Informácie o spracúvaní osobných údajov

Vaše osobné údaje sú spracúvané našou kanceláriou JUDr. Marek Hraška, advokátska kancelária s.r.o., so sídlom Kopčianska 8/A, 851 01 Bratislava, IČO: 52 274 896. Kontaktovať nás môžete prostredníctvom týchto spôsobov:

·       telefonicky: 0907 713 985

·       emailom: info@akhraska.sk

·       poštou: JUDr. Marek Hraška, advokátska kancelária s.r.o., Kopčianska 8/A, 851 01 Bratislava

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je súhlas, ktorý nám udelíte

Súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas odvoláte vyplnením formulára uvedeného TU. Súhlas môžete tiež odvolať odhlásením sa z nášho zoznamu emailových adries, a to jednoduchým kliknutím na políčko s textom “Odhlásiť sa” (alebo s obdobným textom) v pätičke každého emailu, ktorý ako člen Klientskej zóny dostanete alebo ste dostali.

Ak preferujete iný spôsob odvolania tohto súhlasu, môžete ho odvolať aj:

♦ zaslaním listu na adresu: JUDr. Marek Hraška, advokátska kancelária s.r.o., Kopčianska 8/A, 851 01 Bratislava, s tým, že v ňom uvediete Vaše identifikačné údaje a že Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov na účel členstva v Klientskej zóne odvolávate;

♦ zaslaním emailu na adresu: info@akhraska.sk, s tým, že v ňom uvediete Vaše identifikačné údaje a že Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov na účel členstva v Klientskej zóne odvolávate.

Dovoľujeme si Vás informovať, že odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Vaše osobné údaje budú poskytnuté spoločnostiam technicky zabezpečujúcim hromadné odosielanie emailov, ich grafickú úpravu a uchovávanie a zber kontaktných emailov členov Klientskej zóny. O Podmienkach používania služieb daných spoločností sa môžete dozvedieť TU a o Podmienkach ochrany súkromia daných spoločností sa môžete dozvedieť TU.

Áno, Vaše osobné údaje budeme posielať do zahraničia aj mimo Európskej únie, a to na základe rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti. Vaše osobné údaje budeme posielať do týchto krajín: USA do organizácií certifikovaných v režime Privacy Shield.

Vaše osobné údaje budeme spracúvať a uchovávať po dobu, dokedy budete aktívnym členom Klientskej zóny. Za aktívneho člena Klientskej zóny sa bude považovať ten, kto si prečíta aspoň jeden náš email za obdobie troch predchádzajúcich rokov. Za účelom pravidelnej likvidácie nepotrebných osobných údajov vykonáme raz za polroka revíziu zoznamu členov našej Klientskej zóny s tým, že osobné údaje neaktívnych členov vymažeme a ďalej ich už nebudeme spracúvať.

V súvislosti s Vašimi osobnými údajmi, ktoré ste nám poskytli, máte nasledovné práva:

·       právo na prístup k osobným údajom;

·       právo na opravu osobných údajov;

·       právo na vymazanie osobných údajov (právo „na zabudnutie“);

·       právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov;

·       právo na prenosnosť osobných údajov.

Viac podrobností o jednotlivých právach a o možnostiach ich využitia nájdete v Pravidlách ochrany osobných údajov.

Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov nie je realizované v súlade so zákonom, môžete sa so svojou sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika.

Pokiaľ máte obvyklý pobyt alebo miesto výkonu práce v inom členskom štáte Európskej únie, než je Slovenská republika, môžete podať Vašu sťažnosť aj dozornému orgánu v tomto inom členskom štáte.

Nie, pri spracúvaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.