Smrť je síce súčasťou života, ale veľakrát nás pristihne nepripravených. Niekedy príde veľmi náhle a opustí nás zdravý človek plný síl a dobrej nálady. Nečakanou smrťou je veľakrát práve smrť, ktorá nastane v dôsledku pracovného úrazu. Pozostalí vtedy často nestratia len svojho blízkeho, ale aj určitý príjem a finančné zabezpečenie. V tomto článku sa preto zaoberáme otázkou, ako si môžu pozostalí finančne pomôcť, keď stratili svojho príbuzného v dôsledku pracovného úrazu.

Ak príbuzný umrel v dôsledku pracovného úrazu (alebo aj v súvislosti s chorobou z povolania), pozostalí môžu mať viaceré nároky.

Predovšetkým sa môžu obrátiť na Sociálnu poisťovňu a žiadať tieto dávky: pozostalostnú úrazovú rentu, jednorazové odškodnenie a náhradu nákladov spojených s pohrebom.

Od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny môžu žiadať príspevok na pohreb.

Ak príbuzný zomrel v dôsledku pracovného úrazu, ktorého príčinou bolo zanedbanie povinnosti zamestnávateľa (napríklad porušenie bezpečnostných predpisov), pozostalí môžu žiadať od zamestnávateľa aj náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch, ktorá sa môže vyšplhať až do výšky niekoľkých desiatok tisíc eur.

Viac podrobností nájdete v článku nižšie.

Príbuzný musel byť zamestnancom

Hneď na úvod by sme chceli upozorniť na rozdiel medzi zamestnancom a živnostníkom. Ak príbuzný zomrel pri práci, ktorú vykonával ako zamestnanec, možno tento úraz považovať za pracovný úraz. Pozostalí teda majú všetky nároky, o ktorých v tomto článku píšeme. Ak príbuzný zomrel pri práci, ktorú vykonával ako živnostník, nepôjde o pracovný úraz. Pozostalí po živnostníkovi nebudú mať nárok na dávky od Sociálnej poisťovne, o ktorých píšeme v tomto článku. O príspevok na pohreb žiadať môžu a týkať sa ich môže aj náhrada nemajetkovej ujmy.

Dávky od Sociálnej poisťovne

Ak bol príbuzný zamestnancom, jeho zamestnávateľ bol povinný platiť úrazové poistenie. To znamená, že ak takýto príbuzný zahynul pri výkone práce (mal pracovný úraz) alebo zomrel následkom choroby z povolania, pozostalí majú nárok od Sociálnej poisťovne žiadať nasledovné dávky.

1. Pozostalostná úrazová renta

Pozostalostnú úrazovú rentu môžu žiadať tí pozostalí, voči ktorým mal príbuzný povinnosť platiť výživné určené súdom. Táto dávka teda prichádza do úvahy najmä vtedy, ak zahynul rozvedený rodič, ktorý platil svojim deťom výživné. Takéto deti sa môžu obrátiť na Sociálnu poisťovňu a žiadať pozostalostnú úrazovú rentu.

Výška pozostalostnej úrazovej renty by mala byť približne taká, aké je výška výživného, avšak zákon pozná aj výpočet pre jej maximálny strop. Pre získanie podrobnejších informácií o výške dávky je preto dobré sa obrátiť priamo na pobočku Sociálnej poisťovne. Pozostalostná úrazová renta sa vypláca pozostalým do doby, kým by zahynutý príbuzný nedosiahol dôchodkový vek, keby bol nažive. Každým rokom sa pozostalostná úrazová renta primerane zvyšuje.

Pozostalostnú úrazovú rentu nemožno kombinovať s ďalšou dávkou, ktorou je jednorazové odškodnenie (píšeme o ňom v bode 2). Ak pozostalí dostanú jednorazové odškodnenie, nárok na pozostalostnú úrazovú rentu im už zanikne.

2. Jednorazové odškodnenie

Nárok na jednorazové odškodnenie majú manžel, manželka alebo nezaopatrené dieťa zomretého príbuzného. Otázka výživného, ako je to pri pozostalostnej úrazovej rente, sa pri tejto dávke vôbec nerieši.

Výška jednorazové odškodnenia pre pozostalú manželku alebo manžela je 730-násobok denného vymeriavacieho základu. Nevieme Vám presne povedať, aká je výška Vášho denného vymeriavacieho základu, a teda aká je výška jeho 730-násobku. Denný vymeriavací základ sa počíta pre každý prípad individuálne, preto pre získanie podrobnejších informácií Vám odporúčame sa obrátiť na pobočku Sociálnej poisťovne. Poznáme ale maximálnu výšku jednorazové odškodnenia na pozostalú manželku alebo manžela, a tá je 46.485,40 EUR (táto suma každým rokom zvyšuje).

Nezaopatrené dieťa príbuzného má nárok na jednu polovicu toho, čo manželka alebo manžel. Ak je detí viac, celkový súčet ich jednorazových odškodnení nesmie presiahnuť sumu 46.485,40 EUR.

3. Náhrada nákladov spojených s pohrebom

Kto znášal náklady spojené s pohrebom osoby, ktorá zomrela v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, má nárok žiadať od Sociálnej poisťovne ich náhradu. Väčšinou pohreb budú platiť príbuzní, preto oni sa budú obracať na Sociálnu poisťovňu. Príbuzenstvo k zomretému však nie je podmienkou tejto dávky.

Zákon presne hovorí, náhradu akých nákladov možno žiadať. Sú to náklady na pohrebnú službu, na spopolnenie, na cintorínske poplatky, na zriadenie pomníka a na úpravu hrobu. Sociálne poisťovňa však nahradí tieto náklady maximálne vo výške 2.324,40 EUR.

Okrem vyššie uvedených nákladov preplatí Sociálna poisťovňa ešte aj ďalšie, a to náklady vynaložené za smútočné ošatenie (iba do výšky 1/3 skutočných nákladov, najviac do 99,60 EUR na jednu osobu) a cestovné náklady za prepravu na pohreb a späť. O náhradu týchto dvoch druhov nákladov môže požiadať iba nezaopatrené dieťa zomretého a osoba, ktorá so zomretým žila pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti. Absolútny strop celkovej náhrady za tieto dva druhy nákladov je vo výške 2.324,40 EUR.

Príspevok na pohreb

Plnoletá osoba, ktorá zabezpečila pohreb, má nárok žiadať štát o príspevok naň. Zdôrazňujeme, že nárok na túto dávku má každá plnoletá osoba, ktorá zabezpečila pohreb, teda nie len pozostalí po príbuznom, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania (takýto pozostalí majú nárok okrem príspevku na pohreb aj na dávky od Sociálnej poisťovne uvedené vyššie).

Výška príspevku na pohreb je určená nariadením vlády. Momentálne má výšku 79,67 EUR. Áno, táto suma skutočne nie je veľká, ale veríme, že mnohým pomôže. O príspevok na pohreb je nutné požiadať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny najneskôr do jedného roka od pohrebu zomretého, inak Vám nárok naň zanikne. Viac informácií o tejto štátnej dávke môžete získať aj na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Nemajetková ujma

V neposlednom rade netreba zabúdať na tzv. ochranu osobnosti. Každá osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života, zdravia a súkromia. Ak je táto ochrana porušená, poškodená osoba má nárok na nemajetkovú ujmu, ktorá môže byť aj v peniazoch. Náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch síce s dávkami od štátu nemá vôbec nič spoločné, môže však súvisieť s pracovným úrazom s následkom smrti.

Ak totiž umrie príbuzný pri pracovnom úraze a pracovný úraz sa stal preto, že zamestnávateľ porušil predpisy (najmä o bezpečnosti práce), je zamestnávateľ zodpovedný za spôsobenú smrť. Pozostalým by bolo takouto smrťou závažne porušené ich právo na súkromie a rodinný život a za toto porušenie nesie zodpovednosť zamestnávateľ. Preto pozostalí môžu od neho žiadať náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch. Výška sumy závisí len od rozhodnutia súdu, ktorý individuálne posúdi každý prípad. Zvykne sa priznávať vo výške niekoľkých tisíc eur, dokonca niekedy až niekoľkých desiatok tisíc eur.

Nemajetkovej ujme a ochrane osobnosti sa plánujeme venovať na Právninách podrobnejšie. Chceme ale, aby ste zatiaľ mali aspoň základnú informáciu, že niečo také existuje a môžete si tieto nároky uplatniť popri dávkach zo Sociálnej poisťovne.

Print Friendly, PDF & Email

Nechajte si poradiť:

Pokiaľ Vám nie je jasné, aké všetky nároky môžete mať práve vo Vašom prípade, neváhajte sa na nás obrátiť cez Online poradňu. Radi zodpovieme Vaše otázky.

Klientska zóna

Už ste členom našej Klientskej zóny? Nie? To nás mrzí. Členov našej Klientskej zóny pravidelne informujeme, keď na našom webe publikujeme nový článok, uvedieme novú právnu službu alebo inú významnú novinku. Zasielame im tiež stručné právne upozornenia na dôležitú novú legislatívu. Neprichádzajte o tieto informácie. Vstúpte aj vy zadarmo do Klientskej zóny:

Viac informácií o Klientskej zóne nájdete TU.