Podmienky spolupráce

pri poskytovaní online právnych služieb a online právnych produktov

ČASŤ 1

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1.

Zaškrtnutím políčka na elektronickom formulári s názvom „Súhlasím s Podmienkami spolupráce:“ nachádzajúcom sa na webovom sídle www.hhb.sk vyjadrujete svoj súhlas s týmito Podmienkami spolupráce (ďalej len „Podmienky“) a spoločne s nami – HHB advokátska kancelária s.r.o., so sídlom Andreja Kmeťa 13, 036 01 Martin, IČO: 52 274 896 – sa ich zaväzujete pri poskytovaní právnych služieb dodržiavať.

1.2.

Právnymi službami sa rozumie akákoľvek činnosť advokáta/advokátskej kancelárie vykonávaná v rámci zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o advokácii“). Za odplatné poskytovanie právnych služieb prostredníctvom online poradne (ďalej aj len „OP“), právneho e-shopu (ďalej aj len „Eshop“) alebo prostredníctvom akýchkoľvek iných prostriedkov či už v elektronickej alebo inej podobe nesie naša advokátska kancelária zodpovednosť v zmysle Zákona o advokácii.

1.3.

Za poskytovanie právnych služieb sa pre účely týchto Podmienok považuje odplatné poskytovanie právnych služieb v zmysle Zákona o advokácii prostredníctvom OP alebo odplatné poskytovanie právnych služieb alebo právnych produktov prostredníctvom Eshopu, a to všetko realizované cez webové sídlo www.hhb.sk alebo prostredníctvom e-mailovej komunikácie medzi Vami a našimi e-mailovými adresami končiacimi sa textom @hhb.sk. Za poskytovanie právnych služieb sa nepovažuje bezodplatné poskytnutie právnej rady alebo právnej pomoci.

ČASŤ 2

ONLINE PORADŇA

Článok I
Žiadosť o poskytnutie právnej služby a ďalšia online komunikácia

2.1.

O právne služby prostredníctvom OP je možné požiadať predovšetkým prostredníctvom využitia na to určeného kontaktného formulára OP nachádzajúceho sa na webovom sídle www.hhb.sk (ďalej len „Kontaktný formulár“), ale aj prostredníctvom zaslania e-mailovej správy na adresu office@hhb.sk. Všetka ďalšia vzájomná komunikácia (doručovanie faktúr, právnych stanovísk, zmlúv, doplňujúcich otázok a i.) bude prebiehať predovšetkým prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa spoločne nedohodneme inak.

2.2.

Súhlasíte a zaväzujete sa, že pri využití OP uvediete do Kontaktného formulára všetky povinné (vyžadované) údaje, pričom tieto údaje uvediete pravdivo. Bez uvedenia pravdivých údajov alebo ich neskoršieho doplnenia Vám nebude poskytnutá požadovaná právna služba, nakoľko povinne vyžadované údaje sú údajmi nevyhnutnými pre plnenie si našich zákonných povinností viažucich sa k advokátskym kanceláriám a pre ďalšiu komunikáciu s Vami.

2.3.

Súhlasíte, že pri odoslaní žiadosti o poskytnutie právnych služieb uvediete vo svojej správe konkrétne, zrozumiteľné, pravdivé a úplné informácie, ktoré nebudú v rozpore s dobrými mravmi. V opačnom prípade naša advokátska kancelária nenesie zodpovednosť za poskytnuté právne služby na základe Vašej neúplnej a nejasnej správy alebo poskytnutie právnych služieb môže aj bez odôvodnenia odmietnuť. Beriete na vedomie, že súčasťou Vašej žiadosti o poskytnutie právnej služby môžu byť aj prílohy obsahujúce dokumenty alebo iné záznamy potrebné k poskynutiu riadnej právnej služby.

2.4.

Naša advokátska kancelária je po doručení Vašej správy (žiadosti) oprávnená vyzvať Vás na doplnenie údajov a informácií alebo na doručenie súvisiacich dokumentov alebo na poskytnutie inej súčinnosti z Vašej strany, ak sú takéto doplnenie alebo súčinnosť pre odborné posúdenie Vašej veci nevyhnutné. Beriete na vedomie, že bez dôkladného preskúmania Vašej veci nebude možné poskytnúť Vám riadne právne služby a ani ich predbežne oceniť, a preto pri Vašom odmietnutí doplniť chýbajúce informácie alebo dokumenty alebo pri Vašom odmietnutí poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť máme právo odmietnuť Vám poskytnutie právnych služieb.

2.5.

Po odoslaní Vašej správy spĺňajúcej podmienky uvedené v bodoch 2.2. až 2.4. vyššie Vás budeme spravidla do 2 pracovných dní kontaktovať, pričom Vám bude doručovaná jedna z nasledovných odpovedí, ak v týchto Podmienkach nie je ustanovené inak:

a) vyzveme Vás na doplnenie informácií alebo na doručenie dokumentov alebo na poskytnutie inej súčinnosti v zmysle bodu 2.4. Podmienok;
b) doručíme Vám zálohovú faktúru (ďalej len „Zálohová faktúra“) ;
c) oznámime Vám nemožnosť poskytnutia právnej služby so stručným zdôvodnením; týmto nie je dotknuté ustanovenie predposlednej vety bodu 2.3. Podmienok.

2.6.

Naša advokátska kancelária si vyhradzuje právo sa samostatne rozhodnúť, ktoré právne služby nebudú poskytnuté v zmysle bodov 2.2., 2.3., 2.4. a 2.5 písm. c) Podmienok.

Článok II
Úhrada za právne služby

2.7.

Zálohová faktúra obsahuje najmä odmenu našej advokátskej kancelárie za objednané právne služby, ktorých vykonanie je potrebné pre riadne zodpovedanie Vašich otázok alebo pre riadne vykonanie iného úkonu v rámci právnych služieb (príprava podania na súd, vyhotovenie zmluvy a i.). Odmena našej advokátskej kancelárie za objednané právne služby je stanovená s prihliadnutím k povahe a právnej zložitosti Vašej otázky (veci). Splatnosť Zálohovej faktúry je 14 kalendárnych dní.

2.8.

Odmenu našej advokátskej kancelárie za objednané právne služby uvedenú v Zálohovej faktúre nie ste povinný uhradiť. Márnym uplynutím lehoty splatnosti uvedenej v Zálohovej faktúre sa táto faktúra zrušuje, požadovaná (objednaná) právna služba Vám poskytnutá nebude a Vaša správa bude vyradená z nášho systému.

2.9.

Po riadnom uhradení Zálohovej faktúry podľa platobných inštrukcií v nej uvedených (výška odmeny, číslo bankového účtu, variabilný symbol) Vám vzniká právo na poskytnutie požadovaných právnych služieb. Úhradou Zálohovej faktúry zároveň vyjadrujete svoj súhlas s výškou odmeny za objednané právne služby a so stanovenou lehotou pre poskytnutie objednaných právnych služieb.

2.10.

Pri poskytnutí právnej služby alebo kedykoľvek po tomto dni Vám bude doručená riadna faktúra (ďalej len „Riadna faktúra“). Na Riadnej faktúre bude uvedená najmä odmena za poskytnuté právne služby a dátum jej úhrady v zmysle Zálohovej faktúry. V takomto prípade bude Riadna faktúra znieť na nulovú sumu k úhrade.

2.11.

Za predpokladu, že po uhradení Zálohovej faktúry nás požiadate o dodatočné právne služby, po vzájomnej dohode o výške odmeny za takéto dodatočné právne služby Vám tieto budú poskytnuté a dohodnutá odmena bude zohľadnená v Riadnej faktúre spolu s platobnými inštrukciami a lehotou jej splatnosti 14 kalendárnych dní. V tomto bode uvedený postup máme právo upraviť inak alebo po vzájomnej dohode prispôsobiť Vašim osobitným požiadavkám.

Článok III
Poskytnutie právnej služby

2.12.

Lehota, v ktorej Vám bude poskytnutá požadovaná právna služba, je 3 pracovné dni odo dňa prijatia Vašej platby uhradenej podľa Zálohovej faktúry, ak Vám najneskôr pri doručení Zálohovej faktúry nebude oznámená dlhšia lehota, v ktorej Vám bude poskytnutá požadovaná právna služba. Úhradou Zálohovej faktúry vyjadrujete okrem iného aj súhlas s dlhšou lehotou stanovenou pre poskytnutie právnej služby, ak Vám bola z našej strany oznámená. Právna služba Vám môže byť poskytnutá aj pred uplynutím stanovenej lehoty.

2.13.

Ak Vám právna služba nebude doručená ani do 7 kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty stanovenej v zmysle bodu 2.12. týchto Podmienok, vznikne Vám právo na vrátenie sumy uhradenej podľa Zálohovej faktúry. V takomto prípade sme oprávnení Vás kontaktovať a požiadať Vás o uvedenie čísla bankové účtu, na ktorý Vám budeme môcť vrátiť sumu uhradenú podľa Zálohovej faktúry. Rovnako aj Vy máte právo nás kontaktovať a žiadať o vrátenie sumy uhradenej podľa Zálohovej faktúry spolu s uvedením čísla Vášho bankové účtu. Bez ohľadu na vyššie uvedené nám môžete oznámiť, že aj napriek uplynutiu stanovenej lehoty a 7-mich kalendárnych dní máte naďalej záujem na poskytnutí objednanej právnej služby, pričom v takomto prípade Vám zanikne nárok na vrátenie sumy uhradenej podľa Zálohovej faktúry.

2.14.

Právna služba sa považuje za poskytnutú dňom jej odoslania na Vašu e-mailovú adresu, z ktorej ste odoslali správu a požiadali o poskytnutie právnej služby v rámci OP alebo ktorú ste uviedli do Kontaktného formulára. To neplatí, ak ste nám zmenu tejto e-mailovej adresy vopred písomne (e-mailom) oznámili; právna služba bude v tomto prípade považovaná za poskytnutú dňom jej odoslania na zmenenú e-mailovú adresu.

2.15.

Naša advokátska kancelária nenesie zodpovednosť za nemožnosť poskytnutia právnej služby v dôsledku technických nedostatkov alebo iných príčin a prekážok, ktoré nemajú svoj pôvod na strane našej advokátskej kancelárie (napríklad výpadok internetového pripojenia, plná e-mailová schránka na Vašej strane a pod.) alebo ktoré vznikli nezávisle od vôle našej advokátskej kancelárie. Napriek tomu máte právo nás kontaktovať a požadovať opätovné poskytnutie právnej služby na Vašu rovnakú alebo inú e-mailovú adresu.

2.16.

Beriete na vedomie a súhlasíte, že ak po doručení právnej služby na základe Vašej správy vznikla potreba doručiť doplňujúce právne služby, nemáte na ne bezplatný nárok za predpokladu, že potreba doručiť doplňujúce právne služby vznikla v dôsledku neúplnosti, nezrozumiteľnosti, nejasnosti alebo iného nedostatku Vašej správy. Ubezpečujeme Vás však, že je v našom záujme pred poskytnutím akejkoľvek právnej služby odstrániť akékoľvek nejasnosti a doplniť chýbajúce informácie, pričom za dosiahnutím tohto zámeru sa zaväzujeme vyvinúť všetko úsilie, ktoré možno od nás spravodlivo požadovať.

ČASŤ 3

PRÁVNY E-SHOP

Článok I
Právne produkty

3.1.

Za právne produkty sa považujú najmä nami vopred pripravené vzorové zmluvy, návody a vysvetlenia na tvorbu právnych dokumentov a iné obdobné produkty právneho charakteru, ktoré sa nachádzajú v Eshope na webovom sídle www.hhb.sk. Právne produkty sú výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti ich autora (nami), a preto sú v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej len „Autorský zákon“) chránené ako autorské dielo.

3.2.

Na webovom sídle www.hhb.sk ste oprávnený objednať si právne produkty. Právne produkty si objednáte tak, že po vyplnení svojich fakturačných údajov v príslušnom formulári stlačíte voľbu (tlačítko) „Objednávka s povinnosťou platby“. Týmto momentom je Vaša objednávka záväzná pre obe strany.

3.3.

Platbu kúpnej ceny za objednaný právny produkt vykonáte prostredníctvom bankového prevodu v zmysle platobných inštrukcií uvedených na webovom sídle www.hhb.sk alebo na notifikačnom e-maily, ktorý Vám bude po vykonaní objednávky doručený. Právo na doručenie objednaného právneho produktu Vám vznikne v deň zaplatenia kúpnej ceny za právny produkt, pričom za takýto deň sa považuje deň nasledujúci po dni pripísania kúpnej ceny za objednaný právny produkt na bankový účet našej advokátskej kancelárie.

3.4.

Platbu kúpnej ceny za objednaný právny produkt môžete vykonať aj prostredníctvom príslušnej platobnej brány. V prípade využitia platobnej brány je Vaša objednávka záväzná pre obe strany momentom jej úhrady prostredníctvom platobnej brány. Právny produkt Vám bude doručený ihneď po vykonaní úhrady prostredníctvom platobnej brány.

3.5.

Po dni zaplatenia kúpnej ceny za právny produkt Vám bude doručený doklad o jej úhrade (faktúra). V prípade nezaplatenia kúpnej ceny za právny produkt ani do 14 dní odo dňa jeho objednania bude Vaša objednávka automaticky od počiatku zrušená. Uhradený právny produkt Vám bude doručovaný na Vami uvedenú e-mailovú adresu. Nezodpovedáme za nedodanie právneho produktu alebo za omeškanie s jeho dodávkou z dôvodu uvedenia nesprávnej e-mailovej adresy alebo nefunkčnosti Vašej e-mailovej adresy. V prípade nedoručenia uhradeného právneho produktu na Vašu e-mailovú adresu máte právo požiadať nás o opätovné doručenie právneho produktu na Vašu pôvodnú alebo novú e-mailovú adresu. Opakovaným žiadostiam o opätovné doručenie právneho produktu na Vašu pôvodnú alebo novú e-mailovú adresu nie sme povinní vyhovieť.

3.6.

Dňom zaplatenia kúpnej ceny za právny produkt získavate zároveň aj náš súhlas s jeho použitím pre vlastnú potrebu (ďalej len „licencia“). Obsah právneho produktu ste oprávnený v rámci jeho využitia pre vlastnú potrebu meniť a dopĺňať. Vaša licencia na právny produkt je nevýhradná. Na spôsob použitia právneho produktu a na rozsah licencie sa primerane aplikujú ustanovenia § 66 až § 69 Autorského zákona a právne domnienky v nich uvedené. Používanie právneho produktu nie ste oprávnený umožniť tretím osobám a nie ste oprávnený ho ani zverejňovať, sprístupňovať alebo akokoľvek šíriť bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade použitia právneho produktu v rozpore s poskytnutou licenciou a bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu môžete spáchať trestný čin porušovania autorských práv v zmysle § 283 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona alebo nám spôsobiť škodu, za ktorú budete niesť zodpovednosť v zmysle príslušných právnych predpisov.

3.7.

Používaním právnych produktov súhlasíte a beriete na vedomie, že sú vytvorené ako vzorové a nemusia zohľadňovať všetky okolnosti Vášho prípadu. Nakoľko tieto právne produkty budú vo väčšine prípadov Vami menené a ich finálna verzia nebude vyhotovená nami, nesiete zodpovednosť za akékoľvek následky spojené s použitím takejto zmenenej verzie právneho produktu. My nesieme zodpovednosť za správnosť a aktuálnosť jedine tých údajov, textov, inštrukcií a právnych rád nachádzajúcich sa v právnom produkte, ktoré boli vyhotovené našou kanceláriou a ktoré neboli zmenené zo strany tretej osoby. Beriete na vedomie a súhlasíte, že právne produkty slúžia predovšetkým ako informatívny nástroj k vytvoreniu individuálneho žiadaného produktu (dokumentu).

Článok II
Právne služby

3.8.

Za právne služby v zmysle tejto časti Podmienok sa považujú najmä právne služby ponúkané v rámci Eshopu na webovom sídle www.hhb.sk.

3.9.

Prostredníctvom Eshopu nachádzajúcom sa na webovom sídle www.hhb.sk ste oprávnený objednať si ponúkané právne služby. Na poskytovanie týchto právnych služieb sa primerane aplikujú ustanovenia týchto Podmienok upravujúcich poskytovanie právnych služieb prostredníctvom OP, pokiaľ nie je v týchto Podmienkach výslovne uvedené inak.

3.10.

V prípade, že je pri popise konkrétnej právnej služby ponúkanej prostredníctvom Eshopu výslovne uvedené, že objednávka tejto právnej služby je nezáväzná, stáva sa Vaša objednávka vrátane týchto Podmienok právne záväznou pre obe strany až momentom úhrady Zálohovej faktúry vystavenej za objednanú právnu službu.

ČASŤ 4

POUČENIE PRE SPOTREBITEĽA

4.1.

Za právne služby v zmysle tejto časti a 5. a 6. časti Podmienok sa považujú všetky právne služby ponúkané a poskytované prostredníctvom webového sídla www.hhb.sk (napríklad právne služby poskytované cez OP, cez Eshop, právne produkty poskytované cez Eshop).

4.2.

Pokiaľ ste spotrebiteľom (to znamená, že ste fyzickou osobou, ktorá pri našej vzájomnej spolupráci nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania), dovoľujeme si Vás v tejto časti Podmienok poučiť o Vašich právach. Pristúpením k týmto Podmienkam zároveň potvrdzujete, že ste boli o tomto poučení riadne informovaný.

4.3.

Ak nie ste spokojný s našimi právnymi službami, môžete sa obrátiť písomne so svojou sťažnosťou na e-mailovú adresu marek.hraska@hhb.sk. Vašu sťažnosť vybavíme najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy nám bude doručená. O výsledku jej vybavenia Vás budeme informovať na kontakt, ktorý uvediete vo svojej sťažnosti; pokiaľ takýto kontakt neuvediete, budeme Vás informovať na e-mailovú adresu, z ktorej ste nám zaslali sťažnosť. Potvrdenie o prijatí sťažnosti Vám doručíme na rovnaký kontakt, na ktorý Vás budeme informovať aj o jej vybavení v zmysle predchádzajúcej vety.

4.4.

Objednaním právnej služby cez webové sídlo www.hhb.sk dávate svoj výslovný súhlas s poskytnutím právnej služby pred uplynutím zákonnej lehoty na odstúpenie od našej spolupráce, ktorá je 14 dní odo dňa vyjadrenia Vášho súhlasu s týmito Podmienkami.

4.5.

Udelením súhlasu s poskytnutím právnej služby pred uplynutím zákonnej lehoty na odstúpenie od našej spolupráce v zmysle predchádzajúceho bodu Podmienok a úplným poskytnutím objednanej právnej služby strácate svoje právo na odstúpenie od našej spolupráce a týchto Podmienok v lehote uvedenej v predchádzajúcom bode Podmienok.

4.6.

V prípade, že by ste si objednali právne služby, ktoré Vám budú poskytované postupne, ste oprávnený v lehote 14 dní odo dňa vyjadrenia Vášho súhlasu s týmito Podmienkami odstúpiť od našej spolupráce a týchto Podmienok bez uvedenia dôvodu. V takom prípade si Vás ale dovoľujeme informovať, že za právne služby poskytnuté do dňa odstúpenia budete aj tak povinný zaplatiť (ak ste tak už neurobili predo dňom odstúpenia). Za neposkytnuté právne služby nebudete povinný zaplatiť. Ak ste nám zaslali zálohové platby za objednané právne služby vopred a následne došlo z Vašej strany k odstúpeniu od našej spolupráce v zmysle tohto bodu Podmienok, za neposkytnuté právne služby Vám budú platby bezodkladne vrátené rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

4.7.

Na odstúpenie od našej spolupráce a týchto Podmienok môžete použiť vzorový formulár, ktorý si môžete stiahnuť TU a ktorý nám po vyplnení môžete zaslať poštou na adresu HHB advokátska kancelária s.r.o., Andreja Kmeťa 13, 036 01 Martin alebo e-mailom na adresu marek.hraska@hhb.sk (ak využijete túto druhú možnosť, prijatie odstúpenia Vám bezodkladne potvrdíme takisto e-mailom). Lehotu na odstúpenie stihnete, ak zašlete svoje oznámenie o uplatnení svojho práva na odstúpenie (teda vzorový formulár) pred tým, ako uplynie 14-dňová lehota na odstúpenie.

4.8.

Vyjadrením súhlasu s týmito Podmienkami (pristúpením k nim) potvrdzujete, že ste boli riadne poučený o všetkých súvislostiach medzi Vašim právom na odstúpenie a poskytnutím právnej služby v zmysle tejto časti Podmienok.

4.9.

Zodpovedáme za to, že dostanete práve takú právnu službu, akú ste si objednali. Preto, ak by sa stalo, že naša právna služba by nezodpovedala Vašej objednávke, sme povinný vady tejto služby bezplatne, bez zbytočného odkladu a riadne odstrániť.

4.10.

Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že v zmysle častí 2 a 3 týchto Podmienok ste na základe vlastného uváženia oprávnený poskytnúť zálohu na právnu službu objednanú cez webové sídlo www.hhb.sk. Podmienky poskytnutia tejto zálohy sú podrobne upravené v častiach 2 a 3 týchto Podmienok.

4.11.

Naša spolupráca je uzavretá na dobu neurčitú, pokiaľ to zodpovedá jej charakteru, obsahu a povahe. Za podmienok dohodnutých v týchto Podmienkach si môžete kedykoľvek v budúcnosti objednať právne služby. Ak Vy alebo my budeme mať na tom záujem, môžeme obaja skončiť našu spoluprácu výpoveďou. Naša spolupráca sa v takom prípade ukončí po uplynutí jednomesačnej výpovednej doby, ktorá začína plynúť nasledujúci kalendárny mesiac po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej strane. Týmto nie je dotknuté naše právo odstúpiť od našej spolupráce (od zmluvy o poskytovaní právnych služieb) v zmysle § 22 Zákona o advokácii.

ČASŤ 5

DÔVERNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1.

Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom advokácie, pričom táto povinnosť trvá aj počas pozastavenia výkonu advokácie, ako aj po vyčiarknutí advokáta zo zoznamu advokátov. Z uvedeného dôvodu Vás ubezpečujeme, že všetky informácie, ktoré nám kedykoľvek poskytnete, budú považované vždy za dôverné a podľa toho chránené.

5.2.

Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci OP, Eshopu alebo pri akejkoľvek inej vzájomnej komunikácii budú spracúvané v súlade s príslušnými ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“). Zároveň beriete na vedomie, že všetky Vaše osobné údaje sú nami spracúvané aj na základe ustanovenia § 18 ods. 7 Zákona o advokácii a pre účely plnenia práv a povinností vyplývajúcich z poskytovania právnych služieb a pre takéto ich spracúvanie sa nevyžaduje Váš osobitný súhlas. Viac informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov v prípade, že ste nám ich poskytli v rámci OP, nájdete TU. Viac informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov v prípade, že ste nám ich poskytli v rámci Eshopu, nájdete TU.

ČASŤ 6

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1.

Obsah týchto Podmienok môže byť kedykoľvek zmenený. Táto zmena je účinná dňom jej zverejnenia na webovom sídle www.hhb.sk. Na poskytovanie právnych služieb, o ktoré ste požiadali pred zverejnením zmeny týchto Podmienok, platia ustanovenia pôvodných Podmienok.

6.2.

Beriete na vedomie a súhlasíte, že nedodržaním lehôt v bode 2.5. Podmienok Vám nevznikajú žiadne právne nároky. Takisto beriete na vedomie a súhlasíte, že pri začiatku s poskytovaním právnych služieb Vašej osobe ani jedna zo strán nepredvída vznik väčšej prípadnej škody z porušenia povinnosti advokáta, než je suma 100 000,00 EUR.

6.3.

Orgán dozoru, orgán, ktorý rozhodol o udelení oprávnenia, na základe ktorého poskytujeme právne služby, a orgán (profesijná organizácia), ktorého sme členom, je:

Slovenská advokátska komora
Kolárska 4
813 42 Bratislava
www.sak.sk

Pravidlá výkonu povolania advokáta a poskytovania právnych služieb ustanovené Slovenskou advokátskou komorou ako samosprávnou stavovskou organizáciou ako aj informácie o možnostiach a podmienkach mimosúdneho riešenia našich prípadných vzájomných sporov môžete nájsť TU. S prihliadnutím na § 6 zákona č. 136/2010 Z. z. Vás informujeme, že akademický titul „JUDr.“ nám bol udelený na území Slovenskej republiky. Výkon nášho povolania je zo zákona poistený, a to v poisťovni Wüstenrot poisťovňa, a.s., Karadžičova 17, 825 22, Bratislava 26.

6.4.

Odmena za poskytnuté právne služby je určovaná podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (ďalej len „Vyhlášky“) vždy individuálne, pokiaľ nebola určená vopred (najmä v prípade poskytnutia právneho produktu alebo právnej služby prostredníctvom Eshopu). Informáciu o výške odmeny za objednané alebo za poskytnuté právne služby Vám poskytneme s DPH ako aj bez DPH a bez správnych alebo súdnych poplatkov a hotových nákladov, ak to z našej informácie o výške odmeny za právne služby nevyplýva inak. Výška správnych alebo súdnych poplatkov je určená vždy podľa príslušných platných právnych predpisov. Výška hotových nákladov, ktoré sa uhrádzajú nad rámec odmeny za právne služby, je určovaná podľa Vyhlášky alebo podľa ich skutočnej výšky, ktorú sme museli uhradiť tretím osobám pri poskytovaní právnej služby pre Vás.

6.5.

Dovoľujeme si Vás informovať, že všetok elektronická obsah, ktorý Vám bude doručovaný v rámci poskytovania objednaných právnych služieb, bude poskytovaný vo forme e-mailu a vo forme elektronických súborov vo formáte doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, jpg, gif, bmp, png, asice, zepx, ktoré môžu byť aj komprimované vo formáte rar alebo zip.

6.6.

Zaškrtnutím políčka na elektronickom formulári s názvom „Súhlasím s Podmienkami spolupráce:“ nachádzajúcom sa na webovom sídle www.hhb.sk zároveň prehlasujete, že k týmto Podmienkam pristupujete slobodne a vážne, že nepristupujete k Podmienkam v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a že Podmienky sú pre Vás dostatočne určité a zrozumiteľné.

6.7.

Tieto Podmienky sú účinné dňom 01.07.2020.