Informácie o spracúvaní osobných údajov

Vaše osobné údaje sú spracúvané našou kanceláriou HHB advokátska kancelária s.r.o., so sídlom Andreja Kmeťa 13, 036 01 Martin, IČO: 52 274 896. Kontaktovať nás môžete prostredníctvom týchto spôsobov:

· telefonicky: 0907 713 985

· emailom: office@hhb.sk

· poštou: HHB advokátska kancelária s.r.o., Andreja Kmeťa 13, 036 01 Martin

Vaše osobné údaje budeme spracúvať na účel plnenia zmluvy o poskytovaní právnych služieb, ktorá bude medzi nami uzavretá.

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je plnenie povinností vyplývajúcich nám zo zmluvy o poskytovaní právnych služieb uzavretej s Vami.

Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na riadne plnenie zmluvy. Bez ich poskytnutia Vám nebudeme vedieť poskytnúť právne služby, ktoré od nás požadujete, alebo Vám ich nebudeme vedieť poskytnúť v kvalite, v ktorej by sme Vám ich poskytnúť chceli.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Vaše osobné údaje budú poskytnuté spoločnosti Cognito, LLC, ktorá po technickej stránke zabezpečuje fungovanie formulárov na našom webovom sídle a bezpečný transfer správ medzi kontaktnými formulármi a určenými emailovými adresami.

Áno, Vaše osobné údaje budeme posielať do zahraničia aj mimo Európskej únie, a to na základe rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti. Vaše osobné údaje budeme posielať do týchto krajín: USA (spoločnosti evidovanej v Privacy Shield)

Vaše osobné údaje budeme spracúvať a uchovávať po dobu 10 rokov po ukončení našej spolupráce. Táto doba je stanovená v zmysle právnych predpisov upravujúcich výkon advokácie.

V súvislosti s Vašimi osobnými údajmi, ktoré ste nám poskytli, máte nasledovné práva:

· právo na prístup k osobným údajom;

· právo na opravu osobných údajov;

· právo na vymazanie osobných údajov (právo „na zabudnutie“);

· právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov;

· právo na prenosnosť osobných údajov.

Viac podrobností o jednotlivých právach a o možnostiach ich využitia nájdete v Pravidlách ochrany osobných údajov.

Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov nie je realizované v súlade so zákonom, môžete sa so svojou sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika.

Pokiaľ máte obvyklý pobyt alebo miesto výkonu práce v inom členskom štáte Európskej únie, než je Slovenská republika, môžete podať Vašu sťažnosť aj dozornému orgánu v tomto inom členskom štáte.

Nie, pri spracúvaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.