Informácie o spracúvaní osobných údajov

Vaše osobné údaje sú spracúvané našou kanceláriou HHB advokátska kancelária s.r.o., so sídlom Andreja Kmeťa 13, 036 01 Martin, IČO: 52 274 896. Kontaktovať nás môžete prostredníctvom týchto spôsobov:

· telefonicky: 0907 713 985

· emailom: office@hhb.sk

· poštou: HHB advokátska kancelária s.r.o., Andreja Kmeťa 13, 036 01 Martin

Vaše osobné údaje budeme spracúvať na účel plnenia zmluvy o poskytovaní právnych služieb, ktorá bude medzi nami uzavretá, ak sa spoločne dohodneme na cene za právne služby. Kým dôjde k uzavretiu takejto zmluvy, budeme spracúvať Vaše osobné údaje na účely našich spoločných predzmluvných rokovaní.

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je plnenie povinností vyplývajúcich nám zo zmluvy o poskytovaní právnych služieb uzavretej s Vami vrátane predzmluvného vzťahu založeného medzi nami a Vami, počas ktorého ste nám oznámili, akú právnu službu potrebujete a počas ktorého spoločne dohadujeme podmienky našej spolupráce (zmluvy).

Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy a ak dôjde k uzavretiu zmluvy, aj zmluvnou požiadavkou. Bez ich poskytnutia Vám nebudeme vedieť poskytnúť právne služby, ktoré od nás požadujete, alebo Vám ich nebudeme vedieť poskytnúť v kvalite, v ktorej by sme Vám ich poskytnúť chceli.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Vaše osobné údaje budú poskytnuté spoločnosti Cognito, LLC, ktorá po technickej stránke zabezpečuje fungovanie formulárov na našom webovom sídle a bezpečný transfer správ medzi kontaktnými formulármi a určenými emailovými adresami.

Áno, Vaše osobné údaje budeme posielať do zahraničia aj mimo Európskej únie, a to na základe rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti. Vaše osobné údaje budeme posielať do týchto krajín: USA do organizácií certifikovaných v režime Privacy Shield.

Vaše osobné údaje budeme spracúvať a uchovávať po dobu 10 rokov po ukončení našej spolupráce. Táto doba je stanovená v zmysle právnych predpisov upravujúcich výkon advokácie.

V súvislosti s Vašimi osobnými údajmi, ktoré ste nám poskytli, máte nasledovné práva:

· právo na prístup k osobným údajom;

· právo na opravu osobných údajov;

· právo na vymazanie osobných údajov (právo „na zabudnutie“);

· právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov;

· právo na prenosnosť osobných údajov.

Viac podrobností o jednotlivých právach a o možnostiach ich využitia nájdete v Pravidlách ochrany osobných údajov.

Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov nie je realizované v súlade so zákonom, môžete sa so svojou sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika.

Pokiaľ máte obvyklý pobyt alebo miesto výkonu práce v inom členskom štáte Európskej únie, než je Slovenská republika, môžete podať Vašu sťažnosť aj dozornému orgánu v tomto inom členskom štáte.

Nie, pri spracúvaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.