Súhlas so spracúvaním osobných údajov (cookies)

Povolením zbierania cookies dávam slobodný, dobrovoľný, výslovný a bezvýhradný súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu zbieranom na tomto webovom sídle prevádzkovateľovi HHB advokátska kancelária s.r.o., so sídlom Andreja Kmeťa 13, 036 01 Martin, IČO 52 274 896.

Súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom vo vyššie uvedenom rozsahu dávam na účely nastavenia preferencií a prispôsobenia webovej stránky a na účely vedenia štatistiky návštevnosti tejto webovej stránky.

Beriem na vedomie, že vyššie menovaného prevádzkovateľa môžem v súvislosti so spracúvaním mojich osobných údajov kontaktovať prostredníctvom týchto spôsobov:

· telefonicky: 0907 713 985

· emailom: office@hhb.sk

· poštou: HHB advokátska kancelária s.r.o., Andreja Kmeťa 13, 036 01 Martin

Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov (cookies)

Vaše osobné údaje (cookies) sú spracúvané našou kanceláriou HHB advokátska kancelária s.r.o., so sídlom Andreja Kmeťa 13, 036 01 Martin, IČO 52 274 896. Kontaktovať nás môžete prostredníctvom týchto spôsobov:

· telefonicky: 0907 713 985

· emailom: office@hhb.sk

· poštou: HHB advokátska kancelária s.r.o., Andreja Kmeťa 13, 036 01 Martin

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je súhlas, ktorý nám týmto udeľujete.

Súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas odvoláte::

♦ zaslaním emailu na adresu: office@hhb.sk, s tým, že v ňom uvediete Vaše identifikačné údaje (IP adresu) a že Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov na účel zbierania cookies odvolávate.

♦ zaslaním listu na adresu: HHB advokátska kancelária s.r.o., Kopčianska 8/A, 851 01 Bratislava, s tým, že v ňom uvediete Vaše identifikačné údaje (IP adresu) a že Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov na účel zbierania cookies odvolávate.

Dovoľujeme si Vás informovať, že odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Vaše osobné údaje budú poskytnuté spoločnostiam a aplikáciám technicky zabezpečujúcim zbieranie údajov o návštevnosti našej webovej stránky. Medzi takéto spoločnosti môže patriť napríklad Google, Facebook, HotJar a iné.

Áno, Vaše osobné údaje budeme posielať do zahraničia aj mimo Európskej únie, a to na základe rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti. Vaše osobné údaje budeme posielať do týchto krajín: USA do organizácií certifikovaných v režime Privacy Shield.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu najviac troch rokov, nakoľko počas tejto doby potrebujeme vyhodnocovať návštevnosť našej webovej stránky a zmeny tejto návštevnosti počas sledovaného obdobia. Väčšinu cookies však uchovávame po dobu kratšiu než tri roky.

V súvislosti s Vašimi osobnými údajmi, ktoré ste nám poskytli, máte nasledovné práva:

· právo na prístup k osobným údajom;

· právo na opravu osobných údajov;

· právo na vymazanie osobných údajov (právo „na zabudnutie“);

· právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov;

· právo na prenosnosť osobných údajov.

Viac podrobností o jednotlivých právach a o možnostiach ich využitia nájdete v Pravidlách ochrany osobných údajov.

Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov nie je realizované v súlade so zákonom, môžete sa so svojou sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika.

Pokiaľ máte obvyklý pobyt alebo miesto výkonu práce v inom členskom štáte Európskej únie, než je Slovenská republika, môžete podať Vašu sťažnosť aj dozornému orgánu v tomto inom členskom štáte.

Nie, pri spracúvaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.