Pred niekoľkými dňami bola prijatá novela zákona o dani z príjmov, ktorou sa zaviedli daňové licencie. Už ich umiestnenie do zákona, ktorý upravuje daň z „príjmov“, považujeme za úsmevné, keďže povinnosť platiť daňovú licenciu budete mať aj vtedy, ak žiaden príjem nemáte. Nakoľko naša vláda sa rozhodla prijať túto novelu bez možnosti akéhokoľvek pripomienkovania, my sme sa zasa rozhodli na celú problematiku pozrieť bližšie a zistiť kvalitu takto prijatej novely. V tomto článku sa preto zameriavame na to, za akých okolností obchodné spoločnosti podľa zákona daňovú licenciu platiť nemusia.

Pokiaľ Vás zaujíma iba to, ako neplatiť daňovú licenciu v prípade, že máte eseročku, môžete hneď prejsť na náš novší článok Čo urobiť s eseročkou, ak nechcete platiť daňovú licenciu.

Obchodné spoločnosti nemusia platiť daňovú licenciu, ak:

a) vstúpia do likvidácie;

b) dôjde k ich zrušeniu bez likvidácie, a to konkrétne ich zlúčením alebo splynutím;

c) dôjde k ich výmazu z obchodného registra na základe rozhodnutia súdu;

d) sú v konkurze.

Za najmenej finančne a administratívne náročný proces, vďaka ktorému nebude spoločnosť povinná platiť daňovú licenciu, považujeme likvidáciu. Povinnosti platiť daňovú licenciu sa môžete zbaviť ešte aj tak, že spoločnosť predáte.

Viac podrobností nájdete v článku nižšie.

Vstup do likvidácie

Vstúpiť do likvidácie sa môže prakticky zo dňa na deň. Postačuje na to iba rozhodnutie valného zhromaždenia o zrušení spoločnosti. Dňom prijatia takéhoto rozhodnutia nastáva aj vstup spoločnosti do likvidácie.

Súčasne sa ustanoví aj likvidátor spoločnosti. Likvidátorom je predovšetkým štatutárny orgán spoločnosti (napríklad konateľ pri s.r.o.), no môže ním byť aj iná osoba.

Vstup do likvidácie ako aj údaje likvidátora sa zapíšu do obchodného registra. Likvidátor ďalej oznámi všetkým známym veriteľom vstup spoločnosti do likvidácie a podobné oznámenie zverejní aj v Obchodnom vestníku. Zároveň sa v oznámení uvedie výzva, aby si veritelia prihlásili svoje pohľadávky v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako tri mesiace. Z toho vyplýva, že likvidácia spoločnosti pri najpriaznivejších okolnostiach trvá minimálne tri mesiace. Bežná je doba šiestich mesiacov pri jednoduchých likvidáciách.

Okrem vyššie uvedeného musí likvidátor informovať o vstupe spoločnosti do likvidácie aj daňový úrad, zdravotné poisťovne a Sociálnu poisťovňu. Musí sa pripraviť likvidačná účtovná súvaha, mimoriadna účtovná závierka, daňové priznanie a v závere likvidácie konečná správa likvidátora o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku.

Ak je spoločnosť v likvidácii, daňovú licenciu za toto obdobie neplatí

Ak by sa počas likvidácie zistilo, že hodnota splatných dlhov spoločnosti voči viacerým veriteľom je väčšia, než hodnota jej majetku (spoločnosť je teda predlžená), likvidátor musí podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Toto je veľmi nežiaduca situácia (viac o konkurze uvádzame nižšie), preto do likvidácie treba vstupovať vtedy, ak spoločnosť nie je predlžená.

Keď sú všetky procesy a lehoty v rámci likvidácie splnené, vyžiada sa od správcu dane súhlas s výmazom spoločnosti z obchodného registra. Predpokladom vydania takéhoto súhlasu je neexistencia daňových nedoplatkov. Likvidátor následne podá návrh na výmaz spoločnosti z registra a dňom jej výmazu spoločnosť zanikne.

A aký má vplyv vstup spoločnosti do likvidácie na daňovú licenciu? Veľmi pozitívny. Ak je spoločnosť v likvidácii (v procese likvidácie), daňovú licenciu za toto obdobie neplatí. Daňovú licenciu neplatí počas roku 2014 ani za zdaňovacie obdobie, ktoré predchádza dňu vstupu spoločnosti do likvidácie. Toto pravidlo však už neplatí nasledujúce roky. Od roku 2015 sa daňová licencia neplatí už len za obdobie, kedy sa spoločnosť nachádza v likvidácii.

V praxi to znamená, že ak by ste vstúpili do likvidácie napríklad v marci 2014, v roku 2015 (kedy je daňová licencia za rok 2014 splatná) by ste neplatili daňovú licenciu za obdobie od marca 2014 až do skončenia likvidácie a ani za mesiace január a február 2014. Naopak, ak by ste vstúpili do likvidácie v marci 2015, v roku 2016 (kedy je daňová licencia za rok 2015 splatná) by ste síce stále neplatili daňovú licenciu za obdobie od marca 2015 do skončenia likvidácie, ale platili by ste už daňovú licenciu za mesiace január a február 2015 (t.j. 2/12 z výšky daňovej licencie určenej na celý kalendárny rok). Nie je preto dôvod sa ponáhľať a vstupovať do likvidácie čo najskôr v roku 2014. Počas roku 2014 máte čas zvážiť vstup Vašej spoločnosti do likvidácie a vyhodnotiť si jej výhody a nevýhody.

Likvidácia spoločnosti je praktická najmä z jedného dôvodu. Ak počas jej priebehu dôjde k zmene Vašej situácie (získate možnosť ďalšieho podnikania, podarí sa Vám získať kupca Vašej spoločnosti), valné zhromaždenie môže kedykoľvek zrušiť svoje predchádzajúce rozhodnutie o vstupe spoločnosti do likvidácie. Od tohto momentu sa spoločnosť stáva opäť riadne fungujúcou, môže pokračovať v podnikaní a bude platiť daňovú licenciu.

Na záver tejto časti si dovoľujeme ešte doplniť, že doba likvidácie nie je nikde stanovená. Môže teda prebiehať aj niekoľko rokov, ak by to Vaša spoločnosť potrebovala na riadne majetkové vysporiadanie alebo ak by ste potrebovali “podržať” Vašu spoločnosť v procese likvidácie dlhšiu dobu z akýchkoľvek iných dôvodov.

Zrušenie spoločnosti bez likvidácie

Zrušiť spoločnosť a neplatiť daňovú licenciu možno aj bez likvidácie. Tento postup je výhodný vtedy, ak máte viac ako jednu spoločnosť, ale chceli by ste platiť daňovú licenciu iba za jednu z nich. Pokiaľ je to pre Vás podnikateľsky možné, všetky Vaše spoločnosti sa môžu zlúčiť do jednej.

Pri zlučovaní však treba myslieť aj na obrat, ktorý by dosiahla spoločnosť po zlúčení. Ak by bol väčší ako 500-tisíc EUR, výška daňovej licencie by bola 2.880,- EUR.

Zlúčenie spoločností je právne účinné zápisom do obchodného registra. Pri zlúčení napríklad troch spoločností dochádza k zániku dvoch z nich, ktoré sa zlučujú s treťou (nástupníckou).

Zrušiť spoločnosť bez likvidácie možno aj jej splynutím s inou spoločnosťou. V takomto prípade dochádza k vzniku novej (nástupníckej) spoločnosti. Ak sa rozhodli splynúť napríklad tri spoločnosti, vznikne po ich splynutí nová (štvrtá) spoločnosť.

Je pravdou, že daňovú licenciu neplatia spoločnosti, ktoré sú nové, a to za kalendárny rok, kedy vznikli. Toto pravidlo však neplatí pre nástupnícke spoločnosti, ktoré vznikli práve splynutím zanikajúcich spoločností. Vzhľadom na tieto skutočnosti nepovažujeme splynutie spoločností za výhodné.

Na zlúčenie a splynutie spoločností sa vyžaduje schválenie zmluvy o zlúčení alebo zmluvy o splynutí a príprava nového znenia spoločenskej zmluvy nástupníckej spoločnosti. Všetci spoločníci zanikajúcich spoločností a nástupníckej spoločnosti musia súhlasiť so znením týchto dokumentov. Rýchlosť zrušenia spoločnosti bez likvidácie bude teda závisieť od rýchlosti konania jednotlivých spoločníkov a dosiahnutia ich vzájomnej dohody. Ak bude všetko z ich strany odsúhlasené, obchodný register zapíše zmeny do piatich dní.

Zrušenie spoločnosti bez likvidácie preto možno považovať za relatívne rýchly postup, hoci z podnikateľského hľadiska nie je vždy možný.

Predaj Vašej spoločnosti

Daňovú licenciu je povinná platiť spoločnosť, nie jej spoločníci (akcionári). Ak však ide o tzv. spiacu spoločnosť, ktorá nemá takmer žiaden obrat a ktorej spoločníci majú záujem na jej zachovaní, budú daňovú licenciu platiť fakticky z vlastného vrecka.

Ak nechcete byť takýmto platiacim spoločníkom a nemáte záujem si spoločnosť ponechať, môžete predať svoj obchodný podiel. Prevod obchodného podielu musí odsúhlasiť správca dane. Súhlas je vydaný vtedy, ak pôvodný spoločník spoločnosti (prevádzajúci obchodný podiel) a ani nový spoločník spoločnosti (nadobúdajúci obchodný podiel) nemajú daňové nedoplatky.

Najmä predaj s.r.o. môže byť vzhľadom na posledné zmeny v zákonoch finančne celkom zaujímavý

Zmluva o prevode obchodného podielu, zápisnica z valného zhromaždenia, zmena sídla ako aj ďalšie prípadné zmeny a s nimi súvisiace dokumenty sa dajú vyhotoviť pomerne rýchlo. Po ich kompletizácii sa podá návrh na zápis zmien do obchodného registra, ktorý by mal tieto zmeny zapísať do piatich dní. Vy prestanete byť spoločníkom a o daňovú licenciu sa tak bude musieť postarať nový majiteľ spoločnosti.

V súčasnosti, kedy sa pre založenie s.r.o. vyžaduje reálne splatenie základného imania na bankový účet, je možné predpokladať nárast dopytu po už založených s.r.o.. Cena takejto s.r.o. môže dosahovať sumu viac ako 1.000,- EUR alebo aj 2.000,- EUR. Platí, že čím je Vaša s.r.o. staršia, tým má väčšiu hodnotu. Ak ste ešte k tomu dokonca aj platcom DPH, cena Vašej s.r.o. sa môže rýchlo vyšplhať aj na 7.000,- EUR, keďže noví platcovia DPH musia zložiť peňažnú zábezpeku.

Predpokladom úspešného predaja spoločnosti je, že nie je dlžníkom voči úradom ani akýkoľvek tretím osobám a nie je účastníkom súdnych sporov. Najlepšie sa preto predávajú práve spiace spoločnosti.

Zrušenie spoločnosti súdom – ex offo výmaz

Ako sme už viackrát uviedli, daňovú licenciu nemusí platiť spoločnosť, ktorá sa zruší a vymaže z obchodného registra. Ďalším zo spôsobov ako dosiahnuť tento cieľ je zrušenie a výmaz spoločnosti na základe rozhodnutia súdu. Súd zruší a vymaže spoločnosť vtedy, ak nastane niektorá zo skutočností predpokladaná zákonom (neuloží sa účtovná závierka do zbierky listín za dve po sebe nasledujúce účtovné obdobia, spoločnosť stratí oprávnenie podnikať, spoločnosť stratí predpoklady stanovené zákonom na svoj vznik a iné).

Tento postup patrí k najlacnejším a najjednoduchším. Ak sa však chcete rýchlo zbaviť Vašej spiacej spoločnosti a neplatiť tak daňovú licenciu, nie je tento spôsob vhodný.

Súdy ex offo (z úradnej povinnosti) rozhodujú o zrušení a výmaze spoločnosti priemerne dva-tri roky. Ak by aj súd naozaj chcel rýchlo konať, minimálna doba jeho konania je 6 mesiacov. Toľko totiž musí byť oznámené v Obchodnom vestníku, že súd začal konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie pred vydaním súdneho rozhodnutia o jej zrušení. Počas celej tejto doby musí spoločnosť platiť daňovú licenciu.

Konkurz

Povinnosť platiť daňovú licenciu nemá ani spoločnosť, ktorá je v konkurze. Tá sa do konkurzu dostane, ak je v úpadku, teda hodnota jej záväzkov prevyšuje hodnotu jej majetku alebo je viac ako 30 dní v omeškaní s plnením aspoň dvoch peňažných záväzkov viac ako jednému veriteľovi a bola jedným z týchto veriteľov písomne vyzvaná na zaplatenie.

Podobne ako pri likvidácii, ak konkurz trvá dlhšie než do 31. decembra nasledujúceho kalendárneho roku po roku, kedy spoločnosť doňho vstúpila, bude spoločnosť musieť po uplynutí tohto času platiť daňovú licenciu bez ohľadu na to, či je ešte stále v konkurze alebo nie. Na rozdiel od likvidácie, konkurz je nezvratný proces a po jeho skončení spoločnosť definitívne zanikne.

Konkurz patrí k administratívne najnáročnejším a najdrahším spôsobom zrušenia spoločnosti. Ak Vaša spoločnosť nie je v úpadku, nemožno tento spôsob ani použiť a spoločnosť je nutné zlikvidovať. Ak je preto vo Vašom záujme len zrušiť spoločnosť, s ktorou reálne nepodnikáte a Vašim záujmom je len neplatiť daňovú licenciu, konkurz nie je vhodným riešením.

Najpraktickejšie riešenie

Za predpokladu, že vlastníte spiacu spoločnosť a neradi by ste uhrádzali daňovú licenciu, skôr či neskôr sa musíte tejto spoločnosti zbaviť. Nižšie si Vám dovoľujeme uviesť podľa nášho názoru najvhodnejší postup. Samozrejme, v konkrétnych prípadoch je možné tento postup prispôsobiť Vašim potrebám.

1. Vstup spoločnosti do likvidácie

Ak nechcete platiť daňovú licenciu a reálne nebudete ani podnikať, nemá zmysel si ponechávať spoločnosť. Vstúpiť do likvidácie je z hľadiska neplatenia žiadnej daňovej licencie najlepšie počas roku 2014. Proces likvidácie si sami môžete predĺžiť aj na niekoľko rokov. Počas celej tejto doby nebude Vaša spoločnosť povinná platiť daňovú licenciu. V prípade, že sa už počas likvidácie rozhodnete ďalej podnikať, môžete jej proces kedykoľvek zrušiť a spoločnosť si ponechať.

2. Predaj spoločnosti

Ak ste našli záujemcu o Vašu spoločnosť, likvidáciu zrušíte a spoločnosť môžete predať. Predaj spoločnosti, najmä predaj s.r.o., môže byť vzhľadom na posledné zmeny v zákonoch finančne celkom zaujímavý.

3. Zrušenie a výmaz spoločnosti

Ak nebudete mať záujem reálne podnikať a nenájde sa ani kupca Vašej spoločnosti, je vhodné likvidáciu ukončiť a Vašu spoločnosť vymazať z obchodného registra. S daňovou licenciou takto do kontaktu neprídete.

Ako Vám môžeme pomôcť

Pokiaľ máte záujem o radu a pomoc pri zrušení Vašej spoločnosti, budeme radi, ak sa na nás obrátite. Po oboznámení sa s Vašou situáciou Vám odporučíme najvhodnejšie riešenie a vyhotovíme Vám všetku potrebnú dokumentáciu.

Nakoľko spolupracujeme aj so spoločnosťami, ktoré sa zaoberajú predajom hotových spoločností (tzv. ready made spoločností), radi Vám pomôžeme aj pri hľadaní potencionálnych kupcov.

Kontaktovať nás môžete najmä prostredníctvom Online poradne. Do správy, prosíme, uveďte najmä to, či Vaša spoločnosť reálne podniká alebo podnikala a ak áno, približne v akom rozsahu.

Print Friendly, PDF & Email

Klientska zóna

Už ste členom našej Klientskej zóny? Nie? To nás mrzí. Členov našej Klientskej zóny pravidelne informujeme, keď na našom webe publikujeme nový článok, uvedieme novú právnu službu alebo inú významnú novinku. Zasielame im tiež stručné právne upozornenia na dôležitú novú legislatívu. Neprichádzajte o tieto informácie. Vstúpte aj vy zadarmo do Klientskej zóny:

Viac informácií o Klientskej zóne nájdete TU.