Vláda sa snaží veriteľom skrátiť a uľahčiť cestu za získaním súdneho rozhodnutia, vďaka ktorému by si mohli vymôcť svoje pohľadávky. Do nášho právneho poriadku preto zaviedla od 01.02.2017 nové alternatívne súdne konanie – upomínacie konanie, ktoré je výsledkom jej snáh. Každý veriteľ ale aj dlžník by mal vedieť aspoň niekoľko základných informácií o tomto type konania a v tomto článku Vám ich poskytneme.

Upomínacie konanie je nový spôsob, ktorý možno využiť pri snahe o rýchle získanie súdneho rozhodnutia pri vymáhaní svojich pohľadávok. Toto konanie by malo byť o niečo rýchlejšie a jednoduchšie, než štandardné súdne rozhodovanie o bežnom návrhu na vydanie platobného rozkazu.

Upomínacie konanie prebieha výhradne elektronicky a platí sa zaň len polovičná výška súdneho poplatku. Ako dôkaz o Vašej pohľadávke Vám stačí predložiť len faktúru a dať Vaše vyhlásenie, že ju riadne evidujete vo svojom účtovníctve.

Viac podrobností nájdete v článku nižšie.

Elektronicky a lacnejšie

V upomínacom konaní musíte podať návrh na vydanie platobného rozkazu. Ten bude následne posúdený súdom a ak bude v poriadku, súd vydá platobný rozkaz. Zatiaľ tu nie je žiaden rozdiel oproti bežnému súdnemu konaniu, v ktorom sa snažíte dosiahnuť vydanie platobného rozkazu.

Prvý rozdiel nastáva v tom, že návrh na vydanie platobného rozkazu môžete podať jedine elektronicky a aj to len prostredníctvom na to určeného formuláru zverejneného na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR. Návrh musí byť podpísaný elektronickým podpisom (e-občiankou). Listiny a vyhlásenia, ktoré sa pripájajú k návrhu, musia byť podané v elektronickej podobe spolu s návrhom.

Správne podaný návrh bude následne posúdený súdom. Všetky upomínacie konania na území Slovenskej republiky budú riešené len jedným súdom – Okresným súdom v Banskej Bystrici.

Ak využijete možnosť podania štandardného návrhu na vydanie platobného rozkazu, súdny poplatok sa platí vo výške 6 % z hodnoty žalovanej sumy. Ak ale podáte návrh na vydanie platobného rozkazu prostredníctvom upomínacieho konania, súdny poplatok bude len polovičný, teda 3 % z hodnoty žalovanej sumy. Najmä pri vyšších žalovaných sumách je to rozdiel, pri ktorom sa už oplatí zaujímať sa o upomínacie konanie a využiť ho.

Namiesto rozsiahlych listinných dôkazov bude stačiť faktúra

K návrhu na vydanie platobného rozkazu musíte priložiť listiny, ktoré preukazujú, že Vám skutočne vznikol nárok na sumu, ktorú žalujete. Ak ste však ako žalobca účtovnou jednotkou a účtovnou jednotkou je zároveň aj Vami žalovaný subjekt, stačí, ak k svojmu návrhu pripojíte faktúru, ktorá Vám nebola zaplatená a vyhlásite, že uplatňovaný nárok evidujete vo svojom účtovníctve. Ak ste ako žalobca platiteľom DPH, môžete tiež vyhlásiť, že uplatňovaný nárok ste uviedli v kontrolnom výkaze.

Súd po posúdení Vášho návrhu a po preverení Vašich faktúr a vyhlásení môže vydať platobný rozkaz. Platobný rozkaz bude vydaný do 10 dní od momentu, keď bude návrh spĺňať všetky zákonné náležitosti, nebude existovať dôvod na jeho odmietnutie a bude zaplatený súdny poplatok.

Doručovanie bude najmä elektronické

Súd doručí vydaný platobný rozkaz žalobcovi aj žalovanému elektronicky do ich e-schránok (elektronických poštových schránok zriadených štátom pre tie osoby, ktoré vlastnia nový občiansky preukaz s čipom a schránku majú aktivovanú). Ak teda patríte medzi tých, ktorí majú svoje e-schránky už aktívne, odporúčame Vám pravidelne si ich sledovať alebo si v nich aspoň nastavte notifikačné emaily, ktoré budú zaslané na Vašu osobnú (súkromnú) emailovú adresu, ak Vám do e-schránky príde akákoľvek správa (pozor, notifikačné emaily môže Váš osobný email považovať za spam, preto Vám odporúčame kontrolovať aj spamové položky).

Ak by súd nevedel alebo nemohol doručiť platobný rozkaz žalovanému elektronicky, bude mu doručovaný poštou v písomnej podobe. Ak sa súdu nepodarí ani takto žalovanému doručiť platobný rozkaz, žalobca sa bude môcť do 15 dní obrátiť na bežný súd a tam požiadať o pokračovanie v súdnom spore v štandardnom konaní. Ak to žalobca nestihne, Okresný súd Banská Bystrica platobný rozkaz zruší a upomínacie ukonanie zastaví.

Obrana proti platobnému rozkazu – odpor alebo splátky

Proti doručenému platobnému rozkazu sa dá brániť dvojakým spôsobom. Ak ste adresátom takéhoto rozkazu a považujete ho za neoprávnený, môžete voči nemu podať odpor. Súdny poplatok za odpor podaný v upomínacom konaní sa neplatí (na rozdiel od odporu v štandardnom konaní, ktorý je spoplatnený vo výške 6 % zo žalovanej sumy). Odpor však musíte podať elektronicky prostredníctvom na to určeného formuláru zverejneného na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR alebo písomne na predpísanom tlačive. Vo svojom odpore musíte uviesť všetky vecné dôvody, pre ktoré si myslíte, že žalobcovi uplatňovaný nárok nevznikol alebo že nevznikol v takej výške, v akej bol pred súdom uplatnený.

Ak je odpor správne podaný, súd o tejto skutočnosti žalobcu vyrozumie, požiada ho, aby sa v lehote 15 dní k odporu vyjadril a aby ďalej pokračoval v súdnom spore v štandardnom konaní.

Ak si ako adresát platobného rozkazu myslíte, že je v poriadku a nie je dôvod ho rozporovať, môžete súd požiadať, aby Vám povolil splatenie dlžnej sumy v splátkach. Pokiaľ splníte podmienky, ktoré zákon pre takýto splátkový kalendár kladie (priznaný nárok veriteľa nepresahuje 2.000,- EUR, nežiadate o viac ako 10 mesačných splátok, prvú splátku vo výške aspoň 50,- EUR ste splatili hneď po doručení platobného rozkazu a ďalšie), súd by Vám ho mal automaticky povoliť.

Právnik aj naďalej potrebný

Upomínacie konanie sa javí ako jednoduché súdne konanie, ktoré zvládne každý bežný veriteľ. Netvrdíme, že je procesne náročné. Je v ňom však mnoho podmienok a pravidiel, ktoré sme do článku z dôvodu jeho prehľadnosti neuviedli a ktoré je potrebné zvážiť pri tvorbe každého návrhu na vydanie platobného rozkazu, odporu alebo žiadosti o splátkový kalendár. Ak ste v situácii, že máte nezaplatené faktúry a chcete využiť upomínacie konanie alebo Vám bol doručený platobný rozkaz v rámci takéhoto konania, odporúčame Vám poradiť sa s právnikom, ako ďalej postupovať. Stačí malá formálna chyba a tá môže viesť k určeniu iného súdneho poplatku alebo k zmeškaniu lehoty na podanie odporu, čo Vás v konečnom dôsledku môže vyjsť veľmi draho.

Print Friendly, PDF & Email

Nechajte si poradiť:

Máte nezaplatenú faktúru, ktorú by ste radi rýchlo vymohli? Poradíme Vám, či je pre Vás možné využiť nové upomínacie konanie. Pomôžeme Vám tiež s celým postupom.

Doručili Vám platobný rozkaz vydaný len na základe faktúry žalobcu, u ktorého ste si reálne nič neobjednali? Alebo sa Vám platobný rozkaz zdá byť z iných dôvodov neoprávnený? Rýchlo nás kontaktujte, aby sme stihli preskúmať celý Váš prípad a odporučiť Vám, ako ďalej rozumne postupovať.

Klientska zóna

Už ste členom našej Klientskej zóny? Nie? To nás mrzí. Členov našej Klientskej zóny pravidelne informujeme, keď na našom webe publikujeme nový článok, uvedieme novú právnu službu alebo inú významnú novinku. Zasielame im tiež stručné právne upozornenia na dôležitú novú legislatívu. Neprichádzajte o tieto informácie. Vstúpte aj vy zadarmo do Klientskej zóny:

Viac informácií o Klientskej zóne nájdete TU.