelne informujeme, keď na našom webe publikujeme nový článok, uvedieme novú právnu službu alebo inú významnú novinku. Zasielame im tiež stručné právne upozornenia na dôležitú novú legislatívu. Neprichádzajte o tieto informácie. Vstúpte aj vy zadarmo do Klientskej zóny:

Viac informácií o Klientskej zóne nájdete TU.