Nech sa na súčasnú svetovú politickú situáciu pozeráme z akéhokoľvek uhlu pohľadu, dnes existuje najväčšia hrozba vypuknutia vojenského konfliktu na našom území za posledných 25 rokov. Položili sme si preto otázku, či je možné vyhnúť sa odvodu, ak by bola vyhlásená vojna a úrady by začali vydávať povolávacie rozkazy. Odpoveď je taká, že vyhnúť sa odvodu bez porušenia zákona nie je možné, avšak existuje právna možnosť, vďaka ktorej nebudete musieť “bojovať v prvej línii”. Tá možnosť sa volá odopretie výkonu mimoriadnej služby.

Branná povinnosť vzniká každému dospelému mužovi, ktorý je občanom Slovenskej republiky a má na jej území trvalý pobyt. Obsahom brannej povinnosti je povinnosť podrobiť sa odvodu a následne vykonať mimoriadnu službu alebo alternatívnu službu. Odvod sa realizuje iba v čase vojny alebo vojnového stavu.

Vďaka písomnému vyhláseniu o odopretí výkonu mimoriadnej služby z dôvodu jeho rozporu s Vašim svedomím alebo náboženským vyznaním sa môžete vyhnúť výkonu mimoriadnej služby a namiesto toho vykonávať iba alternatívnu službu v prípade vojny. Takéto vyhlásenie musíte doručiť okresnému úradu v sídle kraja podľa miesta svojho trvalého pobytu. Písomné vyhlásenie je možné platne vykonať iba v mesiaci január v príslušnom kalendárnom roku (v prvom kalendárnom roku, kedy Vám vznikla branná povinnosť, ho môžete urobiť v ktoromkoľvek mesiaci).

Viac podrobností nájdete v článku nižšie.

Vznik brannej povinnosti

Na úvod si ale povedzme, čo branná povinnosť znamená a koho sa týka. Obsahom brannej povinnosti je povinnosť podrobiť sa odvodu (ten sa vykonáva iba v čase vojny alebo vojnového stavu) a následne vykonať mimoriadnu službu alebo alternatívnu službu. Pod mimoriadnou službou sa rozumie výkon štandardnej vojenskej služby. V čase vojny je to najmä výkon boja na mieste konfliktu. V rámci alternatívnej služby sa muž (odvedenec) napríklad podieľa na poskytovaní sociálnej pomoci, zdravotnej starostlivosti, podieľa sa na zabezpečovaní obrany štátu a poskytuje služby zabezpečujúce činnosť ozbrojených síl.

Branná povinnosť sa povinne týka osôb, ktoré sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky, majú mužské pohlavie a trvalý pobyt na našom území. Ostatní, ktorí tieto podmienky nespĺňajú (napríklad cudzinci), môžu brannú povinnosť dobrovoľne prevziať na základe svojej žiadosti. Ďalšou podmienkou, ktorá musí byť splnená, je vek. Branná povinnosť vznikne prvým dňom kalendárneho roku, v ktorom muž dovŕši 19. rok života.

Zdravotný stav neovplyvňuje vznik brannej povinnosti. To znamená, že zdravotne nespôsobilému mužovi vznikne branná povinnosť, avšak v prípade vojny sa v rámci odvodu podrobí zdravotnej prehliadke. Na základe nej sa zistí, či je zdravotne spôsobilý na boj alebo nie.

Odopretie výkonu mimoriadnej služby

Ak ste muž, ktorému vznikla branná povinnosť (čo je takmer každý), a nechceli by ste v prípade vojny vykonávať mimoriadnu službu, musíte jej výkon odoprieť. Mimoriadnu službu môžete odoprieť len z dôvodu, že jej výkon je v rozpore s Vašim svedomím alebo náboženským vyznaním. Ak takýto rozpor na Vašej strane existuje, odopretie zrealizujete tak, že doručíte písomné vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby na príslušný okresný úrad v sídle kraja podľa miesta Vášho trvalého pobytu. Obsah tohto písomného vyhlásenia tvorí Vaše meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, adresa trvalého a prechodného pobytu, povolanie a dôvod odopretia výkonu mimoriadnej služby. Vzor písomného vyhlásenia o odopretí výkonu mimoriadnej služby si môžete stiahnuť priamo z našej webovej stránky TU.

Zatiaľ sa Vám zdá odopretie výkonu mimoriadnej služby jednoduché? Zložité skutočne nie je, ale sú tu dva háčiky. Jeden spočíva v tom, že odoprieť výkon mimoriadnej služby už nie je možné po tom, čo bude vyhlásená krízová situácia (vojna, vojnový stav, výnimočný stav alebo núdzový stav). Vaše vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby sa teda nebude vzťahovať na obdobie krízovej situácie, ak ho urobíte až po jej vyhlásení. Odopretie je možné urobiť len v čase mieru (bezpečnosti). To znamená, že ak stihnete Vaše vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby urobiť v čase mieru a následne bude vyhlásená krízová situácia, Vaše vyhlásenie bude v zmysle aktuálnej legislatívy platné a štátne orgány naň budú musieť prihliadať.

Druhý háčik spočíva v tom, že aj v čase mieru (bezpečnosti) nemôžete urobiť písomné vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby kedykoľvek. Platne ho môžete urobiť len v mesiaci január v príslušnom kalendárnom roku, pričom v tomto termíne musí byť písomné vyhlásenie úradu doručené. Výnimka platí pre rok, kedy Vám branná povinnosť vznikla. Bežne to teda bude kalendárny rok, v ktorom dosiahnete 19. rok života. Počas všetkých ostatných rokov života môžete odoprieť výkon mimoriadnej služby iba v januári.

Ak raz písomné vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby platne urobíte a niekedy v budúcnosti bude vyhlásená vojna, môžete svoje vyhlásenie vziať späť a ísť vykonávať mimoriadnu službu, ak sa tak dobrovoľne rozhodnete. Je potrebné si však dať pozor na to, že ak raz svoje písomné vyhlásenie vezmete späť, znovu ho podať už nemôžete.

PRAKTICKÁ PRÁVNA RADA:

Písomné vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby Vám odporúčame zasielať príslušnému okresnému úradu doporučene s doručenkou, aby ste mali dôkaz (doručenku) o tom, že vyhlásenie bolo riadne a včas doručené. Doručenku si vo vlastnom záujme starostlivo uchovajte.

Novela zákona č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe účinná od 01.01.2016:

V zmysle tejto novely je potrebné podpis osoby, ktorá podáva vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby, úradne osvedčiť. Ak teda budete podávať takéto vyhlásenie na príslušný úrad, nezabudnite si pred tým dať svoj podpis úradne osvedčiť u notára alebo na matrike.

Print Friendly, PDF & Email

Ako sme už uviedli v článku vyššie, ak máte záujem podať písomné vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby, jeho vzor si môžete stiahnuť priamo z našej webovej stránky tu:

Klientska zóna

Už ste členom našej Klientskej zóny? Nie? To nás mrzí. Členov našej Klientskej zóny pravidelne informujeme, keď na našom webe publikujeme nový článok, uvedieme novú právnu službu alebo inú významnú novinku. Zasielame im tiež stručné právne upozornenia na dôležitú novú legislatívu. Neprichádzajte o tieto informácie. Vstúpte aj vy zadarmo do Klientskej zóny:

Viac informácií o Klientskej zóne nájdete TU.