Veľakrát sa pri pracovných cestách stáva, že zamestnanci musia tráviť čas na ceste aj vtedy, keď oficiálne nemajú pracovnú dobu. Do úvahy preto prichádza otázka, ako správne počítať takto strávený čas na pracovnej ceste a či je možné ho považovať za prácu nadčas. Je možné čas strávený na pracovnej ceste a zároveň mimo pracovnej doby nejako kompenzovať?

Čas strávený na pracovnej ceste mimo pracovnej doby, pokiaľ mimo tejto pracovnej doby neplníte žiadne pokyny zamestnávateľa (len sa premiestňujte na miesto určenia), sa nezapočítava do pracovnej doby a nemáte zo zákona nárok na žiadnu finančnú náhradu za čas strávený na Vašej pracovnej ceste ani na náhradné voľno v práci.

Viac podrobností nájdete v článku nižšie.

Určenie hraníc pracovnej cesty

Aby sme mohli určiť dĺžku času stráveného na pracovnej ceste, musíme vedieť, kedy podľa zákona pracovná cesta presne začína a kedy končí.

Pracovná cesta začína momentom nástupu zamestnanca na cestu (nástup do auta, do prostriedku hromadnej dopravy) smerom na výkon práce na inom mieste, ako je jeho pravidelné pracovisko. Počas pracovnej cesty sa zamestnanec dopraví (dostaví) na miesto určenia, vykoná určenú prácu (účasť na rokovaní, oprava určitého stroja a pod.) a vráti sa z pracovnej cesty späť. Pracovná cesta končí až okamihom, kedy sa zamestnanec dostaví naspäť na svoje pracovisko alebo do svojho bydliska, ak je návrat z pracovnej cesty už po uplynutí pracovnej doby (napríklad vo večerných hodinách).

Ako správne počítať pracovnú dobu počas pracovnej cesty

Podľa § 37 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách sa čas, ktorý na pracovnej ceste spadá do pracovnej doby zamestnanca, strávený bez jeho zavinenia inak, ako plnením pracovných úloh, považuje za výkon práce.

Najlepším spôsobom, ako správne porozumieť predchádzajúcej vete, je vysvetliť si ju na príkladoch.

PRÍKLAD č. 1

Váš štandardný pracovný čas je od 08:00 hod. do 16:00 hod. (pre zjednodušenie počtov obedovú prestávku vynecháme). Vaša pracovná cesta od jej úplného začiatku až po koniec trvala od 06:00 hod. do 18:00 hod.. Pracovná úloha, ktorú ste mali vykonať na mieste určenia (účasť na rokovaní, oprava určitého stroja a pod.) trvala od 09:00 hod. do 14:00 hod.. Pracovná doba počas takéhoto Vášho dňa bude počítaná nasledovne:

Skutočnú prácu ste vykonávali len od 09:00 hod. do 14:00 hod., teda celkovo 5 hodín.

Medzi 08:00 hod. a 09:00 hod. ste pracovne cestovali, a tak na základe § 37 zákona o cestovných náhradách sa tento čas považuje za výkon práce a započítava sa Vám do pracovnej doby, pretože je to čas strávený bez Vášho zavinenia inak, ako plnením pracovných úloh. Rovnako to platí aj pre čas od 14:00 hod. do 16:00 hod., kedy končí Vaša riadna pracovná doba.

Časy medzi 06:00 hod. až 08:00 hod. a medzi 16:00 hod. až 18:00 hod., kedy ste síce pracovne cestovali, ale nevykonávali ste žiadne pracovné úlohy a neplynula Vám ani riadna pracovná doba, sa Vám do žiadnej pracovnej doby nezapočítavajú a nie je tento čas považovaný ani za nadčas.

PRÍKLAD č. 2:

Váš bežný pracovný čas je od 08:00 hod. do 16:00 hod. (pre zjednodušenie počtov obedovú prestávku opäť vynecháme). Vaša pracovná cesta od jej začiatku až po Váš návrat z nej trvala od 05:00 hod. do 22:00 hod.. Pracovná úloha, ktorú ste mali vykonať na mieste určenia (účasť na rokovaní, oprava určitého stroja a pod.) trvala od 09:00 hod. do 19:00 hod.. Vaša pracovná doba bude počítaná nasledovne:

Plnenie pracovných úloh, kvôli ktorým ste išli na pracovnú cestu, Vám trvalo od 09:00 hod. do 19:00 hod., teda celkovo 10 hodín.

Medzi 05:00 hod. a 08:00 hod. ste pracovne cestovali, avšak ako sme už uviedli pri príklade č. 1, keďže ste nevykonávali žiadne pracovné úlohy a neplynula Vám ani riadna pracovná doba, tento čas sa Vám do pracovnej doby nezapočítava. Medzi 08:00 hod. a 09:00 hod. ste stále pracovne cestovali, avšak to už Vám začala plynúť pracovná doba, a tak pri použití § 37 zákona o cestovných náhradách sa tento čas považuje za výkon práce a započítava sa Vám do pracovnej doby. K vyššie uvedeným 10 hodinám, ktoré ste reálne odpracovali medzi 09:00 hod. a 19:00 hod. sa Vám pripočítava ešte táto jedna hodina strávená cestovaním počas pracovnej doby. Dokopy Vaša pracovná doba trvala 11 hodín.

Čas medzi 19:00 hod. až 22:00 hod., kedy ste pracovne cestovali, ale už ste nevykonávali pracovné úlohy a neplynula Vám ani riadna pracovná doba, sa Vám do pracovnej doby už nezapočítava a Vaša pracovná doba tak zostáva na hodnote 11 hodín, t.j. máte tri hodiny práce nadčas.

Zákonný nárok zamestnanca za čas strávený na pracovnej ceste mimo pracovnej doby a čo by mohol získať od zamestnávateľa navyše

Za čas strávený na pracovnej ceste mimo pracovnej doby nemá zamestnanec zo zákona žiadne osobitné nároky. Samozrejme, zamestnávateľ je povinný nahradiť zamestnancovi všetky náklady súvisiace s pracovnou cestou (cestovné, stravné, nocľažné a iné účelne vynaložené náklady). Zamestnanec však nemá nárok na žiadnu náhradu za stratu jeho času.

Od 01.01.2013 však pribudol do Zákonníka práce nový § 96b, ktorý rieši práve náhradu za stratu času zamestnanca pri jeho pracovnej ceste mimo pracovnej doby, ak tento čas nemožno klasifikovať ako prácu nadčas.

Toto zákonné ustanovenie uvádza, že zamestnancovi za stratu času pri jeho pracovnej ceste patrí peňažná náhrada alebo náhradné voľno. Tieto nároky si môže zamestnanec uplatniť jedine za predpokladu, že sú upravené v kolektívnej zmluve alebo že boli osobitne dohodnuté medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov.

Ak pracujete u zamestnávateľa, u ktorého žiadny zástupcovia zamestnancov nepôsobia a neexistuje žiadna kolektívna zmluva, zostáva na len jeho rozhodnutí, či Vám nejakú náhradu za stratu času pri pracovnej ceste mimo pracovnej doby poskytne alebo nie. Zákonník práce ani iný zákon mu takúto povinnosť zatiaľ nedáva. Nikto Vám však nemôže brániť aspoň informovať sa u Vášho zamestnávateľa, aký má názor na náhradu za stratu času pri Vašej pracovnej ceste mimo pracovnej doby.

Print Friendly, PDF & Email

Nechajte si poradiť:

Máte záujem svojim zamestnancom poskytnúť náhradu za stratu času pri pracovnej ceste mimo pracovnej doby? Alebo ste zamestnancom a radi by ste tieto skutočnosti prekonzultovali s Vašim nariadeným? V prípade akejkoľvek neistoty o tom, ako máte správne postupovať a aké máte právne možnosti sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť. Online poradňa je tu len pre Vás.

Klientska zóna

Už ste členom našej Klientskej zóny? Nie? To nás mrzí. Členov našej Klientskej zóny pravidelne informujeme, keď na našom webe publikujeme nový článok, uvedieme novú právnu službu alebo inú významnú novinku. Zasielame im tiež stručné právne upozornenia na dôležitú novú legislatívu. Neprichádzajte o tieto informácie. Vstúpte aj vy zadarmo do Klientskej zóny:

Viac informácií o Klientskej zóne nájdete TU.