Informácie o spracúvaní osobných údajov

Vaše osobné údaje sú spracúvané našou kanceláriou HHB advokátska kancelária s.r.o., so sídlom Andreja Kmeťa 13, 036 01 Martin, IČO: 52 274 896. Kontaktovať nás môžete prostredníctvom týchto spôsobov:

· telefonicky: 0907 713 985

· emailom: office@hhb.sk

· poštou: HHB advokátska kancelária s.r.o., Andreja Kmeťa 13, 036 01 Martin

Vaše osobné údaje budeme spracúvať na účel komunikácie s Vami.

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je oprávnený záujem, ktorý sledujeme. Náš oprávnený záujem, ktorým odôvodňujeme spracúvanie Vašich osobných údajov, spočíva v tom, že keď nás kontaktujete cez kontaktný formulár, zväčša očakávate, že budeme na Vašu správu alebo žiadosť o cenovú ponuku aj odpovedať. Keďže chceme byť slušní a na Vašu správu alebo žiadosť o cenovú ponuku odpovedať, máme oprávnený záujem Vaše osobné údaje za týmto účelom spracovať. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov môže byť aj predzmluvný vzťah založený medzi nami a Vami.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Bez ich poskytnutia Vám ale nebudeme vedieť odpovedať na Vašu správu alebo žiadosť o cenovú ponuku.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Vaše osobné údaje budú poskytnuté spoločnosti Cognito, LLC, ktorá po technickej stránke zabezpečuje fungovanie formulárov na našom webovom sídle a bezpečný transfer správ medzi kontaktnými formulármi a určenými emailovými adresami.

Áno, Vaše osobné údaje budeme posielať do zahraničia aj mimo Európskej únie, a to na základe rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti. Vaše osobné údaje budeme posielať do týchto krajín: USA do organizácií certifikovaných v režime Privacy Shield.

Vaše osobné údaje budeme spracúvať a uchovávať po dobu 10 rokov po ukončení našej komunikácie a prípadnej spolupráce. Táto doba je stanovená v zmysle právnych predpisov upravujúcich výkon advokácie.

V súvislosti s Vašimi osobnými údajmi, ktoré ste nám poskytli, máte nasledovné práva:

· právo na prístup k osobným údajom;

· právo na opravu osobných údajov;

· právo na vymazanie osobných údajov (právo „na zabudnutie“);

· právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov;

· právo na prenosnosť osobných údajov.

Viac podrobností o jednotlivých právach a o možnostiach ich využitia nájdete v Pravidlách ochrany osobných údajov.

Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov nie je realizované v súlade so zákonom, môžete sa so svojou sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika.

Pokiaľ máte obvyklý pobyt alebo miesto výkonu práce v inom členskom štáte Európskej únie, než je Slovenská republika, môžete podať Vašu sťažnosť aj dozornému orgánu v tomto inom členskom štáte.

Nie, pri spracúvaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.