Zrejme ste už počuli, že niektoré Vaše práva nemôžete vykonať kedykoľvek a že existuje premlčacia doba, ktorá časovo ohraničuje Vašu možnosť uplatniť alebo vykonať svoje práva. Takto časovo ohraničené sú skoro všetky majetkové práva (právo na zaplatenie kúpnej ceny, právo na vrátenie požičanej veci a podobne). Možno ste tiež už počuli, že premlčacia doba je vo všeobecnosti trojročná pri občianskoprávnych veciach a štvorročná pri obchodnoprávnych veciach. Počuli ste už ale, že aj právo na odstúpenie od zmluvy môže byť premlčané?

Právo na odstúpenie od zmluvy je majetkovým právom. Preto sa podľa Občianskeho zákonníka premlčuje. Premlčacia doba je trojročná a začína plynúť odo dňa, kedy bolo možné od zmluvy odstúpiť prvýkrát.

Podľa Obchodného zákonníka sa právo na odstúpenie od zmluvy premlčuje za štyri roky odo dňa, kedy ho bolo možné vykonať po prvýkrát.

Viac podrobností nájdete v článku nižšie.

Právo na odstúpenie od zmluvy ako majetkové právo

Ako sme už uviedli v úvode tohto článku, premlčujú sa takmer všetky majetkové práva. Majetkovými právami sú, zjednodušene povedané, také práva, ktoré majú určitú majetkovú podstatu alebo majú charakter, ktorý možno majetkovo ohodnotiť (vyčísliť peniazmi). Majetkové práva, ktoré sa nepremlčujú, sú vlastnícke právo a práva z vkladov na vkladných knižkách alebo na iných formách vkladov a bežných účtoch, pokiaľ vkladový vzťah trvá.

Aby sme mohli odpovedať na otázku, či sa premlčacia doba vzťahuje aj na právo na odstúpenie od zmluvy, musíme zistiť, či má toto právo majetkovú povahu.

Judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky ale aj Najvyššieho súdu Českej republiky je v tejto problematike dlhodobo konzistentná a jednoznačne považuje právo na odstúpenie od zmluvy za majetkové právo. Odstúpením od zmluvy sa totiž zasahuje do majetkových práv zmluvných strán, a to v tom ohľade, že minimálne jedna zo strán musí po odstúpení od zmluvy niečo vrátiť späť alebo už nezíska niečo, čo pôvodne získať mala.

Keďže je právo na odstúpenie od zmluvy jednoznačne majetkovým právom, premlčuje sa za tri roky odo dňa, kedy ho bolo možné vykonať prvýkrát.

Moment začatia plynutia premlčacej doby

Aby ste včas stihli odstúpiť od zmluvy, je potrebné vedieť, kedy Vám trojročná premlčacia doba začína plynúť. Tento moment, žiaľ, nie je rovnaký pre všetky prípady. Nemôžeme Vám teda napísať univerzálne pravidlo, ktoré si zapamätáte a ktoré bude platiť vždy. Zákon síce hovorí, že premlčacia doba začína plynúť odo dňa, kedy ho bolo možné vykonať prvýkrát, ale práve určenie momentu „kedy ho bolo možné vykonať prvýkrát“ je v odlišných prípadoch rôzne. Pre ilustráciu uvedieme dva príklady.

Príklad č. 1

V zmluve o výstavbe Vášho domu si dohodnete, že dom musí byť postavený do 12-tich mesiacov odo dňa jej uzavretia (05.01.2013), inak Vám vznikne právo odstúpiť od zmluvy. Zatiaľ nie ste vlastníkom ani pozemku, ani rozostavanej stavby. Po 12-tich mesiacoch však dom nie je dostavaný. Vám tak vznikne právo na odstúpenie od zmluvy, ktoré ste si dohodli priamo v tejto zmluve.

Prvýkrát ste mohli odstúpiť od zmluvy 06.01.2014. Od tohto momentu (dňa) teda začne plynúť aj trojročná premlčacia doba. Posledný deň, kedy budete môcť bez problémov odstúpiť od zmluvy, bude 06.01.2017.

Príklad č. 2

Opäť ideme stavať dom. V tomto prípade vychádzame zo situácie, kedy ste si síce v zmluve dohodli termín dokončenia stavby, ale nedohodli ste si právo odstúpiť od zmluvy, ak dom nebude včas postavený. Ak je zrejmé, že stavebná firma nestihne dom včas postaviť a Vy by ste chceli preto od zmluvy odstúpiť, museli by ste ju najskôr vyzvať, aby urobila vhodnú nápravu (napríklad aby zavolala viac robotníkov na stavbu) a dať jej primeranú lehotu na prijatie tejto nápravy (napríklad jeden mesiac). Ak stavebná firma ani v tejto lehote neprijme žiadnu nápravu, môžete od zmluvy odstúpiť.

V tomto príklade sa teda moment začatia plynutia trojročnej premlčacej doby viaže na deň, kedy stavebnej firme márne uplynula primeraná lehota na prijatie vhodnej nápravy, na ktorú ste ju pred tým vyzvali.

Pred súdom nezabudnite namietať premlčanie

Pri odstúpení od zmluvy môžete byť tým, kto od zmluvy odstupuje (vtedy si dajte pozor na uplynutie premlčacej doby), alebo tým, komu bolo odstúpenie od zmluvy doručené. Výsledkom odstúpenia od zmluvy v tom druhom prípade môže byť, že budete musieť vrátiť niečo, čo ste pôvodne na základe zmluvy získali. Predpokladáme, že vrátenie získaných vecí nebude práve vo Vašom záujme. Vtedy je veľmi dobré skontrolovať, či Vám odstúpenie od zmluvy bolo druhou stranou doručené včas, t.j. pred uplynutím premlčacej doby.

Ak Vám toto odstúpenie bolo doručené po uplynutí premlčacej doby, nemusíte ho uznať a nemusíte druhej strane nič vrátiť. V takomto prípade sa druhá strana zrejme obráti na súd. Ak sa ocitnete pred súdom, musíte priamo pred ním (písomne vo svojom vyjadrení alebo ústne na pojednávaní) namietať premlčanie práva druhej strany na odstúpenie od Vašej zmluvy. Súd totiž nie je oprávnený prihliadať na premlčanie automaticky, Vy túto skutočnosť musíte namietnuť sám. A prečo je tomu tak? Lebo ani po uplynutí premlčacej doby právo na odstúpenie od zmluvy nezanikne, „iba“ sa ho nemožno domáhať súdnou cestou (ak bolo premlčanie riadne namietnuté).

Pravidlo, podľa ktorého súd prihliadne na premlčanie až vtedy, keď bude jednou zo strán namietnuté, zároveň znamená, že ak chcete odstúpiť od zmluvy Vy, hoci sa Vám toto právo premlčalo, odstúpiť stále môžete. Ak druhá strana o premlčaní nebude vedieť a ani ho na súde nenamietne, budete so svojím odstúpením úspešný.

Ako je to v biznise?

V tomto článku sme hovorili, že právo na odstúpenie od zmluvy je majetkovým právom a platí preň trojročná premlčacia doba. Tieto predpoklady však platia len pre zmluvné vzťahy upravené Občianskym zákonníkom. Ak sa Váš vzťah riadi Obchodným zákonníkom, sú podmienky premlčania práva na odstúpenie od zmluvy mierne odlišné.

Podľa Obchodného zákonníka platí, že sa premlčujú všetky práva zo záväzkových vzťahov. Takýmto právom je bezpochyby aj právo na odstúpenie od zmluvy. Nemusíme sa tu teda zaoberať tým, či odstúpenie od zmluvy je právom majetkovej povahy.

Ďalej podľa Obchodného zákonníka platí štvorročná premlčacia doba. Ak sa teda Váš zmluvný vzťah riadi Obchodným zákonníkom, máte o rok dlhšiu premlčaciu dobu, než je upravená v Občianskom zákonníku.

Print Friendly, PDF & Email

Nechajte si poradiť:

Dostali ste sa do situácie, kedy ani dobré, ani zlé slovo nepomáha na Vášho zmluvného partnera? Strácate s ním už trpezlivosť a uvažujete o odstúpení od zmluvy? Takýto dôležitý krok je vždy dobré vopred odkonzultovať s odborníkom, aby ste naň nakoniec sami nedoplatili. Môžete sa hneď teraz obrátiť aj na nás cez Online poradňu. Veľmi radi Vám poradíme, či je odstúpenie od zmluvy pre Vás možné alebo či tu existuje ešte aj vhodnejšie riešenie Vášho problému.

Klientska zóna

Už ste členom našej Klientskej zóny? Nie? To nás mrzí. Členov našej Klientskej zóny pravidelne informujeme, keď na našom webe publikujeme nový článok, uvedieme novú právnu službu alebo inú významnú novinku. Zasielame im tiež stručné právne upozornenia na dôležitú novú legislatívu. Neprichádzajte o tieto informácie. Vstúpte aj vy zadarmo do Klientskej zóny:

Viac informácií o Klientskej zóne nájdete TU.