Prehlásenie

Táto e-mailová správa, v nej obsiahnuté informácie a všetky jej prílohy majú dôverný charakter a sú určené výlučne jej adresátovi. Pokiaľ nie ste zamýšľaným adresátom tejto e-mailovej správy, upovedomujeme Vás, že Vám táto e-mailová správa bola doručená omylom a že nie ste oprávnený použiť, zverejniť alebo reprodukovať jej obsah. V takomto prípade Vás, prosíme, aby ste nás bezodkladne na nesprávne doručenie upozornili a e-mailovú správu a jej prílohy vymazali. Ďakujeme.

Disclaimer

This e-mail, any information contained in it and of its attachments are confidential and for the designated recipients only. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that you have received this e-mail in error and you are not allowed to use, disclose or reproduce its content. If you receive this e-mail in error, please notify us immediately and remove this e-mail from your system. Thank you.