Keď na vášho obchodného partnera vyhlásia konkurz alebo sa ocitne v reštrukturalizácii, určite vás to nepoteší. Zamyslíte sa nad tým, koľko faktúr ešte nemáte od neho zaplatených a začnete pripravovať podklady k tomu, aby ste ich prihlásili do konkurzu alebo do reštrukturalizácie. Lenže nezaplatené faktúry nie sú jedinými pohľadávkami, ktoré treba prihlasovať. Takýmito pohľadávkami sú napríklad aj nároky z vád.

Nároky z vád sa z hľadiska konkurzného práva považujú za pohľadávky, ktoré je tiež potrebné prihlásiť do konkurzu alebo do reštrukturalizácie. Inak ich nebude možné voči dlžníkovi (úpadcovi) uplatniť. Pri prihlasovaní takejto pohľadávky je dôležité vyčísliť jej hodnotu v eurách. Takéto vyčíslenie môže byť dostatočne vierohodne a odborne zabezpečené prostredníctvom znaleckého posudku, ktorý priložíte k svojej prihláške.

Viac podrobností nájdete v článku nižšie.

Nároky z vád ako pohľadávka

Do konkurzu alebo do reštrukturalizácie sa prihlasujú pohľadávky. Ale čo je to vlastne pohľadávka? Stručnú odpoveď na túto otázku nájdeme v § 488 Občianskeho zákonníka. Ten hovorí, že pohľadávkou je právo veriteľa prijať nejaké plnenie od dlžníka. Za plnenie sa pritom nemusí považovať len zaplatenia peňazí. Je to akákoľvek činnosť, ktorú je povinná urobiť jedna osoba druhej osobe. Pre lepšie porozumenie Vám uvedieme príklad na kúpnej zmluve na auto.

PRÍKLAD:

Pri kúpnej zmluve na auto je jedna strana (predávajúci) povinná auto odovzdať druhej strane (kupujúcemu). Súčasne je druhá strana (kupujúci) povinná zaplatiť prvej strane (predávajúcemu) kúpnu cenu. Sú tu teda celkovo dve základné povinnosti, ktoré sa musia splniť.

Pri povinnosti predávajúceho odovzdať auto je predávajúci v postavení dlžníka. Kupujúci je v postavení veriteľa. Kupujúci má teda pohľadávku voči predávajúcemu. Táto pohľadávka spočíva v tom, že kupujúci má právo dostať od predávajúceho auto.

Pri povinnosti kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu za auto je zasa kupujúci v postavení dlžníka a predávajúci je v postavení veriteľa. Predávajúci má pohľadávku voči kupujúcemu, ktorá spočíva v tom, že predávajúci má právo prijať od kupujúceho kúpnu cenu.

Z uvedeného príkladu vyplýva, že obe strany (kupujúci aj predávajúci) sú niekedy veriteľmi a niekedy dlžníkmi a raz majú voči sebe pohľadávku a inokedy zasa dlh. Záleží od toho, o akom plnení práve hovoríme.

Rovnaké princípy platia aj pri nárokoch z vád. To znamená, že ak má niekto nárok z vád voči niekomu druhému, na koho bol vyhlásený konkurz (napr. nárok na opravu tovaru, nárok na výmenu vadnej časti tovaru, nárok na zľavu z ceny), má voči nemu pohľadávku. A túto je nevyhnutné do konkurzu prihlásiť, inak si žiadne nároky z vád nebude môcť voči dlžníkovi (úpadcovi) uplatňovať.

Problém s vyčíslením hodnoty pohľadávky

Pri prihlasovaní pohľadávky do konkurzu alebo reštrukturalizácie ste povinný uviesť jej celkovú hodnotu (sumu) v eurách. Lenže to môže byť problém pri nároku z vád. Nárok z vád sa nedá jednoducho vyčísliť, najmä ak sa bavíme o nárokoch, ktoré ešte neboli uplatnené, avšak v budúcnosti teoreticky ešte uplatnené byť môžu (napr. preto, lebo ešte neuplynula záručná doba).

Kľúč k tomu, ako určiť hodnotu nároku z vád v eurách, nie je zákonom priamo upravený. Pomôcť si ale môžeme Občianskym zákonníkom a Obchodným zákonníkom, ktoré hovoria, že ak dostane niekto vadné plnenie (napr. vadný tovar), má právo žiadať, okrem iného, aj primeranú zľavu z ceny.

Ako sa stanovuje výška primeranej zľavy z ceny? O tom hovorí § 439 ods. 1 Obchodného zákonníka:

„Nárok na zľavu z kúpnej ceny zodpovedá rozdielu medzi hodnotou, ktorú by mal tovar bez vád, a hodnotou, ktorú mal tovar dodaný s vadami, pričom pre určenie hodnôt je rozhodujúci čas, v ktorom sa malo uskutočniť riadne plnenie.“

Ak teda použijete toto pravidlo a podarí sa Vám vyčísliť hodnotu Vašej pohľadávky (nároku z vád) v eurách, môžete si ju prihlásiť do konkurzu alebo do reštrukturalizácie. Správca ju Vám však podľa nášho názoru poprie a bude ju považovať za spornú. Následne si ju budete musieť obhájiť pred súdom (tzv. incidenčnou žalobou), ale aspoň ju už budete mať prihlásenú.

Správca bude postupovať podľa nášho názoru správne, ak Vám takto vyčíslenú pohľadávku poprie. Vy totiž nie ste osobou, ktorá je odborne spôsobilá určiť peňažnú hodnotu Vášho nároku z vád. Aby ste sa tomuto negatívnemu následku vyhli, odporúčame Vám dať si ohodnotiť prihlasovaný nárok z vád znaleckým posudkom. Znalec Vám povie, akú peňažnú hodnotu má Váš nárok a následne toto číslo uvediete vo svojej prihláške ako peňažnú hodnotu svojej pohľadávky.

Myslíme si, že prihláška nároku z vád, ktorej hodnota je vyčíslená znalcom, by nemala byť správcom popretá, ak, samozrejme, nebudú existovať iné právne dôvody pre jej popretie. Nemáme však praktické skúsenosti s takýmto prípadom. Zatiaľ. Preto, ak ste sa s prihlasovaním nárokov z vád do konkurzu alebo do reštrukturalizácie a ich vyčísľovaním už stretli, budeme radi, ak sa o svoje skúsenosti podelíte do komentárov pod týmto článkom.

Print Friendly, PDF & Email

Nechajte si poradiť:

Ocitol sa Váš obchodný partner v problémoch a bol na neho vyhlásený konkurz alebo reštrukturalizácia? Čo najskôr zhromaždite všetky podklady, ktoré máte ku svojim pohľadávkam voči takémuto obchodnému partnerovi, a požiadajte nás o pomoc. Všetky pohľadávky Vám riadne prihlásime.

Neodporúčame Vám ich prihlasovať samostatne, ak s tým nemáte skúsenosti alebo právnické vzdelanie. Stačí malá chyba a Vaša pohľadávka nebude považovaná za prihlásenú v zákonnej lehote. Stratíte tak možnosť uvidieť aspoň časť peňazí z Vašich pohľadávok.

Klientska zóna

Už ste členom našej Klientskej zóny? Nie? To nás mrzí. Členov našej Klientskej zóny pravidelne informujeme, keď na našom webe publikujeme nový článok, uvedieme novú právnu službu alebo inú významnú novinku. Zasielame im tiež stručné právne upozornenia na dôležitú novú legislatívu. Neprichádzajte o tieto informácie. Vstúpte aj vy zadarmo do Klientskej zóny:

Viac informácií o Klientskej zóne nájdete TU.