Všade počuť, ako sú Slováci zadlžení, ako nezvládajú uhrádzať dlhy svojim veriteľom a ako na celej situácii profitujú najmä nebankové spoločnosti. Niektorým vznikli dlhy pre ich nepozornosť a nedôslednosť a, žiaľ, niektorí pred vznikom svojho dlhu nemali na výber. Každý si však podľa nás zaslúži druhú šancu a reštart s čistým štítom bez dlhov. Takúto možnosť pre fyzické osoby prináša konkurz a následný proces oddlženia, čo sa ľudovo tiež spoločne nazýva ako osobný bankrot.

Pokiaľ máte viac dlhov voči viacerým veriteľom, pričom tieto sú po splatnosti viac ako 30 dní, ste podľa zákona považovaný za platobne neschopného. Ak máte problému s úhradou svojich dlhov a radi by ste sa ich legálne zbavili bez ich úplnej úhrady, riešením je osobný bankrot.

Pod osobným bankrotom sa vlastne rozumie vyhlásenie konkurzu na Váš majetok a zvládnutie trojročného obdobia oddlženia. Po vyhlásení konkurzu sa Váš majetok speňaží a čiastočne sa uhradia z neho pohľadávky veriteľom. Počas troch rokov trvajúceho obdobia oddlženia budete musieť mať zárobok, z ktorého ale veľká časť bude stále putovať Vašim veriteľom do vrecka. Po uplynutí obdobia oddlženia sa osobný bankrot končí.

Po jeho úspešnom ukončení sa stanú dovtedy neuhradené pohľadávky Vašich veriteľom voči Vám zo zákona nevymáhateľné.

Viac podrobností nájdete v článku nižšie.

Ako je legálne možné zbaviť sa dlhov?

Hneď na úvod treba zrejme zodpovedať základnú otázku, ktorá trápi všetkých zadlžených ľudí. Tou otázkou je, či sa dá legálne zbaviť svojich dlhov.

Právny poriadok Slovenskej republiky pozná pre fyzické osoby jediný možný spôsob, ako sa zbaviť svojich dlhov bez toho, aby boli úplne zaplatené. Teda ak nepočítame smrť ako jeden zo spôsobov zániku dlhov. Týmto jediným spôsobom je vyhlásenie konkurzu na svoju osobu.

Fyzickej osobe (podnikateľovi aj nepodnikateľovi) bude v rámci konkurzu speňažený jej majetok. Zo získaných prostriedkov sa čiastočne uhradia jej dlhy. Po skončení konkurzu bude nasledovať proces tzv. oddlženia. Tento proces trvá 3 roky a počas nich musí mať fyzická osoba určitý zárobok (zväčša to bude mzda). Z tohto zárobku budú ešte ďalej uhrádzané dlhy voči veriteľom. Po skončení 3-ročného obdobia oddlženia sa všetky dovtedy nevyplatené dlhy fyzickej osoby stanú nevymáhateľné.

Celý tento postup od vyhlásenia konkurzu až po úspešné skončenie oddlženia sa ľudovo nazýva osobný bankrot.

Pre koho je vhodný osobný bankrot, podmienky osobného bankrotu

Ak ste dlžníkom a uvažujete o osobnom bankrote, musíte najskôr zistiť a zvážiť, či dokážete splniť podmienky pre jeho začatie a úspešné skončenie. Poďme sa na tieto podmienky preto pozrieť bližšie.

Na úvod musíte mať pripravených 663,88 EUR, ktoré musíte zaplatiť na účet súdu ešte pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu. Táto suma nie je súdnym poplatkom, ale je preddavkom na odmenu pre správcu, ktorý bude mať Váš konkurz na starosti. Bez zaplatenia tohto preddavku nebude konkurz vyhlásený.

Ďalšou podmienkou, ktorú musíte splniť, je, že budete podľa zákona považovaný za platobne neschopného. Za platobne neschopného je považovaný taký dlžník, ktorý nie je schopný plniť ani 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky voči viac ako jednému veriteľovi. Inak povedané, platobne neschopný je ten, kto má viac ako dva dlhy a dlží viac ako dvom veriteľom, pričom tieto dlhy sú viac ako 30 dní po splatnosti.

Poslednou základnou podmienkou je existencia Vášho majetku v hodnote aspoň 1.659,70 EUR. Táto podmienka býva najťažšie splniteľnou. Ak niekto uvažuje o osobnom bankrote, zväčša nemá dostatok majetku. Konkurz však súd nemôže vyhlásiť na toho, kto nemá žiaden majetok a vyššie uvedená suma je minimálnou požadovanou. Dobrou správou ale je, že pre účely konkurzu sa počíta celková hodnota dlžníkovho majetku. To znamená, že dlžník nemusí mať 1.659,70 EUR v peniazoch, ale túto hodnotu môže mať v obyčajných hnuteľných veciach (smartphone, notebook, drahší nábytok a pod.), ktoré by sa potom v rámci konkurzu speňažili.

V prípade, že viete splniť tieto podmienky a máte dlhov ponad hlavu, seriózne by ste mali uvažovať o osobnom bankrote. Ak totiž podáte na súd správne vypracovaný návrh na vyhlásenie osobného bankrotu (konkurzu) a splníte vyššie uvedené podmienky, súd bude povinný na Vás osobný bankrot vyhlásiť. Týmto sa legálne začne Vaša cesta za zbavením sa dlhov.

Priebeh osobného bankrotu

Prvá časť osobného bankrotu – konkurz začína jeho vyhlásením zo strany súdu. Počas konkurzu prevezme správu nad Vašim majetkom správca. Toho určí súd. Vaši veritelia si u správcu prihlásia svoje pohľadávky (inak by nemohli byť v rámci konkurzu uhradené). Následne správca zistí hodnotu Vášho majetku a hodnotu všetkých veriteľmi prihlásených pohľadávok. Váš majetok bude speňažený a zo získaných peňazí sa čiastočne veriteľom vyplatia ich pohľadávky (Vaše dlhy).

Týmto sa v podstate konkurz končí. Ešte pred jeho skončením je ale potrebné doručiť súdu ďalší návrh. Týmto návrhom je návrh na Vaše oddlženie (čo je druhá časť osobného bankrotu). Súd automaticky oddlženie po skončení konkurzu nenariadi, ak mu na to nedáte písomný návrh a bez oddlženia sa dlhov nezbavíte. Preto sa väčšinou návrh na vyhlásenie konkurzu a návrh na oddlženie podávajú spoločne, aby sa neskôr na návrh na oddlženie nezabudlo.

Pohľadávky, ktoré zostali aj po skončení trojročného obdobia oddlženia stále neuhradené, sa zo zákona stávajú voči Vám nevymáhateľné.

Ako sme už spomenuli, oddlženie je vlastne druhá časť osobného bankrotu. Táto časť trvá až tri roky, ktoré sú akýmsi skúšobným obdobím, počas ktorého musíte preukázať, že už svoje dlhy viete zodpovedne uhrádzať. V priebehu týchto rokov sa musíte snažiť získať zamestnanie alebo začať podnikať a zarábať. Z celého zárobku, ktorý v skúšobnom období získate, súd určí, aké percento ešte odovzdáte veriteľom (môže to byť až 70%).

Oddlženie povoľuje súd, ak zistí, že ste ako dlžník počas konkurzu riadne plnili svoje povinnosti ustanovené zákonom. V povolení oddlženia Vám súd určí aj správcu (bude ním ten, ktorý vykonával aj Váš konkurz). S týmto správcom budete v kontakte počas celého obdobia oddlženia. Budete s ním riešiť najmä vyplácanie časti Vášho zárobku veriteľom počas oddlženia. Správcovi patrí zo zákona za jeho činnosť odmena, ktorú uhrádzate Vy.

Počas celého oddlženia si musíte poctivo plniť svoje povinnosti dané zákonom, inak môže súd aj pred uplynutím troch rokov oddlženie zrušiť, čo by znamenalo, že Vaše dlhy budú môcť veritelia ďalej vymáhať. Tiež je dôležité, aby ste dokázali počas oddlženia zarobiť aspoň toľko, aby ste mohli zaplatiť správcovu odmenu. Ak nebudete mať ani na tú, súd musí Vaše oddlženie zrušiť.

Ak si svoje povinnosti splníte a ubehnú Vám tri roky od povolenia oddlženia, súd automaticky rozhodne o Vašom oddlžení. Ak sa tak stane, znamená to, že ste úspešne ukončili svoj osobný bankrot. Ako môžete vidieť, tento proces nie je jednoduchý a ani rýchly, ale jediný legálny a napriek všetkému je zvládnuteľný.

Čo prináša úspešný koniec osobného bankrotu pre dlžníka a pre jeho veriteľov?

Ak súd rozhodne o Vašom oddlžení, zverejní svoje uznesenie v Obchodnom vestníku. Odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia súdu Vaše dlhy už nikto nebude môcť ďalej vymáhať. Pohľadávky Vašich veriteľov, ktoré boli prihlásené do konkurzu a ktoré zostali aj po skončení trojročného obdobia oddlženia stále neuhradené, sa zo zákona stávajú voči Vám nevymáhateľné. Konečne môžete začať pokojne spávať.

Rozdiel medzi osobným bankrotom riešeným súdom a oddlžením riešeným súkromnou firmou

Na záver tohto článku by sme Vás ešte radi informovali o určitých rozdieloch medzi riešeniami Vašich dlhov. Na slovenskom trhu totiž pôsobia viaceré firmy, ktoré chcú dlžníkom pomôcť. Niektoré im skutočne pomôžu, niektoré sa však na dlžníkoch len priživujú a reálne im situáciu neuľahčia (možno im akurát tak urobia poriadok v ich dlhoch, aby viac nenarastali, ale dlhov ich reálne nezbavia).

Tieto firmy možno rozdeliť na dve základné skupiny, a to (i) tie, ktoré Vám pomáhajú dlhov sa reálne zbaviť bez toho, aby ste ich museli celé zaplatiť a (ii) tie, ktoré Vám pomáhajú postupne splatiť celé Vaše dlhy, dohodnúť s veriteľmi neskoršie dátumy splatnosti alebo splátkové kalendáre.

Firmy, ktoré len spravujú Vaše dlhy, Vám nebudú radiť zadarmo. Zároveň Vás dlhov bez ich zaplatenia nikdy nezbavia.

Tie prvé firmy Vám ponúkajú osobný bankrot ako riešenie Vašej situácie s dlhmi. Ten osobný bankrot, o ktorom píšeme v tomto článku. Tu si Vás dovoľujeme ešte informovať, že vyriešenie Vašej situácie osobným bankrotom je vlastne poskytnutie právnej služby (v rámci osobného bankrotu sa Vám musí poskytnúť množstvo právnych rád, vypracovať návrh na súd, zastupovať Vás pred ním a pod.). Na Slovensku môže takéto právne služby poskytovať za odmenu jedine advokáti a advokátske kancelárie. Odporúčame Vám preto preveriť si firmu ponúkajúcu Vám poradenstvo pri osobnom bankrote, či je advokátskou kanceláriou. Ak nie je, poskytuje Vám rady protizákonne, „na čierno“. Je už potom len na Vašom rozhodnutí, či sa zveríte do rúk takejto firme.

Tie druhé firmy Vám ponúkajú vlastne správu Vašich dlhov. Budú Vám radiť, ako dlhy splatiť, aby Vám nenarástli, ponúknu Vám možno ich prefinancovanie, budú komunikovať s Vašimi veriteľmi a dohadovať jemnejšie podmienky na splatenie Vašich dlhov. Nikdy Vás však takýmto spôsobom dlhov nezbavia. Žiaľ, veľakrát sa tieto firmy prezentujú tak, že Vás „oddlžia“. Nuž, toto slovíčko nie je správne. Oni Vás totiž neoddlžia, oddlžiť sa môžete jedine v rámci osobného bankrotu, kde oddlženie je jeho druhou časťou. Na záver netreba zabúdať na to, že takéto firmy, ktoré vlastne len spravujú Vaše dlhy, Vám nebudú radiť zadarmo. Výsledkom Vašej spolupráce s týmito firmami bude, že musíte jednak zaplatiť celé svoje dlhy a zároveň aj odmenu pre firmu, ktorá Vám len radí, ako tieto dlhy zaplatiť.

Je na Vás rozhodnúť sa, ktorá z firiem by sa Vám zišla viac. Či potrebujete len poradiť, ako správne zaplatiť svoje dlhy (chcete len spravovať svoje dlhy) alebo či sa potrebujete skutočne legálne zbaviť dlhov (skutočne sa oddlžiť), čo je možné jedine v rámci osobného bankrotu.

Print Friendly, PDF & Email

Nechajte si poradiť:

Uvažujete o osobnom bankrote, ale nie ste si istý, či je pre Vás vhodným riešením? Nie sú Vám jasné niektoré nové pravidlá fungovania osobného bankrotu? Ak máte podobné alebo akékoľvek iné otázky ohľadom osobného bankrotu, neváhajte nás kontaktovať cez Online poradňu. Radi Vám ich zodpovieme.

Pozn.: Dovoľujeme si Vás informovať, že naša kancelária už nemôže od 01.03.2017 podať vo Vašom mene návrh na vyhlásenie osobného bankrotu. Túto právomoc má jedine Centrum právnej pomoci. Rovnako by sme Vás radi informovali, že právnu pomoc Vám cez Online poradňu poskytneme bezplatne len pri jednoduchých právnych záležitostiach. V iných prípadoch za cenu, na ktorej sa spoločne dohodneme. Ak hľadáte komplexnejšiu bezplatnú právnu pomoc, túto je oprávnené poskytnúť Vám Centrum právnej pomoci. Ďakujeme za porozumenie.

Klientska zóna

Už ste členom našej Klientskej zóny? Nie? To nás mrzí. Členov našej Klientskej zóny pravidelne informujeme, keď na našom webe publikujeme nový článok, uvedieme novú právnu službu alebo inú významnú novinku. Zasielame im tiež stručné právne upozornenia na dôležitú novú legislatívu. Neprichádzajte o tieto informácie. Vstúpte aj vy zadarmo do Klientskej zóny:

Viac informácií o Klientskej zóne nájdete TU.